Truong hop bang nhau thu nhat cua tamgiac canh canh canhccc


Gv thùc hiÖn: ®µo thÞ tuyÕt

Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau?
 ABC =  A'B'C'
MP = M'P'
khi nào ?
B
C
A
B'
C'
A'
KiÓm tra bµi cò

AB = A'B' ; AC = A'C' ; BC = B'C'
A = A'; B = B'; C = C'

Hai tam giác MNP và M'N'P' trong hình vẽ sau có bằng
nhau không ?
MNP và M'N'P'
Có MN = M'N'
MP = M'P'
NP = N'P'
thì MNP ? M'N'P'
M
P
N
M'
P'
N'
KiÓm tra bµi cò
Không cần xét góc
có nhận biết được
hai tam giác bằng
nhau?


Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm
Hình học - Tiết 22
Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh- cạnh- cạnh(c.c.c)
1.Vẽ tam giác biết ba cạnh

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

B C
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

B C
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

B C
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

VÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 3cm.

B C
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

VÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 3cm.

B C
A
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

VÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 3cm.

Hai cung trßn trªn c¾t nhau t¹i A.

VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã tam
gi¸c ABC

Generate time = 0.092509031295776 s. Memory usage = 1.93 MB