Tổng hợp đề kiểm tra học kì I Tin học 6 - Phần thực hành

Phòng GD&ĐT Đại Từ
Trờng THCS Hùng Sơn
đề KIểM TRA chất lợng HọC Kì i
Môn Tin học 6(thực hành)
Năm học 2010 - 2011
(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)
Đề số : 1
Câu 1
Khởi động máy tính và thực hiện:
a. Một số thao tác với của sổ My Computer: Mở của sổ, tắt cửa sổ, dịch chuyển của sổ,
thu nhỏ, phóng to cửa sổ.
b. Tạo cây th mục:
c. Sao chép tệp Danhsach.doc trong ổ đĩa D:\ vào th mục Khoi 6.
d. Đổi tên th mục Khoi 6 thành tên của em.
e. Di chuyển tệp Danhsach.doc trong th mục Khoi 6 sang th mục Khoi 7
Câu 2
a. Khởi động chơng trình:
+ Luyện gõ phím với Mario.
+ Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời: Solor System 3D Simulator.
b. Thực hiện một số thao tác theo yêu cầu của giáo viên với phần mềm. (tối
thiểu 4 thao tác)
Trờng THCS Hùng Sơn
Phòng GD&ĐT Đại Từ
Trờng THCS Hùng Sơn
đề KIểM TRA chất lợng HọC Kì i
Môn Tin học 6(thực hành)
Năm học 2010 - 2011
(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)
Đề số : 2
Câu 1
Mở và xem nội dung của My Computer.
Câu 2:
Mở và xem nội dung của My Documents.
Câu 3:
- Bớc 1: Tạo hai th mục mới với tên là Album của em và họ tên (của em)
trong th mục My Documents.
ví dụ: Album Vũ Kiên; Vũ Kiên
- Bớc 2: Mở một th mục khác có chứa ít nhất một tệp tin. Sao chép tệp tin đó vào
th mục Album của em.
- Bớc 3: Di chuyển tệp tin từ th mục Album của em sang th mục Họ tên (của em).
- Bớc 4: Đổi tên tệp tin vừa đợc di chuyển vào th mục Họ tên (của em) sau đó xoá
tệp tin đó.
- Bớc 5: Xoá cả hai th mục Album của em và Họ tên (của em).
Đề số : 3
Câu 1
Ngoài màn hình nền (Desktop), hãy thực hiện các thao tác sau
1. Tạo 2 th mục mới với tên là THUC HANH và LY THUYET
2. Đổi tên THUC HANH thành bai tap ly thuyet
3. Xoá tên 2 th mục trên
Câu 2
1. Thực hiện các thao tác nháy chuột, kéo thả chuột, nháy đúp chuột( tuỳ vào
mỗi HS, GV có thể kiểm tra các thao tác này thông qua việc yêu cầu HS mở một cửa
sổ làm việc nào chẳng hạn)
2. Nêu các thao tác thoát khỏi chơng trình, tắt máy (HS vừa nêu vừa thực
hiện không tắt máy)
Phòng GD&ĐT Đại Từ đề KIểM TRA chất lợng HọC Kì i
Trờng THCS Hùng Sơn Môn Tin học 6(thực hành)
Năm học 2010 - 2011
(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)
Đề số : 4
Thực hiện các thao tác sau trên máy tính theo các bớc:
1. Mở cửa sổ My Computer.
2. Chọn My Document.
3. Tạo cây th mục sau:
- Thực hiện các yêu cầu:
+ Sao chép th mục Tin ở th mục 6A sang th mục Khoi_7, Khoi_8.
+ Đổi tên th mục Tin ở th mục Khoi_7 thành 7A.
+ Di chuyển tệp tin Toan.txt sang th mục Khoi_8.
+ Xoá th mục 6C.
Đáp án+ biểu điểm
THCS_Le_Hong_Phong Khoi_6
Khoi_7
Khoi_8
6A
Tin
Toan.TXT
6B
6C
Trờng THCS Hùng Sơn
môn Tin học 6 (thực hành)
Câu 1 (7 điểm):
Thực hiện đúng theo yêu cầu.
a. Thực hiện thao tác nhanh, thành thạo. 2đ
b. Tạo đợc cây th mục đúng yêu cầu. 2đ
c. Thực hiện đúng. 1đ
d. Thực hiện đúng. 1đ
e. Thực hiện đúng. 1đ
( Thực hiện chậm, nhầm lẫn mỗi câu trừ 0,5đ)
Câu 2 (3 điểm).
a. Khởi động chơng trình: 1đ
+ Luyện gõ phím với Mario. 0,5đ
+ Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời: Solor System 3D Simulator.
0,5đ
b. Thực hiện một số thao tác theo yêu cầu của giáo viên với phần mềm.
(4 thao tác trở lên, mỗi thao tác đúng đợc 0,5 đ x 4 = 2đ).
Ma trận ra đề kiểm tra thực hành tin học 6
Nội dung
Mức độ
Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Hệ điều hành C1 ýa 1đ
C1 ýa 1đ
C1 ýc,d,e 3đ
C1 ý b 2đ 7đ
Phần mềm học tập:
Mario; Solor System 3D Simulator
C2 ý a

C2 ýb1đ C2 ýb 1đ 3đ
Tổng 2 đ 5đ 3đ 10đ

Generate time = 0.31330800056458 s. Memory usage = 1.93 MB