Giáo án âm nhạc lớp 3 - Tuần 1-35

Tuần 1:
Tiết 1: Học hát bài: Quốc ca Việt Nam
Nhạc và lời: Văn Cao
I: Mục tiêu
- HS hiểu Quốc ca Việt Nam là bài hát ghi lễ của nhà nớc, Quốc ca đợc hát
hoặc cử nhạc khi chào cờ
- HS hát đúng lời 1 của bài Quốc ca Việt Nam
- Giáo dục hs có ý thức nghiêm trang khi dự lễ chào cờ và hát Quốc ca
II: Chuẩn bị
- Học thuộc và hát chuẩn xác bài Quốc ca Việt Nam
- Đàn
III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1ổn định tổ chức
2_ kiểm tra bài cũ
3- Bài mới
-Gv giới thiệu tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát
*: Phần hoạt động
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* Hoạt động 1: Học hát Quốc ca Việt
Nam
- HS nghe hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời ca
- Hs luyện thanh o,a
- Tập hát từng câu nối tiếp đến hết bài
- Tập hát nghỉ và ngân dài đúng phách
- Lớp hát
- Luyện tập các tổ, nhóm
- cá nhân hát
* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi
- Khi chào cờ
- Nhạc sĩ Văn Cao
- Đứng nghiêm trang mắt nhìn lá Quốc

Gv ghi bảng
- GV hát mẫu
Gv hớng dẫn hs đọc lời ca
- Gv đàn
- Giải thích một số từ khó Đờng
vinh quang xây xác quân thù, Sa tr-
ờng
- Dạy hát từng câu
- Gv nhận xét sửa sai
- Hớng dẫn hs hát chuẩn xác các
tiếng ngân dài 3p và nghỉ 3p
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- GV đệm đàn
+ Bài Quốc ca đợc hát khi nào?
+ Ai là tác giả bài Quốc ca?
+ Khi chào cờ và hát Quốc ca chúng
ta phải có thái độ nh thế nào?
*: Phần kết thúc
- HS đứng nghiêm trang và hát Quốc ca
- GV đệm đàn
- Giáo dục liên hệ: thái độ nghiêm
trang khi chào cờ
- Củng cố, dặn dò
Tuần 2:
Tiết 2: Học hát bài: Quốc ca Việt Nam (lời 2)
I: Mục tiêu
- HS hát đúng bài Quốc ca Việt Nam lời 2, biết hát và gõ đệm theo nhịp
- Giáo dục hs có thái độ nghiêm trang khi chào cờ
II: Chuẩn bị
*Gv -Hát thuộc cả bài, thể hiện đúng tính chất của bài hát
- Đàn,bảng lời ca
*Hs : sách âm nhạc lớp 3, vở ghi
III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1- ổn định tổ chức
2-Kiểm tra bài cũ
3-_Bài mới
- Gv giới thiệu nội dung bài học
* Phần hoạt động
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* Hoạt động 1: Học hát lời 2
- Hs luyện thanh o,a
- HS hát ôn lại lời 1
- Lớp hát
- Nhóm hát nối tiếp
- Học hát lời 2
- Đọc lời ca lời 2
- Tập hát từng câu( nếu hs hát đúng
giai điệu gv bắt nhịp cho hs hát luôn
lời 2)
- Chú ý những tiếng ngân dài 3 phách
- Luyện tập theo nhóm
- HS đứmg tại chỗ hát Quốc ca Việt
Nam với t thế nghiêm trang nh khi
chào cờ
- Cá nhân hát
* Phần kết thúc
- HS nhắc lại nội dung bài học
Gv ghi bảng
- GV đệm đàn
- Gv yêu cầu
- Dạy hát từng câu đến hết bài(Nếu
hat đúng gv cho hs hát luôn lời 2)
- GV đệm đàn
- GV đệm đàn
- Nghiêm trang
- GV hỏi lại nội dung bài học.
- Giáo dục hs thái độ nghiêm trang
khi chào cờ - Củng cố, dặn dò
Tuần 3:
Tiết 3: Học hát bài: Bài ca đi học
Nhạc và lời: Phan Trần Bảng
I: Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và lời 1.
