Biên Bản Bàn Giao công việc 2009 Microsoft Word Document.doc

Trng THCS Thanh Uuyên
S: 16/ BB- THCS
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Thanh Uyên, ngày 10 tháng 10 năm 2009
Biên bản
(bàn giao công việc)
Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2009
Tại văn phòng trờng THCS Thanh Uyên, huyện Tam nông tỉnh Phú Thọ.
Chùng tôi gồm có:
1 - Ông: Nguyễn Trọng Tấn - Hiệu trởng
2 - Ông: Lê xuân Thảo - Phó hiệu trởng.
3 - Ông: Hà Văn Mão - Văn th.
4 Bà: Nguyễn Thị Thơm - Thơ ký
Chúng tôi đã tiến hành bàn giao công việc của nhà trờng để ông Tấn Hiệu trởng
đi tập huấn chơng trình liên kết giáo dục Việt nam Sinh Ga Po từ ngày 12 tháng 10
năm 2009 đến ngày 24 tháng 10 năm 2009
Công việc cụ thể nh sau:
I/ Công việc chung:
1 Bàn giao con giấu pháp quy của nhà trờng (1 chiếc) và con dấu chức danh (3
chiếc),bàn giao cho ông Thảo quản lý.
2 Công văn mới nhận cha triển khai đến toàn thể cán bộ Giáo viên bàn giao
cho ông Thảo
2. 1: CV số 6662/BGD&ĐT ngày 28/8/2009 của BGD&ĐT V/v triển khai chơng
trình công tác th viện
2. 2: CV số: 432/CV PGD&ĐT ngày 28 / 9 2009 của phòng GD&ĐT Tam Nông
V/v Đăng ký bồi dỡng lý luận chính trị - hành chính
2. 3: CV số: 451/CV PGD&ĐT ngày 07/10/2009 của phòng GD&ĐT Tam Nông
V/v Đăng ký thi đua năm 2009 2010
2. 4: CV số: 465/ TT H ngày 20/9/2009 của hội NNCĐDC/ Đi ô xin tỉnh Phú
Thọ V/v ủng hộ NNCĐDC/ Đi ô xin
2. 5: CV số: 452/QĐ - PGD&ĐT ngày 07/10/2009 của phòng GD&ĐT Tam
Nông V/v thành lập HĐ coi, chấm thị GVDG THCS năm 2009 2010
2. 6: Một quyển kế hoạch năm học của trờng & kế hoạch kiểm tra năm học 2009
2010 để nộp PGD&ĐT cùng với đăng ký thi đua năm học 2009 2010
* Toàn bộ các văn bản trên Đ/C Thảo triển khai vào buổi hội ý đầu tuần 8 hoạc
họp tổ chuyên môn ngày 14/10/2009
3 Mọi công việc của nhà trờng do HT đảm nhiệm nay uỷ quyền cho Đ/C Thảo
PHP đảm nhiệm và giải quyết trong thời gian HT đi tập huấn.
4 - Đ/C Thảo cùng kế toán lo tiền cho GV đi thi 2 cuộc: Thi tiếng hát dân ca cụm
CM liên trờng và đóng KP thi cho cụm 200 000 đ ( Hai trăm ngàn đồng) và thi GVDG
huyện .
5 Mọi công việc của các thành viên hội đồng giữ nguyên nh đã phân công&
hoạt động bình thờng, đảm bảo an toàn và đúng kế hoạch.
II/ Về công việc CM của HT
1: Bàn giao sổ điểm GV môn GDCD 9C & 9D ( 2 quyển)
2: Lịch báo giảng.
3: SGK GDCD lớp 9, SGV GDCD 9
4: Giao án GDCD ( đã soạn xong tiết 8) . Đã dạy cả 2 lớp 9C, 9D xong tiết 6. Bắt
đầu dạy thay vào tiết 7 trở đi. ( bàn giao dạy GDCD cho tổ KHXH )
III/ Cơ sở vật chất:
Còn nguyên trạng nh đã kiểm kê báo cáo PGD&ĐT đầu năm.
Những nội dung trên Đ/C Thảo đã nhận đầy đủ.
- Biên bản lập xong hồi 15 giừ 30 phút ngày 10/10/2009 và đọc to cho mọi ngời
cùng nghe.
- Biểu quyết nhất chí: 4/ 4 = 100% & ký tên vào biên bản.
- Biên bản đợc thành lập 4 bản có tính pháp lý nh nhau, mỗi bên giữ 01 bản Và
Th ký HĐSP giữ 01 bản lu ./.
Chữ ký của các thành viên tham gia bàn giao
Ngời bàn giao Ngời nhận bàn giao Th ký
Ông Nguyễn Trọng Tấn 1: Ông Lê xuân Thảo Nguyễn Thị Thơm
2: Ông Hà Văn Mão

Generate time = 0.16548705101013 s. Memory usage = 1.93 MB