KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHĂM SÓC DI TÍCH LỊCH SỬ ĐÌNH VĂN ĐỊNH VÀ NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM – XