Bản tự nhận xét đánh giá đảng viên cuối năm

ĐẢNG BỘ HUYỆN CHỢ MỚI
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HIỆP
CHI BỘ:TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP
****
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mỹ Hiệp, ngày 4 tháng 12 năm 2010
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
Họ và tên: Bùi Thanh Tâm
Chức vụ hiện nay: Cán bộ Thiết bị
Là đảng viên thuộc chi bộ Trường THCS Mỹ Hiệp, Đảng Ủy Xã Mỹ Hiệp
1- Tư tưởng chính trị
Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, luôn chấp hành đúng
quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn được tiếp thu kịp thời mọi chủ
trương, đường lồi của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Do vậy tôi luôn đóng vai trò trong công tác tuyên truyền vận động gia đình
và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng,
pháp luật của nhà nước.
Luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao kiến thức về lý luận chính trị
và chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2- Về phẩm chất đạo đức lối sống.
Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng
phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn tuyên truyền và phòng chống Ma
túy và các biêu hiện tiêu cực trong nhà trường và trong XH. Không vi phạm những
điều đảng viên không được làm, trung thực trước Đảng. Luôn có đạo đức lối sống
lành mạnh, gương mẫu trước học sinh. Luôn tham gia nhiệt tình các phong trào của
nhà trường và của Đoàn cấp trên.
Luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao công tác tự phê bình và phê bình,
1
Tôi luôn phát huy qui chế dân chủ ở cơ sở, có sự liên hệ chặt chẽ với nhân
dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân và đồng
nghiệp tín nhiệm.
3- Về thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch của chuyên môn,
của nhà trường. thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt
mọi công việc mà BGH giao phó.
+ Đối với công tác Đoàn thể : tôi luôn gương mẫu và thực hiện tốt các kế
hoạch của nhà trường, hổ trợ đồng nghiệp, tham mưu tốt với BGH đẻ tập thể cùng
hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa tập thể trường ngày càng vững mạnh.
+ Đối với công tác thiết bị : Tôi luôn học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp
vụ, luôn tìm hiểu giải pháp tối ưu nhằm giúp đỡ và phục vụ tốt công tác dạy học
của anh em đồng nghiệp và của bản thân.
+ Đối với các phong trào : Tôi luôn quan tâm và tự giác tham gia phục vụ
công tác ngoài giờ nhằm làm phong phú sân chơi và tạo cơ hội cho các em học sinh
hòa nhập sinh hoạt của trường.
- Là một đảng viên tôi thường xuyên giữ mối liên hệ chặt với chi uỷ và
gương mẫu thực hiện mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Ngoài ra, tôi còn tham gia vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính
quyền và đoàn thể trong nhà trường.
4- Về tổ chức kỉ luật.
- Trong quá trình công tác tôi thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý
thức tổ chức kỉ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
- Luôn thực hiện và vận động gia đình và bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh
các chỉ thị, nghị quyết, quy định, của Đảng, luật và nghị định của nhà nước, các chủ
trương của Tỉnh uỷ về phòng chống ma tuý.
- Hoạt động trong tổ chức cơ sở Đảng tôi duy trì tốt chế độ sinh hoat Đảng.
Tham gia đóng đảng phí đầy đủ.
2
- Việc thực hiện các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, nhà trường và các
đoàn thể tôi luôn chấp hành tốt.
5- Đánh giá chung
+ Ưu điểm:
- Thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước,
luôn có ý thức tự phê và phê bình. Luôn trau rồi đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ,
luôn học hỏi và giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp, thương yêu, quan tâm và giúp đỡ
các em học sinh. Có tham mưu với BGH trong công tác tổ chức và quản lý ở cơ sở.
Hổ trợ các hoạt động ứng dụng CNTT theo chủ để năm học tại đơn vị.
+ Nhược điểm:
- Tuy nhiên trong quá trình công tác và cuộc sống không tránh khỏi những
mặt hạn chế, cụ thể : Là một cán bộ thiết bị trong điều kiện chưa có khuôn khổ hoạt
động nên còn bị động trong hồ sơ cũng như cách thức triển khai hoạt động thiết bị
tại đơn vị.
Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá
trình công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tôi trong năm 2010. Kính mong
được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí trong nhà trường để tôi được hoàn thiện
hơn.
6-Tự phân loại: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ
Người tự kiểm điểm
BÙI THANH TÂM
3

Generate time = 0.045902967453003 s. Memory usage = 1.93 MB