Kế hoạch đổi mới kiểm tra đánh giá

PHÒNG GD&ĐT ĐAKRÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜ NG THCS A BU NG Độ c l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc
Số:…/2010/KH-THCS A Bung, ngày…tháng…năm 2010
KẾ HOẠCH
ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
NĂM HỌC 2010 - 2011
Thực hiện Chủ đề năm học 2010 - 2011 “Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lí
và nâng cao chất lượng giáo dục” của Bộ GD&ĐT và điểm nhấn “Đề cao trách
nhiệm của người thầy trong kiểm tra và chấm điểm” của Sở GD&ĐT Quảng Trị;
Thực hiện theo công văn số 13/PGD&ĐT-HD-PT ngày 23/08/2010 của Phòng
GD&ĐT Đakrông về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2010
- 2011, trường THCS A Bung xây dựng kế hoạch đổi mới kiểm tra, đánh giá trong
năm học 2010 - 2011 cụ thể như sau:
I. Đánh giá tình hình chất lượng dạy học, công tác kiểm tra, chấm điểm
của trường THCS A Bung trong thời gian qua
Công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong hoạt động dạy học của Nhà
trường trong thời gian qua có thể khẳng định khá tốt. Từ việc quản lý chuyên môn,
ra đề, tổ chức kiểm tra, chấm điểm thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, quy định
của ngành. Chưa có hiện tượng khiếu kiện của học sinh do thiếu công bằng trong
đánh giá, không xảy ra việc “cho điểm, chạy điểm”
Các điều kiện phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá được nhà trường chú
trọng. Nhà trường đã tham mưu với Hội Cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí trong việc
in sao đề kiểm tra đáp ứng được yêu cầu dạy học. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên
nhiệt tình, có trách nhiệm, được đào tạo đạt chuẩn và được bồi dưỡng thường
xuyên, chất lượng đánh giá học sinh ngày càng được củng cố và có chuyển biến
tích cực, đánh giá thực chất trình độ, năng lực học sinh.
Tuy nhiên, nhà trường vẫn còn những yếu kém cơ bản: Chất lượng giáo dục
đại trà còn thấp, học sinh yếu kém còn nhiều, tỷ lệ học sinh bỏ học cao...đã được
đưa vào kế hoạch phụ đạo, giúp đỡ nhưng chưa có hiệu quả; cơ sở vật chất nhà
trường còn thiếu và lạc hậu, chưa đáp ứng được các yêu cầu dạy học theo tình hình
mới; đội ngũ giáo viên thiếu, không đồng bộ, vẫn còn hiện tượng cập nhật điểm
chấm điểm chưa kịp thời, đề ra mức độ còn lệch nhau, chưa bám sát chuẩn kiển
thức kỹ năng của chương trình, kỹ thuật ra đề chưa đáp ứng được yêu cầu...
Công tác quản lý giáo dục mặc dù có nhiều tiến bộ so với những trường khác
nhưng thực chất quản lý còn thiếu hiệu quả, thiếu định hướng trong công tác bồi
dưỡng thường xuyên cho giáo viên ....
1
T c im tỡnh hỡnh trờn, vic thc hin im Nhn trong hot ng dy
hc cao trỏch nhim ca ngi Thy trong kim tra v chm im cú tỏc dng
lm ng lc cho vic thc hin tt ch nm hc Tip tc i mi cụng tỏc
qun lớ v nõng cao cht lng giỏo dc l mt trong nhng iu kin c bn
hon thnh thng li nhim v nm hc.
II. Mc tiờu v yờu cu ca vic thc hin im nhn trng hot ng
dy hc
1. Mc tiờu
Nhm to c s chuyn bin mnh m v t tng v hnh ng ca cỏn
b giỏo viờn trong cụng tỏc qun lý, trong hot ng dy hc núi chung v trong
vic t chc kim tra, ỏnh giỏ, chm im núi riờng ỏp ng yờu cu ỏnh giỏ thc
cht nng lc, trỡnh ca hc sinh gúp phn ci thin c mt bng cht lng
giỏo dc, c bit l cht lng i tr.
