QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG; THÀNH LẬP BCN CÁC CLB

PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯƠ
̀
NG TIÊ
̉
U HO
̣
C AN THA
̣
NH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Ban phụ trách đội và sao nhi đồng
năm học 2010-2011
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A
Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết
định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo);
Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;
Căn cứ chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo Cù Lao Dung;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của trường TH An Thạnh 2A.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nha
̀
trường;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Phụ trách đội và sao nhi đồng năm học 2010-2011,
trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung gồm các thành viên sau(có danh sách
kèm theo)
Điều 2. Ban phụ trách đội vào sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học
An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung , có nhiệm vụ:
- Phụ trách các hoạt động đội vào sao nhi đồng theo đúng điều lệ Đội TNTP
HCM và các văn bản qui định hiện hành.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động chủ điểm theo kế hoạch
hoạt động trường năm học 2010-2011.
Điều 3. Các bộ phận chuyên môn có liên quan và các thành viên có tên tại điều 1
căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
-Như điều 3; HIỆU TRƯỞNG
- Lưu : VT.
Nguyễn Quốc Khởi
PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯƠ
̀
NG TIÊ
̉
U HO
̣
C AN THA
̣
NH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành quy chế hoạt động Ban Phụ trách đội và sao nhi đồng
năm học 2010-2011
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A
Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết
định số 51/2007/QĐ-BGDĐTngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo).
Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của trường TH An Thạnh 2A;
Căn cứ vào đề nghị Ban phụ trách đội và sao nhi đồng trường năm học 2010-
2011.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nha
̀
trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế làm việc Ban Phụ trách
Đội và Sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao
Dung, tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên ban, bộ phận chuyên môn và liên đội trường căn cứ
quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
-Như điều 3; HIỆU TRƯỞNG
- Lưu : VT.
Nguyễn Quốc Khởi
PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯƠ
̀
NG TIÊ
̉
U HO
̣
C AN THA
̣
NH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập các tiểu ban trực thuộc Ban phụ trách đội và sao nhi đồng
năm học 2010-2011
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A
Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết
định số 51/2007/QĐ-BGDĐTngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo).
Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của trường TH An Thạnh 2A;
Căn cứ vào đề nghị Ban phụ trách đội và sao nhi đồng trường năm học 2010-
2011.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nha
̀
trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập 03 tiểu ban trực thuộc Ban Phụ trách đội và sao nhi đồng
năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
1. Tiểu ban tổ chức hoạt động.
2. Tiểu ban Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đội.
3. Tiểu ban văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.
4. Tiểu ban thi đua, khen thưởng
Điều 2. Các tiểu ban chịu sự lãnh đạo của ban phụ trách đội và sao nhi đồng
của nhà trường; có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công
nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác đội và trường đề ra; có sự thay đổi
thành viên ban sẽ do trưởng ban quyết định.
Điều 3. Các ban và các cá nhân có tên điều 1, bộ phận chuyên môn và liên đội
trường căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
-Như điều 3; HIỆU TRƯỞNG
- Lưu : VT.
Nguyễn Quốc Khởi

Generate time = 0.1095278263092 s. Memory usage = 1.93 MB