bai soan dao duc lop2

MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
KT - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng
giờ.
KN - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời
gian biểu.
TĐ - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Dụng cụ sắm vai.
HS : Vở bài tập
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
-Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
9 ph
8 ph
* Họat động 1: Bày tỏ ý kiến
Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ
ý kiến trước các hành động.
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi
nhóm theo tình huống .
-GV nhận xét kết luận : Làm hai việc cùng
một lúc không phải là học tập sinh hoạt
đúng giờ.
*Họat động 2 : Xử lý tình huống.
Mục tiêu : Học sinh lựa chọn cách ứng xử
phù hợp trong tình huống cụ thể.
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm
lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai
theo tình huống.
-Nhận xét kết luận: Mỗi tình huống có thể
có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách
lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất.
-Các nhóm thảo luận.
-Đại diện từng nhóm trình bày ý
kiến.
-Các nhóm sắm vai.
-Trình bày trước lớp.
8 ph
*Họat động 3: Giờ nào việc nấy.
Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ
thể cần làm và thời gian thực hiện để học
tập, sinh hoạt đúng giờ.
-GV giao hniệm vụ thảo luận cho từng
nhóm.
-GV nhận xét kết luận: Cần sắp xếp thời
gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi,
làm việc nhà và nghỉ ngơi.
-Các nhóm thảo luận.
-Trình bày trước lớp.
-Nhận xét nhóm bạn
4.Củng cố : (4 phút)
-Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ?
-GV nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
-Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT
-PHẦN BỔ SUNG:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2
Ngày dạy : / / 200 *****
BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
- Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời
gian biểu.
- Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Phiếu có 3 màu.
HS : Vở bài tập
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?.
-Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
9 ph
8 ph
8 ph
*Hoạt động 1: Thảo luận lớp.
Mục tiêu: Hs bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về
ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
-GV nêu lần lượt đọc từng ý kiến.
-Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờ có
lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân.
*Hoạt động 2: Hành động cần làm.
Mục tiêu : Biết ích lợi học tập sinh hoạt đúng giờ.
- Y/C thảo luận nhóm ghi vào phiếu.
-Y/C các nhóm trình bày trước lớp.
-GV nhận xét kết luận: Cần học tập, sinh hoạt
đúng giờ giúp ta thoải mái hơn,...
*Hoạt động 3: Thảo luận
Mục tiêu : HS sắp xếp TGB hợp lý.
-GV giao nhiệm vụ, hs thảo luận nhóm đôi.
-GV kết luận : TGB phù hợp giúp các em học tập,
sinh hoạt đúng giờ.
*Kết luận chung : Cần học tập sinh hoạt đúng giờ
để đảm bảo sức khoẻ, học hành tiến bộ.
-Hs bày tỏ ý kiến bằng các
tấm bìa : tán thành hay
không tán thành.
-Các nhóm làm việc.
-Các nhóm đính phiếu lên
bảng.
-Thảo luận.
-Đại diện trình bày trước
lớp.
-HS nhăc lại.
4.Củng cố : (4 phút)
-Học tập sinh hoạt đúng giờ mang lại lợi ích gì ?
-GV nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
-Nhận xét-Xem lại bài-Lập TGB cho bản thân.
-PHẦN BỔ SUNG:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3
Ngày dạy : / / 200 *****
MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
- Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa
lỗi.
- Rèn kó năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm.
- Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Phiếu học tập, dụng cụ sắm vai.
HS : Vở bài tập
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?
- Kiểm tra VBT.
-Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1 :Tìm hiểu, phân tích truyện
Cái bình hoa.
Mục tiêu : Học sinh hiểu được ý nghóa
truyên.
-GV kể chuyện và nêu câu hỏi.
-Nhận xét kết luận : Biết nhận lỗi và sữa
lỗi giúp em mau tiến bộ.
*Hoạt động 2 : Bày tỏ ý kiến, thái độ.
Mục tiêu : Biết bày tỏ ý kiến qua 2 tình
huống.
-GV nêu lần lượt từng tình huống
-Nhận xét kết luận : Biết nhận và sửa lỗi
giúp em mau tiến bộ và được mọi người
yêu mến.
-Thảo luận nhóm đôi, trả lời câu
hỏi.
-Hs bày tỏ ý kiến tán thành hay
không tán thành.
-Hs nhắc lại.
4.Củng cố : (4 phút)
-Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ?
-GV nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
-Nhận xét-Xem lại bài-Chuẩn bò kể lại 1 trường hợp em đã nhận và sữa lỗi.
-PHẦN BỔ SUNG:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 4
Ngày dạy : / / 200 *****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :
- Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa
lỗi.
- Rèn kó năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm.
- Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Dụng cụ sắm vai. Phiếu BT.
HS : Vở bài tập
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Biết nhận lỗi và sữa lỗi khi nào ?
-Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
9 ph *Hoạt động 1:Đóng vai theo tình huống.
Mục tiêu : Giúp hs lựa chọn và thực hành
biết nhận và sữa lỗi.
8 ph
8 ph
-GV phát phiếu giao việc theo các tình
huống.
-Kết luận : Khi có lỗi biết nhận và sữa lỗi
là dũng cảm, đáng khen.
*Hoạt động 2 : Thảo luận.
Mục tiêu : Biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa
lỗi.
-GV chia nhóm và phát phiếu giao việc
theo tình huống.
-Kết luận : Cần bày tỏ ý kiến của mình khi
bò người khác hiểu nhầm.
*Hoạt động 3 : Tự liên hệ
Mục tiêu : Giúp hs đánh giá và lựa chọn
hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm
bản thân.
-Y/C hs tự liên hệ bản thân.
-Khen ngợi HS biết nhận lỗi và sửa lỗi.
-Nhận xét khen ngợi.
Kết luận chung : Ai cũng có khi mắc lỗi.
Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và
sửa lỗi,…
-Hs làm cá nhân.
-Trình bày trước lớp.
-Nhóm theo dõi.
-Các nhóm thảo luận.
-Đại diện nhóm lên trình bày kết
quả.
-Vài hs kể cho cả lớp cùng nghe
những việc mình đã nhận và sữa
lỗi.
4.Củng cố : (4 phút)
-Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ?
-GV nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
-Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT
-PHẦN BỔ SUNG:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 5
Ngày dạy : / / 200 *****
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI5 : GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
- Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp.
- Biết phân biệt gọn gàng hay không gọn gàng.
- Biết sống gọn gàng, ngăn nắp .Yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng,
ngăn nắp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Dụng cụ sắm vai. Tranh.
HS : Xem trước bài.
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Biết nhận lỗi và sữa lỗi mang lại lợi ích gì ?
- Kiểm tra VBT -Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Gọn gang, ngăn nắp”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
9 ph
8 ph
* Hoạt động 1: Hoạt cảnh Đồ dùng để ở
đâu ?
Mục Tiêu : Giúp hs biết được lợi ích của
sống gọn gàng, ngăn nắp.
-GV nêu kòch bản.
-Nhận xét kết luận : Tính bừa bãi của bạn
Dương khiến nhà cửa lộn xộn,…
*Hoạt động 2 : Thảo luận nhận xét nội
dung tranh.
Mục tiêu : Hs phân biệt gọn gàng hay
chưa gọn gàng, ngăn nắp.
-Y/C hs quan sát tranh .
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ
-Các nhóm thảo luận, hoạt cảnh
cho cả lớp cùng xem.

