GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 16

TUẦN 16 TẬP ĐỌC
Tiết 31 THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN
Ngày soạn: 29/11/2010 - Ngày dạy: 06/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của
Hải Thượng Lãng Ông. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3 trong SGK).
- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ, nhàng chậm rãi.
- Có tấm lòng nhân ái và nhân cách sống cao thượng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: Tranh minh họa trong SGK; bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- 3 HS lần lượt đọc thuộc lòng bài “Về ngôi nhà đang xây”; trả lời câu hỏi về nội dung bài
đọc.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV cho HS xem tranh minh họa và nêu: Các em sẽ biết được tài năng, tấm lòng nhân hậu
và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãng Ông qua bài học hôm nay.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
8 phút
8 phút
Hoạt động 1: Luyện đọc
Mục tiêu: HS biết phát âm chính xác, ngắt,
nghỉ hơi đúng chỗ và hiểu một số từ ngữ
mới trong bài.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS khá
giỏi đọc cả bài.
- Gợi ý cho HS chia bài thành 3 đoạn, yêu
cầu HS đọc nối tiếp.
- Theo dõi, uốn nắn HS phát âm sai, giải
thích từ ngữ mới.
- Nêu nhận xét chung về cách đọc của HS,
đọc diễn cảm toàn bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi
- 1 HS khá (giỏi) đọc cả bài.
- Chia đoạn, đọc nối tiếp từng đoạn.
- Sửa cách phát âm theo hướng dẫn của
GV, đọc chú giải SGK.
- Lắng nghe, ghi nhận.
7 phút
tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách
cao thượng của Hải Thượng Lãng Ông.
(Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3 trong
SGK).
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc
các câu hỏi trong SGK.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm.
Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn với
giọng nhẹ, nhàng chậm rãi.
Cách tiến hành:
- Treo bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần
hướng dẫn luyện đọc, gọi HS khá, giỏi đọc.
- Hướng dẫn HS cách đọc diễm cảm, đọc
mẫu.
- Theo dõi HS thi đọc.
- Nêu nhận xét, đánh giá kết quả thi đọc
diễn cảm của HS.
- 1 HS đọc các câu hỏi trong SGK.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm phát biểu ý kiến.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.
- HS khá (giỏi) đọc đoạn văn.
- Lắng nghe, ghi nhận cách đọc của GV.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, góp ý.
4.- Củng cố: (5phút)
- Hỏi HS về ý nghĩa, nội dung bài tập đọc. (Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân
cách cao thượng của Hải Thượng Lãng Ông).
- GD thái độ: Có tinh thần đấu tranh vì hạnh phúc con người, đấu tranh chống lạc hậu.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 CHÍNH TẢ
Tiết 16 Nghe - viết: VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
Ngày soạn: 01/12/2010 - Ngày dạy:08/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức hai khổ thơ đầu của bài thơ “Về
ngôi nhà đang xây”.
- Làm được BT2; tìm được những tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện (BT3).
- Thấy được sự đổi mới hàng ngày của đất nước ta; ý thức góp phần xây dựng đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK.
- HS: SGK; Giấy A3, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- 3 HS lần lượt viết các từ ngữ ở BT2, tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
5 phút
12 phút
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe viết.
Mục tiêu: HS biết nghe cách phát âm, hiểu
được nội dung bài viết.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động.
- Đọc mẫu bài viết, gọi 1 HS đọc lại.
- Đặt câu hỏi về nội dung bài viết.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
Hoạt động 2: Luyện viết.
Mục tiêu: Nghe - viết đúng bài chính tả,
trình bày đúng hình thức hai khổ thơ đầu
của bài thơ “Về ngôi nhà đang xây”.
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- 1 HS khá (giỏi) đọc cả bài viết.
- Trả lời câu hỏi của GV.
- Cả lớp nhận xét, góp ý.
- Thảo luận nhóm tìm từ khó viết.
6 phút
- Theo dõi HS trình bày; ghi bảng từ khó
viết do HS nêu.
- Đọc mẫu từ khó và hướng dẫn HS cách
viết.