2. Yờu cu
thc hin tt mc tiờu thc hin im Nhn yờu cu t ra cho Cỏn b
giỏo viờn trong ton trng l:
a. i vi cỏn b qun lý
Nắm vững chủ trơng của ngành trong vic thc hin im Nhn trong hot
ng dy hc cao trỏch nhim ca ngi Thy trong kim tra v chm im
Nắm vững yêu cầu dạy học bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng trong CTGDPT,
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, động viên, khuyến khích giáo viên
tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng.
Quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá trong nhà trờng
một cách hiệu quả; thờng xuyên, kiểm tra, đánh giá các hoạt động dạy, học theo định
hớng dạy học bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng đồng thời với tích cực đổi mới
PPDH.
Động viên, khen thởng kịp thời những giáo viên thực hiện có hiệu quả đồng
thời với phê bình, nhắc nhở những ngời cha tích cực ĐMPPDH, dạy quá tải do không
bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng.
b. i vi giỏo viờn
Luụn cú ý thc trỏch nhim trong vic kim tra ỏnh giỏ hc sinh, nm vng
quy ch kim tra ỏnh giỏ, cho im ca B GD&T.
Quỏ trỡnh xõy dng kim tra phi luụn bỏm sỏt chng trỡnh, chun kin
thc, k nng. Cn cú s u t v thi gian ra hay v cú cht lng. ỏnh
giỏ cht lng thc cht v phõn loi c hc sinh.
T chc thc hin khõu coi kim tra nghiờm tỳc t bi kim tra 15 phỳt tr
lờn.
2
Tất cả các bài kiểm tra đều được xây dựng đáp án, biểu điểm chi tiết cụ thể;
thực hiện chấm bài nghiêm túc, chính xác, công bằng, có nhận xét cụ thể bài làm
của học sinh.
Thực hiện trả bài đúng quy định về thời gian theo quy định tại Công văn số
1017/GDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Trị
quy định việc kiểm tra chấm điểm.
Thực hiện cập nhật điểm vào sổ ghi điểm và phần mềm quản lý học sinh
đúng quy định.
III. Những nhiệm vụ cụ thể đề thực hiện điểm “nhấn” trọng hoạt động
dạy học
1. Khâu ra đề
Đề kiểm tra phải bám sát chương trình; chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng
môn học ở từng khối lớp; Phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản, tối thiểu cần đạt về
kiến thức, kỹ năng của học sinh sau mỗi giai đoạn và phải đảm bảo tính chính xác.
Đối với loại đề tự luận phải ra đề chẵn và lẻ (2 học sinh ngồi gần nhau phải
làm 2 đề khác nhau), đối với đề trắc nghiệm khách quan phải ra ít nhất 4 mã đề cho
tất cả các bài kiểm tra viết.
Đối với nội dung đề kiểm tra 1 tiết trở lên phải được các giáo viên trực tiếp
giảng dạy trong cùng khối lớp cùng với Tổ trưởng chuyên môn bàn bạc thống nhất
về ma trận đề (cấu trúc đề). Tất cả ma trận đề, đề và hướng dẫn chấm phải soạn
trước vào giáo án. Trong sinh hoạt chuyên môn cần có nội dung thảo luận về vấn đề
này một cách thường xuyên.
Cấu trúc ma trận đề:
Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số câu
Số điểm
Tổng
Yêu cầu trong mỗi đề kiểm tra đảm bảo có trên 50% lượng kiến thức, kỹ
năng đạt mức độ hiểu, vận dụng và sáng tạo.
2. Tổ chức coi kiểm tra
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong tổ chức kiểm tra.
3
Trong lúc làm nhiệm vụ coi thi, kiểm tra giáo viên tuyệt đối không được làm
việc riêng và phải theo dõi chặt chẽ việc học sinh làm bài. (Không để học sinh sử
dụng tài liệu, quay cóp bài của nhau và làm mất trật tự trong phòng thi).
Đối với bài kiểm tra học kì phải tổ chức kiểm tra chung trong từng khối theo
đề chung của trường, Phòng hoặc của Sở; khi tổ chức kiểm tra đều thực hiện xếp
danh sách học sinh theo vần a, b, c... Mỗi phòng thi không quá 25 em.
Đối với bài kiểm tra viết, giáo viên cho học sinh đều phải làm trên giấy kiểm
tra theo mẫu:
3. Việc chấm điểm
Việc chấm bài, đánh giá trên bài kiểm tra của học sinh phải dùng bút màu
đỏ.