-Hs quan sát.
-Làm việc theo nhóm.
-Các nhóm trình bày.
-Nhận xét kết luận.
* Hoạt động 3 : Xử lí tình huống.
Mục tiêu : Biết đề nghò bày tỏ ý kiến của
mình với người khác.
-GV nêu tình huống Y/C hs bày tỏ ý kiến.
-Kết luận : Nga nên bày tỏ ý kiến của mình,
yêu cầu mọi người,…
-HS suy nghó, bày tỏ ý kiến cá
nhân.
4.Củng cố : (4 phút)
-Vì sao cần phải sống ngăn nắp, gọn gàng ?
-GV nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
-Nhận xét-Xem lại bài.
-PHẦN BỔ SUNG:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Đạo đức BÀI 6 : GỌN GÀNG NGĂN NẮP (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :TCKT
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Dụng cụ sắm vai.
HS : VBT.
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Biết sống gọn gàng, ngăn nắp mang lại lợi ích gì ?
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Gọn gàng, ngăn nắp”
b/ Các hoạt động dạy học:
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
10 ph
15 ph
* Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống.
Mục Tiêu : Biết ứng xử phù hợp để giữ nhà
cửa gọn gàng, ngăn nắp..
-Y/C hs sắm vai theo tình huống.
-Nhận xét kết luận : Em nên cùng mọi người
giứ gọn gàng ngăn nắp nơi ở,…
*Hoạt động 2 : Tựu liên hệ
Mục tiêu : Kiểm tra việc hs giữ gọn gàng,
ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.
-GV nêu từng việc làm gọn gàng, ngăn nắp.
-GV nhận xét khen ngợi.
-Kết luận chung : Sống gọn gàng, ngăn nắp
làm cho nhà của sạch đẹp,…
-Các nhóm thảo luận,
sắm vai.
-Trình bày trước lớp.