- Nhắc nhở HS cách ngồi viết, cách trình
bày đoạn văn xuôi.
- Đọc câu ngắn hoặc cụm từ cho HS viết
vào vở.
- Đọc lại toàn bộ bài viết.
- Chấm chữa bài viết của 7 HS.
- Nêu nhận xét kết quả nghe viết chính tả
của HS.
Hoạt động 3: Luyện tập.
Mục tiêu: Làm được BT2; tìm được những
tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện
(BT3).
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi 1 HS đọc
yêu cầu BT.
- Giúp HS nắm rõ yêu cầu của BT, chia
nhóm và giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và hoàn thiện BT.
- Đại diện nhóm lần lượt nêu từ khó viết.
- Lắng nghe, tập viết từ khó vào nháp.
- Lắng nghe, quan sát cách trình bày đoạn
văn trong SGK.
- Nghe - viết bài vào vở.
- Rà soát lại bài đã viết cho hoàn chỉnh.
- 7 HS nộp bài cho GV chấm, số HS còn
lại đổi vở chữa lỗi cho nhau.
- 1 HS đọc yêu cầu BT.
- Làm việc theo nhóm, trình bày BT trên
giấy A3 bằng bút dạ.
- Đại diện nhóm đính bài làm lên bảng rồi
trình bày.
- Các nhóm còn lại nhận xét, góp ý.
4.- Củng cố: (5phút)
- GV đọc cho HS thi đua viết các từ ngữ có chứa âm cuối im/iêm.
- GD thái độ: Thấy được sự đổi mới hàng ngày của đất nước ta; ý thức góp phần xây dựng
đất nước.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 KỂ CHUYỆN
Tiết 16 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
Ngày soạn: 29/11/2010 - Ngày dạy: 06/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Kể lại được một buổi sum họp trong gia đình theo gợi ý của SGK.
- Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
- Có suy nghĩ về hạnh phúc trong gia đình; biết trân trọng và giữ gìn hạnh phúc gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- 3 HS lần lượt kể lại câu chuyện đã nge đã đọc, tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
7 phút
16 phút
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu
cầu của đề bài.
Mục tiêu: Tìm được câu chuyện về một
buổi sum họp trong gia đình theo gợi ý của
SGK.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động.
- Viết đề bài lên bảng.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài, gạch chân
những từ quan trọng.
- Yêu cầu HS nói tên câu chuyện sẽ kể.
Hoạt động 2: HS thực hành kể chuyện và
- Lần lượt đọc đề bài trong SGK.
- Lần lượt đọc các gợi ý trong SGK.
- Lần lượt nói tên câu chuyện sẽ kể.
trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
Mục tiêu: Kể lại được một buổi sum họp
trong gia đình theo gợi ý của SGK. Biết trao
đổi về ý nghĩa câu chuyện đã kể; biết nghe
và nhận xét lời kể của bạn.
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động.
- Kể chuyện theo nhóm.
- Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp và
nêu ý nghĩa của câu chuyện.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung về ý nghĩa
câu chuyện bạn kể.
4.- Củng cố: (5phút)
- Cho HS bình chọn bạn có câu chuyện; bạn kể chuyện tự nhiên nhất; bạn đặt câu hỏi thú
vị nhất.
- GD thái độ: Có suy nghĩ về hạnh phúc trong gia đình; biết trân trọng và giữ gìn hạnh
phúc gia đình.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 31 TỔNG KẾT VỐN TỪ
Ngày soạn: 30/11/2010 - Ngày dạy: 07/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Tìm được một số từ đồng nghĩa và trái ngĩa với các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm,
cần cù (BT1).
- Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong bài văn “Cô Chấm” (BT2).
- Có lòng nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù .
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK.
- HS: SGK; giấy A3, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS lần lượt nhắc lại kiến thức về thành ngữ, tục ngữ, ca dao tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
11 phút Hoạt động 1: Bài tập 1.
Mục tiêu: Tìm được một số từ đồng nghĩa
và trái ngĩa với các từ: nhân hậu, trung
thực, dũng cảm, cần cù (BT1).
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc
yêu cầu BT trong SGK.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK.
