Truyền và biến đổi chuyển động


.
..
MÔN:CÔNG NGHỆ 8
Giáo viên: VĂN ĐÌNH THANH

TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
TIẾT 27: BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
Ch ng V:ươ

TIẾT 27:BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
I. Tại sao cần truyền chuyển động?

- Xe đạp chuyển động khi nào? Sự truyền chuyển
động đươc thể hiện qua chi tiết nào?
- Trong cơ cấu xích vật nào là vật dẫn, vật nào là vật
bị dẫn, vật nào là trung gian?
-Vị trí của đĩa và líp ở gần nhau hay xa nhau?
-Tốc độ quay của líp và đĩa có giống nhau hay
không?
Thảo
luận
nhóm

I. Tại sao cần truyền chuyển động?
Xe đạp chuyển động khi nào?
TIẾT 27:BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

Sự truyền chuyển động được thể hiện qua chi tiết nào?
đĩa
xích
xích
líp
líp
I. Tại sao cần truyền chuyển động?
H.29.1: Cơ cấu truyền chuyển động
Đĩa, xích, líp
TIẾT 27:BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

I. Tại sao cần truyền chuyển động?
Trong cơ cấu xích vật nào là vật dẫn,vật nào là
vật trung gian, vật nào là vật bị dẫn?
Vật dẫn
Vật trung gian
Vật bị dẫn
Líp: vật bị dẫn
Đĩa: vật dẫn
Xích: vật trung gian
TIẾT 27:BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

Vị trí của đĩa và líp ở gần nhau hay xa nhau?
Tốc độ quay của đĩa
và líp giống nhau hay
khác nhau?
Xa nhau
Khác nhau
I. Tại sao cần truyền chuyển động?
TIẾT 27:BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

Vậy tại sao trong máy cần có các bộ
truyền chuyển động?

Vì :
- Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau và đều
được dẫn động từ một chuyển động ban đầu.
- Khi làm việc chúng có tốc độ quay khác nhau.
I. Tại sao cần truyền chuyển động?
Bộ truyền chuyển động có nhiệm vụ gì?
* Truyền và biến đổi tốc độ cho phù hợp với tốc độ
của các bộ phận trong máy.
TIẾT 27:BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

I. Tại sao cần truyền chuyển đông?
- Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau và đều được
dẫn động từ một chuyển động ban đầu.
- Khi làm việc chúng có tốc độ quay khác nhau.
* Nhiệm vụ của các bộ truyền chuyển động là: Truyền và biến đổi tốc độ cho phù
hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy.
Trong máy cần có các bộ truyền chuyển động
vì:
TIẾT 27:BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

II. Bộ truyền chuyển động:
I. Tại sao cần truyền chuyển động?
TIẾT 27:BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

Có mấy loại truyền
động?
Có 2 loại truyền động:
- Truyền động ma sát
- Truyền động ăn khớp.
II. Bộ truyền chuyển động:
I. Tại sao cần truyền chuyển động?
TIẾT 27:BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

II. Bộ truyền chuyển động.
1. Truyền động ma sát- truyền động đai.
Hai nhánh đai mắc song song
Hai nhánh đai mắc chéo nhau
a. Cấu tạo bộ truyền
động đai.

Generate time = 0.10137796401978 s. Memory usage = 1.93 MB