BAI 18 : CÔNG CUỘC XD VÀ PT KINH TẾ CÁC THẾ KỈ X-XV

BÀI 18
BÀI 18
CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
KINH TẾÁ TRONG CÁC THẾ KỶ THỨ X –
KINH TẾÁ TRONG CÁC THẾ KỶ THỨ X –
XV
XV
I. Mở rộng , phát triển nông nghiệp
I. Mở rộng , phát triển nông nghiệp


- Bối cảnh lòch sử Đại Việt từ thế kỷ
- Bối cảnh lòch sử Đại Việt từ thế kỷ
X-XV, bối cảnh đó có tác động như thế
X-XV, bối cảnh đó có tác động như thế
nào đến sự phát triển kinh tế ?
nào đến sự phát triển kinh tế ?
-
-
Em có nhận xét gì về sự phát triển
Em có nhận xét gì về sự phát triển
nông nghiệp X- XV ? Do đâu nông
nông nghiệp X- XV ? Do đâu nông
nghiệp phát triển ? Tác dụng của sự
nghiệp phát triển ? Tác dụng của sự
phát triển đó? Vai trò của nhà nước ?
phát triển đó? Vai trò của nhà nước ?- Thế kỷ X - XV : triều đại Ngô,
- Thế kỷ X - XV : triều đại Ngô,
Đinh ,Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.
Đinh ,Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.

- Đây là giai đoạn đầu của thế kỉ
- Đây là giai đoạn đầu của thế kỉ
phong kiến, thời kỳ đất nước thống
phong kiến, thời kỳ đất nước thống
nhất.
nhất.

=> Tạo điều kiện để phát triển kinh
=> Tạo điều kiện để phát triển kinh
tế.
tế.

- Diện tích đất ngày càng mở rộng
- Diện tích đất ngày càng mở rộng

- Thủy lợi được quan tâm.
- Thủy lợi được quan tâm.

+ Năm 1248 : Đặt cơ quan Hà đê sứ
+ Năm 1248 : Đặt cơ quan Hà đê sứ
trông nom đê điều.
trông nom đê điều.

- Quan tâm bảo vệ sức kéo, phát
- Quan tâm bảo vệ sức kéo, phát
triển các giống cây nông nghiệp.
triển các giống cây nông nghiệp.

=> Đời sống nhân dân ấm no hạnh
=> Đời sống nhân dân ấm no hạnh
phúc, trật tự xã
phúc, trật tự xã
hội ổn đònh, độc
hội ổn đònh, độc
lập được củng cố.
lập được củng cố.
Theo em, nhân tố nào ảnh hưởng
Theo em, nhân tố nào ảnh hưởng
đến sự phát triển của các ngành
đến sự phát triển của các ngành
nghề thủ công đương thời?
nghề thủ công đương thời?
II. Phát triển thủ công nghiệp :
II. Phát triển thủ công nghiệp :
1. Thủ công nghiệp trong nhân
1. Thủ công nghiệp trong nhân
dân
dân-
-
Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm,
Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm,
dệt ngày càng phát triển chất
dệt ngày càng phát triển chất
lượng.
lượng.

- Ngành nghề thủ công ra đời
- Ngành nghề thủ công ra đời
như: Thổ Hà, Bát Tràng .
như: Thổ Hà, Bát Tràng .

Generate time = 0.12901306152344 s. Memory usage = 1.93 MB