- Biết hát kết hợp vỗ đệm theo bài hát
- Giáo dục tình cảm gắn bó với mái trờng, kính trọng thầy cô giáo và yêu quý
bạn bè.
II: Chuẩn bị
- Đàn, hát chuẩn xác bài hát
- Nhạc cụ gõ
III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1: Phần mở đầu
- GT: V mô tả cảnh buổi sáng hs đến trờng trong niềm vui cùng bạn bè.
2: Phần hoạt động
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* Hoạt động 1: Học hát bài: Bài ca đi
học
- HS nghe hát mẫu
- HS đọc đồng thanh lời ca theo tiết
tấu
- Tập hát từng câu nối tiếp
- HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu
giúp hs nhận ra sự giống nhau về tiết
tấu của 4 câu hát
- Hát nối tiếp từng câu.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm
theo nhịp
+ Bình minh dâng lên ánh trên giọt
x x
sơng long lanh
x x
- Một nhóm hát, một nhóm gõ đệm
GV hát mẫu
- GV đọc trớc hs đọc theo
- Dạy hát từng câu
- GV đệm đàn
- Chia lớp làm 4 nhóm
- Yêu cầu hs hát rõ lời
- GV đánh dấu dới các tiếng hát cần

- Chia lớp làm 2 nhóm
3: Phần kết thúc
- Cả lớp hát lại toàn bài 1 lần
- GV đệm đàn
Tuần 4:
Tiết 4: Học hát bài: Bài ca đi học( tiếp)
I: Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát
-Giáo dục hs yêu quý mái trờng thầy cô giáo
II: Chuẩn bị
* GV :Đàn, nhạc cụ gõ, bảng lời ca
*Hs : Sách âm nhạc lớp 3, vở ghi
III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1- ổn định tổ chức
2- Kiểm tra bài cũ
3- Bài mới
-- Gv giới thiệu nội dung tiết học
*Phần hoạt động
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* Hoạt động 1: Học hát bài: Bài ca đi
học( lời 2)
- HS nghe hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời ca lời 2
- Hs luyện thanh o,a
- HS hát lại lời 1, học hát lời 2( nếu hs
hát chuẩn xác lời 1 bắt nhịp cho hs
hát lời 2)
- Ôn luyện cả bài từng nhóm, tổ, cá
nhân
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động
phụ hoạ
- HS tự sáng tác các động tác phụ hoạ
cho bài hát
- Lớp thực hiện
- Gv ghi bảng
- GV hát mẫu
- Cho hs đọc lời ca
GV yêu cầu
- GV đệm đàn
- GV nhận xét sửa sai khích lệ
- Gv đàn
- Nếu hs không làm đợc GV hớng dẫn
một vài động tác đơn giản
- Gv nhận xét khích lệ
- Gv hớng dẫn hs thực hiện
- GV đệm đàn
- Từng nhóm biểu diễn trớc lớp
- Cá nhân múa
*Phần kết thúc
- Cả lớp hát lại toàn bài 1 lần
- Giáo dục hs yêu quý mái trờng thầy
cô giáo
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- GV đệm đàn
- Gv yêu cầu
Tuần 5:
Tiết 5: Học hát bài: Đếm sao
Nhạc và lời: Văn Chung
I: Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và lời ca
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát.
- Giáo dục hs tình cảm yêu thiên nhiên.
II: Chuẩn bị
- Đàn, nhạc cụ gõ
III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1- ổn định tổ chức
2- Kiểm tra bài cũ
3- Bài mới
- GTB: Tả cảnh thiên nhiên buổi tối mùa hè ở thôn quê các bạn nhỏ trải chiếu
vui đùa dới sân nhà cùng đếm sao.
2: Phần hoạt động
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* Hoạt động 1: Học hát bài: Đếm sao
- HS nghe hát mẫu
- Chia câu
- HS đọc đồng thanh lời ca theo tiết
tấu
- Hs luyện thanh o,a
- Tập hát từng câu theo lối móc xích
đến hết bài
- Lớp hát
- Nhóm, cá nhân hát
- Tập hát đúng các tiếng ngân dài 3
phách ở cuối mỗi câu hát.