Chấm bài kiểm tra phải thực hiện dựa trên hướng dẫn chấm đã xây dựng,
việc chấm bài phải thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác, công bằng; ghi điểm
thành phần cho từng câu, từng bài; sửa các lỗi vào bài làm của học sinh.
Ghi điểm cả bằng số và bằng chữ vào ô quy định trên tờ bài làm của học sinh
và có nhận xét vào từng bài làm của học sinh .
4. Trả bài và chữa bài kiểm tra
Việc trả bài kiểm tra cho học sinh phải thực hiện nghiêm túc; khi trả bài phải
chú ý khâu chữa lỗi và nhận xét chung về bài làm của học sinh (soạn vào giáo án
phần nhận xét bài làm của học sinh). Giáo viên phải sắp xếp thời gian hợp lý (đối
4
Trường THCS A Bung BÀI KIỂM TRA............................
Lớp:.................. Thời gian:....................
Họ và tên học sinh:................................ Ngày kiểm tra:............Ngày trả bài:........
ĐIỂM
(Ghi bằng số và chữ)
Nhận xét của thầy, cô giáo.

BÀI LÀM
với những môn không có tiết trả bài thì giáo viên dành khoảng 10 phút để thực hiện
việc trả và chữa bài) để tất cả các bài kiểm tra viết đều phải được trả và chữa trên
lớp.
Trả bài phải đúng thời gian qui định sau:
+ Đối với bài kiểm tra 15 phút: trả bài sau 1 tuần kể từ ngày kiểm tra.
+ Đối với bài kiểm tra 45 phút trở lên: thời gian trả bài được thực hiên chậm
nhất là hai tuần kể từ ngày kiểm tra (trường hợp những giáo viên dạy từ 5 lớp trở
lên trong cùng một khối thời gian trả bài chậm nhất là sau ba tuần). Tất cả các bài
kiểm tra do học sinh lưu giữ, riêng đối với bài kiểm tra học kì giáo viên phải trả bài
cho học sinh xem sau đó mới thu lại để lưu hồ sơ.
Những bài kiểm tra có trên 50% số học sinh bị điểm dưới trung bình thì giáo
viên phải tổ chức kiểm tra lại (cần báo cáo với Lãnh đạo nhà trường để có sự chỉ
đạo trong việc tổ chức ra đề và thời gian kiểm tra lại).
Yêu cầu tất cả học sinh đều phải có túi đựng bài kiểm tra để đựng giấy kiểm
tra và lưu giữ tất cả các bài kiểm tra.
5. Cập nhật điểm
Sau khi trả bài cho học sinh giáo viên phải cập nhật điểm vào sổ cái, chậm
nhất là sau ngày trả bài 1 ngày. Việc ghi điểm và các thông tin khác vào sổ điểm cái
(trừ việc sửa điểm bằng mực đỏ) thống nhất dùng chung một loại mực màu đen.
Ngoài việc sử dụng sổ cái, giáo viên nên có sổ điểm cá nhân.
6. Chế độ cho điểm các môn
Chế độ cho điểm các môn thực hiện theo quy định của Phòng GD&ĐT đã
thông báo
IV. Kiến nghị
Đề nghị cấp trên đáp ứng đủ giáo viên và có sự ổn định về đội ngũ. Trong
thời gian qua trường luôn thiếu giáo viên, đội ngũ luôn biên động do luân chuyễn
ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục. Không thể thực hiện tốt các nhiệm vụ và
yêu cầu về chất lượng đặt ra.
Trên đây là kế hoạch thực hiện điểm nhấn “Đề cao trách nhiệm của người
thầy trong kiểm tra và chấm điểm”, nhằm thực hiện Chủ đề năm học 2010 - 2011
“Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” và
đồng thời góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010 - 2011. Yêu cầu tất cả
cán bộ giáo viên trong toàn trường tổ chức thực hiện nghiêm túc, có gì vướng mắc
cần kịp thời trao đổi với Lãnh đạo Nhà trường để tháo gỡ, hướng dẫn thực hiện./.
HIỆU TRƯỞNG


5

Generate time = 0.11428594589233 s. Memory usage = 1.94 MB