-Hs nêu ý kiến bằng cách
giơ tay.
4.Củng cố : (4 phút)-Sống ngăn nắp, gọn gàng có lợi ích gì?
-GV nhận xét.- Dặn Hs biết giừ gìn gọn gàng, ngắn nắp.

Đạo đúc : BÀI 7 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết1)
I. MỤC TIÊU :TCKT
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Tranh. Thẻ màu. Dụng cụ sắm vai.
HS : VBT.
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2.Bài cũ :(4ph)-Biết sống gọn gàng, ngăn nắp mang lại lợi ích gì ?
- Kiểm tra VBT-Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới : a/ Giới thiệu : bài : “Chăm làm việc nhà”
b/ Các hoạt động dạy học :
4.Củng cố : (4 phút)
-Chăm làm việc nhà có lợi ích gì ?
-GV nhận xét. Dặn Xem lại bài - Hs biết giúp cha mẹ làm việc nhà .
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
10 ph
10 ph
5 ph
Hoạt động 1: Phân tích bài thơ “Khi mẹvắng nhà”
MT: Hs biết một tấm gương chăm làm việc nhà.
-GV đọc bài thơ : Khi mẹ vắng nhà.
-GV nêu câu hỏi.
-Kl:Bạn nhỏ làm việc nhà vì bạn thương mẹ,…
*Hoạt động 2 : Bạn làm gì ?
MT : Biết làm một số việc nhà phù hợp với khả
năng.
-GV phát tranh cho các nhóm. Y/C các nhóm nêu
tên các việc làm trong tranh.
-Kết luận : Chúng ta nên làm những
*Hoạt động 3 : Điều này đúng hay sai
MT : Hs có nhận thức thái độ đúng với công việc
gia đình.
-GV nêu lần lượt từng ý kiến..
KL chung : Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả
năng là quyền và bổn phận của trẻ em.
-Hs đọc lại.
-Hs trả lời.

-Các nhóm thảo luận, trình bày
trước lớp.
-Hs trình bày ý kiến bằng thẻ
màu.
Đạo đức :BÀI 8 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết2)
I. MỤC TIÊU :TCKT
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Dụng cụ sắm vai.
HS : VBT.
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Vì sao cần phải chăm làm việc nhà ?
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm làm việc nhà”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
10
ph
10
ph
5 ph
* Hoạt động 1: Tự liên hệ
Mục Tiêu : Giúp hs nhìn nhận, đánh giá sự tham gia làm
việc nhà của bản thân.
-GV nêu câu hỏi.
-GV nhận xét, khen ngợi.
*Hoạt động 2 : Đóng vai
MT :Hs biết ứngxử đúng trong các tình huống cụ thể.
-GV chia nhóm giao tình huống.
-Kết luận : Cần làm việc nhà xong, mới đi chơi,…
*Hoạt động 3 : Trò chơi nếu thì.
Mục tiêu : Hs thể hiện được trách nhiệm của mình với
công việc gia đình.
-GV hướng dẫn cách chơi.
-Nhận xét, khen ngợi.
Kết luận chung : Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả
năng là quyền và bổn phận của trẻ em.
-Trao đổi bạn cùng
bàn.
-Hs trả lời.