- Gv ghi bảng
- GV hát mẫu
- Chia câu
- GV đọc trớc cho hs đọc theo
- Gv đàn
- Dạy hát từng câu, đàn giai điệu, hát
mẫu từng câu
- Hớng dẫn hs hát đúng các tiếng
ngân dài 3 phách
- GV đệm đàn
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- Luyện tập nhóm
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm
theo nhịp 3 của bài hát.
4.
+ Một ông sao sáng hai ông sáng sao
x x x x
- Một nhóm hát lời một nhóm gõ đệm
theo nhịp.
- Luyện tập nhóm, tổ.
* Phần kết thúc
Cả lớp hát lại toàn bài 1 lần
-Nhắc lại tên bài học
- Giáo dục hs yêu thiên nhiên
- Chuẩn bị bài sau

- Gv đàn
Hớng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm theo
nhịp
- GV đệm đàn
- GV đệm đàn
- Gv yêu cầu
- Nhận xét giờ học
Tuần 6
Tiết 6: Ôn tập bài hát Đếm sao
- Trò chơi âm nhạc
I: Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát gõ đệm theo nhịp của bài hát.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Biết trò chơi âm nhạc.
-Giáo dục hs yêu thiên nhiên
II: Chuẩn bị
* GV: Đàn, nhạc cu gõ, nd trò chơi
* Hs : sách âm nhạc lớp 3, vở ghi
III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1- ổn định tổ chức
2 - Kiểm tra bài cũ
3- Bài mới
-Gv giới thiệu nội dung tiết học
* Phần hoạt động
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát : Đếm sao
_ Hs luyện thanh o,a
- Hs hát
- Cả lớp hát ôn kết hợp gõ đệm theo nhịp 3
- Gv ghi bảng
- GV đệm đàn
- Gv hớng dẫn
- Lớp thực hiện , nhóm, cá nhân
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Hs múa mẫu sau đó hớng dẫn lớp múa theo
- lớp thực hiện
- Các nhóm thi đua biểu diễn
* Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc
- Trò chơi 1: Nói theo tiết tấu: Đếm từ 1 đến
10 ông sao theo tiết tấu của bài đếm sao.
+ Một ôn sao sáng, hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao
.....................................................
Chín ông sao sáng, mời ông sáng sao.
- Trò chơi 2: Thay lời hát bằng các nguyên
âm o, a, u, i.
+ Một ông sao sáng hai ông sáng sao
ò o o ó o o ó o
à a a á a a á a
ù.....
ì.....
*Phần kết thúc
- Cả lớp đứng tại chỗ hát kết hợp vận động
một lần.
- Giáo dục hs yêu thiên nhiên
- GV nhận xét sửa sai khích lệ
- Gv yêu cầu và hớng dẫn hs
thực hiện
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
Hớng dẫn hs tập nói theo tiết
tấu của bài đếm sao.
- Hớng dẫn hs cách hát dùng
các nguyên âm hát thay lời ca
của bài Đếm sao.
- GV dùng tay làm hiệu lệnh để
hs nhận ra các nguyên âm cần
hát.
- GV đệm đàn.
- Gv yêu cầu
- Nhận xét giờ học
Tuần 7 Tiết 7: Học hát bài: Gà gáy
Dân ca cống (Lai Châu)
Lời mới: Huy Trân
I: Mục tiêu
- Biết đây là bài dân ca của DT Cống ở tỉnh Lai Châu.
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp.
-Giáo dục hs giữ gìn bản sắc dân ca
II: Chuẩn bị
* Gv: Đàn, nhạc cụ gõ, bảng lời ca, tranh ảnh
*Hs: sách âm nhạc , vở ghi.
III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1: ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
- GTB: Buổi sáng ở miền núi thật là đẹp. Sơng sớm tan dần trên đỉnh những mái
nhà sàn. Đỉnh núi xa xa đã hửng lên sắc vàng của nắng sớm. Khắp bản làng vang
lên tiếng gà gáy. Tiếng gà gọi mặt trời và gọi dân bản đi làm nơng.
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* HĐ 1: Học hát bài Gà gáy
- HS nghe hát mẫu
- Chia câu
- Đọc đồng thanh lời ca theo tiết tấu.
- HS luyện thanh o, a.
- Tập hát từng câu theo lối móc xích
đến hết bài.
- Lớp hát.
- Luyên tập nhóm, cá nhân (luân
phiên)
* HĐ 2: Hát kết hợp gõ đệm.
- Hát và gõ đệm theo phách.
+ Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
x x x x x x x x
- Lớp thực hiện.
- Nhóm 1 hát câu 1, nhóm 2 hát câu 2
nối tiếp nhịp nhàng đến hết bài.
- Từng nhóm vừa hát vừa gõ đệm theo
nhịp 2
+ Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
x x x x
- Lớp thực hiện.
- Nhóm cá nhân thực hiện.
Phần kết thúc
Cả lớp đứng tại chỗ hát vận động theo
nhạc
Giáo dục học sinh yêu thiên nhiên.
Chuẩn bị bài sau.
- GV ghi bảng
- GV hát mẫu
- GV chia câu.
- GV đọc trớc hs đọc theo
- GV đạt
- GV đàn giai điệu và hát mẫu từng
câu
- GV đệm đàn
- GV nhận xét sửa sai, khích lệ.
- Hớng dẫn hs hát gõ đệm theo phách
- Chia lớp làm 4 nhóm mỗi nhóm hát
1 câu nối tiếp
- GV đệm đàn
- GV nhận xét sửa sai, khích lệ.
- GV đệm đàn
- GV yêu cầu.
- Nhận xét giờ học.
Tuần 8
Tiết 8: Ôn tập bài hát: Gà gáy
I: Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Giáo dục học sinh yêu thiên nhiên
II: Chuẩn bị
* GV đàn, nhạc cụ gõ
- Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ
* Học sinh sách âm nhạc lớp 3, vở ghi.
III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1: ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
- Giới thiệu nội dung tiết học
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Gà gáy
- HS luyện thanh o, a
- Cả lớp đứng tại chỗ hát lại toàn bài 2
lần.
- Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2
+ Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
x x x x
- lớp thực hiện
- nhóm, cá nhân thực hiện
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động
phụ hoạ
- HS tự tìm ra động tác phụ hoạ cho bài
hát và hớng dẫn lớp thực hiện theo.
- Lớp thực hiện
- HS biểu diễn trớc lớp
* Phần kết thúc
- Cả lớp hát vận động theo bài hát một
lần
- Giáo dục hs yêu thiên nhiên
- Về chuẩn bị bài sau
- Gv ghi bảng
- GV đệm đàn
- Hớng dẫn hs hát gõ đệm theo nhịp
2
- Gv yêu cầu
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- GV chọn động tác đẹp để em đó h-
ớng dẫn cả lớp. Nếu hs không làm đ-
ợc GV h]ớng dẫn một vài động tác
đơn giản
- GV đệm đàn
- Gv yêu cầu
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
-
-GV đệm đàn.
- Gv yêu cầu
- Nhận xét giờ học

Tuần 9
Tiết 9: Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy
I: Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát.
- Biết hát gõ đệm theo bài hát.
- Tập biểu diễn bài hát.
- Giáo dục kính trọng thầy cô giáo, mái trờng và bạn bè. Yêu thiên nhiên. Yêu
quý gìn giữ bản sắc dân ca.
II: Chuẩn bị:
* GV: Đàn, nhạc cụ gõ, tranh ảnh
* HS: Sách âm nhạc lớp 3, vở ghi.
III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1: ổn định tổ chức:
2- Kiểm tra bài cũ:
- HS nhắc lại tên bài học trớc
3- Bài mới:
- GV dùng tranh ảnh cho HS quan sát và nói tên bài hát đã học.
* Phần hoạt động
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Bài ca đi học
- HS luyện thanh o, a
- HS hát lại bài
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách
Bình minh dâng lên ánh trên giọt sơng long lanh
x x x x x x x x
- HS thực hiện mẫu
- Lớp thực hiện
- Nhóm cá nhân thực hiện
- Hát và vận động theo nhạc
- Lớp thực hiện
* Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Đếm sao
- HS hát lại bài
- HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3.
4
- GV ghi bảng
- GV đàn
- GV đệm đàn
- GV nhận xét sửa sai
- GV hớng dẫn và gọi HS thực hiện mẫu
- GV yêu cầu
- GV nhận xét sửa sai khích lệ
- GV đệm đàn
- GV đàn
- Hớng dẫn hs hát gõ đệm theo nhịp 3
4
- GV làm mẫu, yêu cầu HS quan sát
- HS quan sát GV làm mẫu và đoán đó là cách gõ
đệm nào?
- HS thực hiện hát và gõ đệm theo nhịp
- Nhóm, cá nhân thực hiện
- HS hát và vận động phụ hoạ
- Cá nhân múa lại bài
- Lớp thực hiện
- Nhóm biểu diễn trớc lớp.
* Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: Gà gáy
- HS hát nối tiếp mỗi nhóm hát 1 câu, đến câu 4 cả
lớp cùng hát
- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
x x x x x x x x x x
- HS thực hiện mẫu
- Lớp, nhóm thực hiện
- Hát kết hợp múa vận động phụ hoạ
- Cá nhân múa mẫu lại bài
- Lớp thực hiện
- Nhóm biểu diễn trớc lớp
* Phần kết thúc
- Nhắc lại tên bài học
- Giáo dục yêu mái trờng, thầy cô giáo và bạn bè.
Yêu thiên nhiên, yêu quý và gìn giữ bản sắc dân ca
- Chuẩn bị bài sau
- GV yêu cầu
- GV nhận xét sửa sai khích lệ
- GV yêu cầu
- GV đệm đàn
- GV nhận xét sửa sai khích lệ
- Chia lớp thành 3 nhóm hát nối tiếp từng
câu.
- GV yêu cầu cá nhân thực hiện
- GV nhận xét sửa sai khích lệ
- GV yêu cầu cá nhân múa lại bài và nhận
xét sửa sai
- GV yêu cầu
- GV nhận xét sửa sai khích lệ
- GV yêu cầu
- nhận xét giờ học
Tuần 10
Tiết 10: Học hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết
Nhạc và lời: Mộng Lân
I: Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.
-Giáo dục hs đoàn kết giúp đỡ nhau, xứng đáng là trò giỏi con ngoan.
II: Chuẩn bị
* Gv: Đàn, nhạc cụ gõ, bảng lời ca , tranh ảnh minh hoạ
*Hs : sách âm nhạc lớp 3, vở ghi
III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
1- ổn định tổ chức
2 - Kiểm tra bài cũ
3- Bài mới
-Gv: GTB Lớp học của chúng ta rất vui. Hằng ngày các bạn trong lớp học tập
chăm chỉ. Các em yêu thơng, quý mến giúp đỡ nhau để cùng học tập tiến bộ. Nhạc
sĩ Mộng Lân đã sáng tác 1 bài hát nói nên tình cảm của các bạn trong lớp, nhắc
nhở chúng ta đoàn kết thân ái, cố gắng học tập, làm sao xứng đáng là trò giỏi, con
ngoan.
*Phần hoạt động
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* HĐ 1: Học hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết
- HS lắng nghe
- Chia câu
- Đọc đồng thanh lời ca theo tiết tấu
- Hs luyện thanh mi, ma
- Học hát từng câu theo lối móc xích đến hết
bài
*chú ý các tiếng cần hát chính xác : giữ vững
,xứng đáng trò.
- Lớp hát
- Luyện tập theo dãy, bàn, tổ, nhóm.
* HĐ 2: Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp , tiết
tấu lời ca
HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
+ Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta
x x x

chan hoà tình thân.
x
- Hs thực hiện mẫu
- Lớp thực hiện
- Gv ghi bảng
- GV hát mẫu
-Chia câu 4 câu
- Hớng dẫn hs đọc lời ca theo tiết tấu
- Gv đàn
- Đàn giai điệu từng câu hớng dẫn hs hát ,
theo lối móc xích đến hết bài
- Lu ý giúp hs hát chính xác các tiếng ở 4
câu quyết kết đoàn, Giữ vững bền,
giúp đỡ nhau, trò ngoan
- GV đệm đàn.
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- Gv đệm đàn
- Gv yêu cầu
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ

- GV đánh dấu dới các tiếng hát cần gõ
cho hs tự thực hiện.
- Gv yêu cầu
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- Một nhóm hát một nhóm gõ đệm( luân
phiên)
- Cá nhân thực hiện
Hs hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca
Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta
x x x x x x x x x
chan hoà tình thân.
x x x x
- Hs thực hiện mẫu
- hs so sánh tiết tấu
- Tiết tấu 4 câu hát trong bài cách gõ giống
nhau.
- Lớp thực hiện
Nhóm 1 hát nhóm 2 gõ đệm ( đổi bên)
- Cá nhân thực hiện
* Phần kết thúc
- Cả lớp hát lại toàn bài 1 lần
- Hs nhắc lại tên bài học
- Giáo dục hs đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
- Về học bài chuẩn bị bài sau
- Chia lớp làm 2 nhóm
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- Gv yêu cầu
- GV gõ tiết tấu 4 câu hát trong bài yêu
cầu hs nghe và hát thầm
? Em có nhận xét gì về tiết tấu 4 câu hát?
- GV đệm đàn
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- Gv đệm đàn
- Gv yêu cầu
- Nhận xét giờ học
Tuần 11
Tiết 11: Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết
I: Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ.
-Giáo dục hs đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
II: Chuẩn bị
*GV: Đàn, nhạc cụ gõ
*Hs: sách âm nhạc lớp 3, vở ghi, một số động tác phụ hoạ.
III: Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1- ổn định tổ chức
2- Kiểm tra bài cũ
3- Bài mới
GV giới thiệu nội dung tiết học, GV ghi bảng
Phần hoạt động
Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* HĐ 1: Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết
- Hs nghe lại giai điệu bài hát
- hs luyện thanh mi,ma.
- Cả lớp ôn luyện theo tổ, nhóm, cá nhân
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
+ Lớp chúng mình rất rất vui
x x x x
- Hs thực hiện
- Lớp thực hiện
- Luyện tập tổ, nhóm, cá nhân( luân phiên)..
- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca
+ Lớp chúng mình rất rất vui
x x x x x x
- Hs thực hiện
- Hs trả lời tiết tấu bài hoa lá mùa xuân
- Lớp thực hiện
- Luyện tập tổ, nhóm, cá nhân( luân phiên).
* HĐ2:Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Hs thực hiện mẫu sau đó hớng dẫn cả lớp thực hiện
- Lớp thực hiện theo từng động tác
- Lớp múa cả bài
- Nhóm , cá nhân thực hiện

- Từng nhóm lên biểu diễn trớc lớp khi hát kết hợp
nhún chân nhịp nhàng.
*Phần kết thúc
- Cả lớp đứng tại chỗ hát vận động theo nhạc bài Lớp
chúng ta đoàn kết.
Giáo dục hs đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
- về học bài chuẩn bị bài sau
- Gv ghi bảng
- GV đệm đàn
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- Gv hớng dẫn và đánh dấu vào các tiếng cần
hát và gõ đệm
- Gv yêu cầu
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- Gv hớng dẫn và đánh dấu vào các tiếng cần
hát và gõ đệm
- Gv yêu cầu
Đố vui: GV gõ tiết tấu của câu hát 1 trong bài
Lớp chúng ta đoàn kết và đố HS. Đó là tiết tấu
giống bài hát nào đã học ?
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- Gv yêu cầu hs múa mẫu sau đó hớng dẫn lớp
thực hiện từng động tác.
- Gv nhận xét chỉnh sửa từng động tác
- GV đệm đàn
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- GV đệm đàn
- Gv nhận xét sửa sai khích lệ
- GV đệm đàn
- Gv yêu cầu
- Nhận xét giờ học
Tuần 12
Tiết 12: Học hát bài: Con chim non
Dân ca Pháp
I: Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.

Generate time = 0.094556093215942 s. Memory usage = 1.95 MB