Đề luyện tập cho HSG lớp 4

Đề khảo sát HSG lớp 4
Đề số 1
(Thời gian làm bài : 90 phút )
Phần 1: Toán
Bài 1 ( 1 điểm )
a.Tính : 2 + 4 + 6 + + 2006 + 2008
b. Không quy đông mẫu số, tử số hãy so sánh:
2008
2007

2009
2008
Bài 2: a. (1điểm): Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm số 78 vào giữa hai
số đó ta đợc một số có bốn chữ số chia hết cho 2 , 3 và 5 .
b.(1điểm):Tính nhanh:
36 x 372 + 63 x 372 + 372
377 x 184 377 x 2 + 377 x 18
Bài 3: (1điểm )
Bốn ngời ăn trong 5 ngày hết 8 kg gạo. Hỏi cùng mức ăn đó, 7 ngời ăn trong 10 ngày
hết bao nhiêu kg gạo ?
Bài 4: a.( 1 điểm ) Tính diện tích của một hình chữ nhật có chu vi 96 m biết rằng
chiều dài gấp 5 lần chiều rộng .
b.( 2 điểm ) Một hình vuông đợc chia thành hai hình chữ nhật. Tính diện tích
hình vuông biết rằng tổng chu vi của hai hình chữ nhật đợc tạo thành là 420 cm ?
Phần 2: Khoa học
Câu 1:( 1điểm)
Nêu chức năng của hệ tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất ?
Câu 2 :( 2 điểm )
a.Nêu vai trò của không khí đối với đời sống động vật ?
b.Cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong lành ?
Đề khảo sát HSG lớp 4
1
Đề số 2
(Thời gian làm bài : 90 phút )
Bài 1 : (2 điểm )
a. Tính tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 80.
b. Tính tổng các số tự nhiên có hai chữ số và chia hết cho 5.
Bài 2: ( 1 điểm)
Hiệu của hai số là 288, nếu cộng thêm vào mỗi số 31 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số
bé. Tìm hai số đó.
Bài 3:( 2 điểm )
a.Cho hai phân số
7
3

3
2
. Hãy tìm một phân số lớn hơn
7
3
nhng nhỏ hơn phân
số
3
2
.
b.Không quy đồng mẫu số, tử số hãy so sánh hai phân số :
7
2

9
4
Bài 4: ( 2 điểm )
Tổng số tuổi của hai anh em là 18 tuổi. Biết rằng
3
2
số tuổi của em bằng
3
1
số tuổi
của anh. Tính số tuổi của mỗi ngời.
Bài 5: ( 1,5 điểm )
Năm nay mẹ hơn con 30 tuổi và tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi bao nhiêu năm
nữa thì tuổi mẹ sẽ gấp 3 lần tuổi con ?
Bài 6: ( 1,5 điểm )
Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 999.
Đề khảo sát HSG lớp 4
Đề số 3
2
(Thời gian làm bài : 90 phút )
Bài 1 :( 1 điểm ).
Tính nhanh: A =
2
1
+
4
1
+
8
1
+
16
1
+
32
1
+
64
1
Bài 2 : (2 điểm )
Hiệu của hai số là 57. Nếu gạch bỏ chữ số 3 ở cuối số bị trừ ta sẽ đợc số trừ. Tìm hai
số đó.
Bài 3 :(2 điểm )
Tìm một số có ba chữ số, biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó đợc 13.
Bài 4 :( 2 điểm )
Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 28 m. Nếu bớt chiều rộng đi 8 m và
thêm vào chiều dài 4 m thì đợc một hình chữ nhật mới có chiều rộng bằng
5
1
chiều
dài. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Bài 5 :( 2 điểm )
Tổng hai số bằng 446. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số bé thì đợc số lớn. Tìm
hai số đó biết rằng số bé là một số có hai chữ số.
Bài 6 :( 1điểm )
Tính nhanh tổng sau :
2+ 4 +6 + 8 + 10 + ..( 80 số hạng )
Chú ý: Không sử dụng tài liệu.
Đề khảo sát HSG lớp 4
3
Môn : Tiếng Việt
Đề số 1
Câu 1:
Tạo một từ ghép, một từ láy từ mỗi tiếng sau: xanh, đỏ, trắng, vàng, đen.
Câu 2 : Đọc đoạn văn sau:
Hồi còn đi học, Hải rất say mê âm nhạc. Từ cái căn gác nhỏ của mình, Hải có
thể nghe thấy tất cả các âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thành phố thủ đô.
a. Tìm các từ láy có trong đoạn văn trên .
b. Xác định thành phần của các câu có trong đoạn văn trên.
Câu 3:
Xác định các bộ phận chủ ngữ , vị ngữ và bộ phận trạng ngữ trong các câu sau:
a. Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy
chở thơng binh lặng lẽ trôi.
b. Tảng sáng, vòm trời cao xanh mênh mông.
Câu 4:
Trong bài thơ Luỹ tre của nhà thơ Nguyễn Công Dơng có đoạn :
Mỗi sớm mai thức dậy
Luỹ tre xanh rì rào
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.
Trong đoạn thơ trên, em thích nhất hình ảnh nào ? Nói rõ vì sao em thích.
Câu 5 Viết một đoạn văn ngắn nói về một loài hoa mà em thích.
Chú ý: Không sử dụng tài liệu.
Đề khảo sát HSG lớp 4
4
Môn : Toán
Đề số 4
( Thời gian làm bài 90 phút )
Bài 1: ( 1 điểm )
Cho ab + ba = 132. Biết a-b = 4 . Tìm ab .
Bài 2:( 2điểm )
Tổng của 3 số là 1978. Số thứ nhất hơn tổng hai số kia là 58. Nếu bớt ở số thứ hai đi
36 đơn vị thì đợc số thứ ba.Tìm ba số đó.
Bài 2:( 2điểm )
Một cửa hàng có một số lít nớc mắm đựng đầy trong các thùng, mỗi thùng chứa 20
lít. Nếu đổ số nớc mắm đó vào các can, mỗi can 5 lít, thì số can 5 lít phải nhiều hơn số
thùng 20 lít là 30 cái. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít nớc mắm?
Bài 4:( 2điểm )
Hai đội làm đờng đợc giao làm hai quãng đờng bằng nhau. Một ngày đội 1 làm đ-
ợc 36 m còn đội 2 làm đợc nhiều hơn đội 1 là 4 m. Do đó đội 2 hoàn thành nhiệm vụ
trớc đội 1 hai ngày. Hỏi mỗi đội đợc giao bao nhiêu m đờng ?
Bài 5:( 2điểm )
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 240 m đợc ngăn theo chiều rộng thành
hai mảnh: một mảnh nhỏ hình vuông; một mảnh lớn hình chữ nhật có chiều dài gấp
đôi chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.
Bài 6:( 1điểm ) Tính nhanh:

2
1
+
4
1
+
8
1
+
16
1
+
32
1
+
64
1
+
128
1
+
256
1
Chú ý: Không sử dụng tài liệu.
Đề khảo sát HSG lớp 4
5

Generate time = 0.099916934967041 s. Memory usage = 1.93 MB