-Thảo luận đóng vai.
-Trình bày trước lớp.
-Các nhóm thảo luận,
trình bày trước lớp.
-Hs chơi theo nhóm.
4.Củng cố : (4 phút)
-Chăm làm việc nhà có lợi ích gì ?
-GV nhận xét. Xem lại bài - Hs biết giúp cha mẹ làm việc nhà,
Đạo đức : BÀI 9 : CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU : TCKT
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Phiếu BT. Dụng cụ sắm vai.
HS : Xem bài trước.
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Vì sao cần phải chăm làm việc nhà ?
- Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoạt động 1: Xử lí tình huống
Mục Tiêu : Hs hiểu được biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ
học tập.
-Thảo luận theo nhóm.
-Kết luận : khi đang học, đang làm bài,..
*Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm
Mục tiêu : Hs biết một số biểu hiện và lợi ích của việc chăm
chỉ học tập.
-GV phát phiếu bài tập.
-Nhận xét kết luận : ý A, B, D,Đ
*Hoạt động 3 : Liên hệ thực tế.
Mục tiêu : Hs tự đánh giá bản thân về việc tự chăm chỉ học
tập.
-GV yêu cầu hs tự liên hệ bản thân và kể từng việc cụ thể.
-Nhận xét, khen ngợi.
-Hs thảo luận nhóm.
-Trình bày trước lớp.

-Hs làm cá nhân.
-Trình bày trước lớp.
-Hs kể cá nhân.
4.Củng cố : (4 phút)
- Vì sao cần chăm chỉ học tập ?
-GV nhận xét.
Đạo đức :BÀI 10 : CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :TCKT
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Dụng cụ sắm vai.
HS : VBT.
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Vì sao cần phải chăm chỉ học tập ?
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập”
b/ Các hoạt động dạy học
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoạt động 1: Đóng vai
Mục Tiêu : Giúp hs có kỹ năng ứng xử các tình huống
trong cuộc sống.
-GV nêu tình huống SGK.
-Kết luận : Hs cần phải đi học đều và đúng giờ.
*Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm
Mục tiêu : Hs bày tỏ thái độ, ý kiến liên quan đến
chuẩn mực đạo đức..
-GV phát phiếu bài tập.
-Nhận xét kết luận.
*Hoạt động 3 : Phân tich tiếu phẩm..
Mục tiêu : Giúp hs đánh giá hành vi chăm chỉ học
tập và giải thích.
-GV yêu cầu hs diễn tiểu phẩm do gv hướng dẫn.
-GV nêu câu hỏi gợi ý cho hs phân tích tiểu phẩm.
-KL : Giờ ra chơi, dành cho hs vui chơi bớt căng thẳng,

KLC : Chăm chỉ học tập là bổn phận của người hs,…
-Hs thảo luận nhóm.
-Các nhóm đóng vai.

-Nhóm thảo luận theo
phiếu.
-Đại diện nhóm trình
bày .
-Hs diễn.
4.Củng cố : (4 phút)
- Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì?
-GV nhận xét.
Đạo đức :BÀI 11 : THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲI
Âảo âỉïc : THỈÛC HNH KÉ NÀNG GIỈỴA KÇ 1
I.Mủc tiãu:
HS thỉûc hnh cạc kè nàng nọi mäüt cạch thnh thảo .
Váûn dủng vo trong cüc säúng giao tiãúp hng ngy.
II.Näüi dung:
1. Cho HS thỉûc hnh âọng vai “biãút nháûn läùi v sỉỵa läùi “ qua tçnh
húng :Lm råi häüp bụt ca bản.
-Cạc täø tỉû dỉûng chuûn , phán vai räưi lãn âọng vai trỉåïc låïp.
-C låïp nháûn xẹt.
2. Kãø lải viãûc hc táûp , sinh hoảt âụng giåì ca em khi åí nh cng nhỉ
khi åí låïp.
3. HS âọng vai sàõp xãúp sạch våỵ , âäư dng hc táûp trong gọc hc táûp
mäüt cạch bỉìa bäün , khi bản gi âi hc em tçm m khäng ra...
4. HS âc bi thå “Khi mẻ vàõng nh”.
+Hi : -Bản nh â lm gç khi mẻ vàõng nh ?
-Viãûc lm ca bản nh â thãø hiãûn tçnh cm nhỉ thãú no våïi
mẻ ?
-Em hy âoạn xem mẻ bản nh nghé gç khi tháúy viãûc lm ca
bản ?.
5. u cáưu HS tho lûn :
Láúy kiãún tạn thnh v khäng tạn thnh ca HS theo näüi dung phiãúu ca
HÂ2 (Bi “Chàm chè hc táûp “,tiãút 2 SGV ).
GV nháûn xẹt .

