tcvn 4059 1985

TIấUCHUNVITNAMTCVN
4059:1985

Page1

Hệ thống chỉ tiêu chất lợng sản phẩm xây dựng - Kết cấu thép -
Danh mục chỉ tiêu

Tiêu chuẩn ny áp dụng đối với kết cấu thép của các loại nh v công trình.
Tiêu chuẩn quy định danh mục các chỉ tiêu chất lợng để:
Xây dựng các văn bản tiêu chuẩn;
Chọn phơng án tối u của các kết cấu mới;
Chứng nhận chất lợng kết cấu, dự báo v lập kế hoạch nâng cao chất lợng kết cấu;
Xây dựng hệ thống quản lí chất lợng;
Lập báo cáo v thông tin về chất lợng.
Trị số v cách đánh giá chỉ tiêu chất lợng xác định theo các phơng pháp quy định trong các
văn bản tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn ny phù hợp với tiêu chuẩn: Hệ thống chỉ tiêu chất lợng sản phẩm xây dựng.
Nguyên tắc cơ bản TCVN 4057 : 1985

1. Danh mục các chỉ tiêu chất lợng.

2.1. Danh mục chỉ tiêu chất lợng theo các tiêu chuẩn, đơn vị đo v kí hiệu quy ớc đợc quy
định trong bảng 1.

1.2. Đối với các kết cấu cá biệt, có thể bổ sung những chỉ tiêu cần thiết.


Bảng 1TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN 
7889:2008 


[Type text]  Page 2 


TIấUCHUNVITNAMTCVN
7889:2008


[Typetext] Page32. Phạm vi áp dụng các tiêu chuẩn v chỉ tiêu chất lợng

2.1. Phạm vi áp dụng các tiêu chuẩn chất lợng kết cấu thép theo tiêu chuẩn: Hệ thống chỉ tiêu
chất lợng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc cơ bản TCVN 4057 : 85.

2.2. Phạm vi áp dụng các chỉ tiêu chất lợng trong mục 1.2.2 v 1.7.1 thuộc bảng 1 đợc quy
định ở bảng 2. Những chỉ tiêu còn lại trong tiêu chuẩn "trình độ kỹ thuật" thuộc bảng 1 dùng
để xây dựng các văn bản tiêu chuẩn đối với các loại kết cấu.

2.3. Các chỉ tiêu chất lợng đối với những kết cấu không có trong bảng 2 có thể áp dụng tơng
tự nh các chỉ tiêu kết cấu có cùng chức năng.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN 
7889:2008 


[Type text]  Page 4 
B¶ng 2


Generate time = 0.034889936447144 s. Memory usage = 1.93 MB