2@Đề cương ôn thi HK1 Vật Lý 8(Tự luận)2010-2011

ĐÊ
̀
CƯƠNG ÔN THI HKI LY
́
8 (2010-2011)
Phần: Tự luận
1.




















 !!!!"
#



$


%
&

 '!!!(







)

*
%


$

+*
%


%

%

%
+

,

"
2.-




%

%
(


%
.
%
/


%
01

-"(


%

%
2
%
3'
+

&



4

&
%
23!!1
%


&5




%
6
3.
%
&

+7"(
%




&4

&
%
8!!

2+

"(
%


&
4

&
%
9)'

!)'
%
"


%

%
&6
4.-

&



*7








%
2) 

!)'":



)*


+

4

&
%
*
%

%
82)'".1



&5

&




%


%
4

&
%

%


4

&
%
"
5.;*





<!





3





3"=

1



+7




*

&






%
>

".1



+,









*

&

6
6.-


%




*

,
%




+,

2)9"2!
3
(?

"=

1


%


+7




*

,
%

%
!)!8

"






%







%
&


%
6
7.-


%

%
*







&

,2>!"@












%

2!8!:?
8
"
.1



+,







*


%



%

%
6
(


%
*

,8!

)1
%
&

*

+,






%

%

6A

+,






%


&


%
6
8.-









'B>)'
%
*
%








=C2!)'?
8
&





%

%

%


"0








%
C2!!!!(?
8
".1




&

A,

"D

,



1
%
7

6
9.-5EF7G&5&HIEFJ3!!(".'+KE
L&MJ8<!!!!N".OP&5G&5Q76

Generate time = 0.22048902511597 s. Memory usage = 1.93 MB