Đ ạo đ ức :BÀI 12 : QUAN TÂM GIÚP ĐỢ BẠN (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :TCKT
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Tranh, câu chuyện : Giờ ra chơi. Phiếu học tập.
HS : Xem bài trước
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Vì sao cần phải chăm chỉ học tập ?
- Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Quan tâm giúp đỡ bạn”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoạt động 1: Kể chuyện trong giờ ra chơi.
MT : Giúp hs hiểu được việc quan tâm giúp đỡ bạn..
-GV kể chuyện.
-GV nêu câu hỏi, nội dung chuyện.
-Kết luận : Khi bạn ngã em cần hỏi thăm,…
*Hoạt động 2 : Việc làm nào là đúng.
MT : Hs biết được một số việc quan tâm giúp đỡ bạn.
-GV đính tranh.
-Y/C hs chỉ được những hành vi nào là quan tâm giúp đỡ
bạn. Tại sao ?
-Nhận xét kết luận.
*Hoạt động 3 : Vì sao cần quan tam giúp đỡ bạn.
MT HS biết được lý do vì sao cần quan t â giúp đỡ bạn.
-GV phát phiếu học tập.
-GV cho hs bày tỏ ý kiến.
-Nhận xét kết luận : Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần
thiết của mỗi hs,…
-Hs theo dõi.
-Hs trả lời.

-Hs quan sát.
-Thảo luận nhóm theo
tranh .
-Các nhóm đính tranh
trình bày.
-Hs đánh dấu vào trước
những lý do quan tâm
giúp đỡ bạn mà em tán
thành.
4.Củng cố : (4 phút)
- Vì sao cần phải quan tâm giúp đỡ bạn ?
-GV nhận xét.
Đ ạo đ ức : BÀI 13 : QUAN TÂM GIÚP ĐỢ BẠN (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :TCKT
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Tranh.
HS : VBT
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn ?
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Quan tâm giúp đỡ bạn”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoạt động 1: Đoán xem điều gì sẽ xảy ra.
Mục Tiêu : HS biết ứng xử trong tình huống liên quan
đến việc quan tâm giúp đỡ bạn.
-GV đính tranh. Y/C hs đoán cách ứng xử của các bạn
trong tranh.
-GV nêu câu hỏi về cách ứng xử.
-Kết luận : Quan tâm giúp đỡ bạn phải đúng lúc.
*Hoạt động 2 : Tự liên hệ.
MT : Đònh hướng cho hs biết quan tâm giúp đỡ bạn
trong cuộc sống.
-Y/C hs nêu một số việc em đã qt giúp đỡ bạn.
-Nhận xét khen ngợi.
*Hoạt động 3 : Trò chơi “Hái hoa dân chủ”
MT : Giúp hs củng cố kiến thức kỹ năng đã học.
-GV cho hs hái hoa trả lời câu hỏi.
-Nhận xét.
KLC : Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của
mỗi hs,…
-Hs đoán.
-HS thảo luận trả lời.
-Hs phát biểu.

-Hs trả lời.
4.Củng cố : (4 phút)
- Vì sao cần phải quan tâm giúp đỡ bạn ?
-GV nhận xét.

Generate time = 0.065208911895752 s. Memory usage = 1.95 MB