Ma trận đề thi HK1 môn Tin Học 12. Năm Học 2010-2011

MÔN TIN HỌC:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TIN HỌC LỚP 12
I. Yêu cầu
a. Kiến thức
* Biết được:
+ Khái niệm CSDL;
+ Vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống; yêu cầu cơ bản
đối với CSDL;
+ Ý nghĩa và chức năng của của 4 đối tượng
* Hiểu được:
+ Các thành phần chính trong cấu trúc bảng
+ Sự cần thiết tạo liên kết các bảng
* Vận dụng:
+ Trong phần thực hành theo nội dung yêu cầu trong phần kỹ năng.
b. Kỹ năng:
+ Biết cách tạo, sửa, lưu cấu trúc bảng
+ Tạo các biểu mẫu đơn giản, chỉnh sửa các biểu mẫu
+ Sử dụng một số hàm, phép toán và biểu thức để xây dựng công thức
trong truy vấn
+ Tạo các báo cáo đơn giản
II. Ma trận đề (LT: 5đ – TH: 5đ)
Chủ đề
Mức độ nhận thức
Tổng
Biết Hiểu Vận dụng
TNKQ TH TN KQ TH
TN
KQ
TH
Bài 1
Số câu
3 3
Điểm
0,75 0.75
Bài 2
Số câu
4 4
Điểm
1 1
Giới thiệu
MS Access
Số câu
2 7
Điểm
0.5 1,75
Cấu trúc
bảng
Số câu
3 1 1 2
Điểm
0.25 1 1.25
Thao tác cơ
bản trên
bảng
Số câu
1 1
Điểm
1 1
Liên kết
bảng
Số câu
2 1
Điểm
0.25 1
Biểu mẫu
Số câu
1 1 2
Điểm
0.25 0.5 0.75
Truy vấn dữ
Số câu
2 2 3 5
Chủ đề
Mức độ nhận thức
Tổng
Biết Hiểu Vận dụng
TNKQ TH TN KQ TH
TN
KQ
TH
liệu
Điểm
0.5 1.5 1.5
Tổng số câu 17 3 3 4 25
Tổng số điểm 4.25 0.75 3 2 10

Generate time = 0.20801281929016 s. Memory usage = 1.93 MB