- Thảo luận theo nhóm, làm bài trên giấy
A3 bằng bút dạ.
- Đại diện nhóm đính bài làm lên bảng và
trình bày.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.
12 phút Hoạt động 2: Bài tập 3.
Mục tiêu: Tìm được những từ ngữ miêu tả
tính cách con người trong bài văn “Cô
Chấm” (BT2).
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS đọc
yêu cầu BT.
- Giúp HS nắm rõ yêu cầu BT, giao nhiệm
vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- 1 HS đọc yêu cầu BT.
- Làm việc cá nhân.
- Lần lượt trình bày trước lớp.
- Cả lớp góp ý, bổ sung.
4.- Củng cố: (5phút)
- Cho HS bình chọn bạn viết đoạn văn hay nhất.
- GD thái độ: Có lòng nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 TẬP ĐỌC
Tiết 32 THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN
Ngày soạn: 02/12/2010 - Ngày dạy: 09/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người
chữa bệnh phải đi bệnh viện. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- Biết đọc diễn cảm bài văn.
- Có ý thức bài trừ mê tín, dị đoan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: Tranh minh họa trong SGK; bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- 3 HS lần lượt đọc thuộc lòng bài “Thầy thuốc như mẹ hiền”; trả lời câu hỏi về nội dung
bài đọc.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV cho HS xem tranh minh họa và nêu: Các em sẽ biết được câu chuyện phê phán cách
chữa bệnh bằng cúng bái qua bài học hôm nay.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
8 phút
8 phút
Hoạt động 1: Luyện đọc
Mục tiêu: HS biết phát âm chính xác, ngắt,
nghỉ hơi đúng chỗ và hiểu một số từ ngữ
mới trong bài.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS khá
giỏi đọc cả bài.
- Gợi ý cho HS chia bài thành 3 đoạn, yêu
cầu HS đọc nối tiếp.
- Theo dõi, uốn nắn HS phát âm sai, giải
thích từ ngữ mới.
- Nêu nhận xét chung về cách đọc của HS,
đọc diễn cảm toàn bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê
- 1 HS khá (giỏi) đọc cả bài.
- Chia đoạn, đọc nối tiếp từng đoạn.
- Sửa cách phát âm theo hướng dẫn của
GV, đọc chú giải SGK.
- Lắng nghe, ghi nhận.
7 phút
phán cách chữa bệnh bằng cúng bái,
khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh
viện. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc
các câu hỏi trong SGK.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm.
Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn.
Cách tiến hành:
- Treo bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần
hướng dẫn luyện đọc, gọi HS khá, giỏi đọc.
- Hướng dẫn HS cách đọc diễm cảm, đọc
mẫu.
- Theo dõi HS thi đọc.
- Nêu nhận xét, đánh giá kết quả thi đọc
diễn cảm của HS.
- 1 HS đọc các câu hỏi trong SGK.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm phát biểu ý kiến.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.
- HS khá (giỏi) đọc đoạn văn.
- Lắng nghe, ghi nhận cách đọc của GV.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, góp ý.
4.- Củng cố: (5phút)
- Hỏi HS về ý nghĩa, nội dung bài tập đọc. (Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái,
khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện).
- GD thái độ: Có ý thức bài trừ mê tín, dị đoan.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 TẬP LÀM VĂN
Tiết 31 TẢ NGƯỜI (Kiểm tra viết)
(Tả hoạt động)
Ngày soạn: 01/12/2010 - Ngày dạy: 08/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố kiến thức về văn tả người.
- Viết được một bài năn tả người hoàn chỉnh, thể hiện được sự quan sát chân thực, diễn
đạt trôi chảy.
- Bồi dưỡng tình cảm với người thân, tình yêu lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK; bảng phụ viết sẵn đề bài.
- HS: SGK; giấy kiểm tra.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS lần lượt đọc lại đoạn văn đã làm, tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
5 phút Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài.
Mục tiêu: Giúp HS nắm vững yêu cầu của
đề bài.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, treo bảng
phụ viết sẵn đề bài, gọi 1 HS đọc đề bài
trên bảng.
- Gạch chân những từ quan trọng, giúp HS
nắm rõ yêu cầu của đề bài, gọi 1 HS đọc
những từ gạch chân.
- Theo dõi HS trình bày.
- Ghi nhận đề bài của từng HS.
- 1 HS đọc đề bài trên bảng.
- 1 HS đọc những từ gạch chân.
- Lần lượt nêu đề bài đã chọn.
- Cả lớp ghi nhận.
18 phút Hoạt động 2: Bài tập 2.
Mục tiêu: Viết được một bài năn tả người
hoàn chỉnh, thể hiện được sự quan sát chân
thực, diễn đạt trôi chảy.
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động.
- Nhắc nhở HS cách trình bày, cách diễn
đạt, … bài văn và giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài, thông báo
thời gian viết bài vào giấy kiểm tra.
- Thu bài HS đã làm.
- 1 HS đọc yêu cầu BT2 trong SGK.
- Làm bài vào nháp.
- sửa chữa bài văn hoàn chỉnh rồi viết vào
giấy kiểm tra.
- Cả lớp nộp bài đã làm cho GV..
4.- Củng cố: (5phút)
- GV nhận xét sơ bộ về tình hình bài làm của HS; cho HS sửa chữa lại bài làm nếu cần.
- GD thái độ: Bồi dưỡng tình cảm với người thân, tình yêu lao động.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 32 TỔNG KẾT VỐN TỪ
Ngày soạn: 03/12/2010 - Ngày dạy: 10/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Biết kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho (BT1).
- Đặt được câu theo yêu cầu của BT2, 3.
- Nâng cao nhận thức về quan hệ người với người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK.
- HS: SGK; giấy A3, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS lần lượt nhắc lại kiến thức về vốn từ, làm lại BT2, tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
11 phút
12 phút
Hoạt động 1: Bài tập 1.
Mục tiêu: Biết kiểm tra vốn từ của mình
theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho (BT1).
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc
yêu cầu BT trong SGK.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
Hoạt động 2: Bài tập 2, 3.
- 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK.
- Thảo luận theo nhóm, làm bài trên giấy
A3 bằng bút dạ.
- Đại diện nhóm đính bài làm lên bảng và
trình bày.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Mục tiêu: Đặt được câu theo yêu cầu của
BT2, 3.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS đọc
yêu cầu BT.
- Giúp HS nắm rõ yêu cầu BT, giao nhiệm
vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- 1 HS đọc yêu cầu BT.
- Làm việc cá nhân.
- Lần lượt trình bày trước lớp.
- Cả lớp góp ý, bổ sung.
4.- Củng cố: (5phút)
- Cho HS bình chọn bạn viết câu văn hay nhất.
- GD thái độ: Nâng cao nhận thức về quan hệ giữa người với người.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 TẬP LÀM VĂN
Tiết 32 LÀM BIÊN BẢN MỘT VỤ VIỆC

Ngày soạn: 03/12/2010 - Ngày dạy: 10/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết được sự giống nhau, khác nhau giữa biên bản một vụ việc với biên bản một
cuộc họp (BT1).
- Biết làm một biên bản về việc cụ Ún trốn viện (BT2). KNS:ra quyết định/giải quyết vấn
đề; hợp tác làm việc.
- Bồi dưỡng ý thức an tâm về chỉ định của bác sĩ khi nằm viện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK.
- HS: SGK; giấy A3, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS lần lượt nêu yêu cầu của một biên bản, tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
11 phút Hoạt động 1: Bài tập 1.
Mục tiêu: Nhận biết được sự giống nhau,
khác nhau giữa biên bản một vụ việc với
biên bản một cuộc họp (BT1).
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS đọc
yêu cầu BT.
- Giúp HS nắm rõ yêu cầu BT, giao nhiệm
vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- 1 HS đọc yêu cầu BT.
- Làm việc theo nhóm, trình bày trên giấy
A3 bằng bút dạ.
- Đại diện nhóm lần lượt đính bài làm lên
bảng và trình bày.

Generate time = 0.06713604927063 s. Memory usage = 1.95 MB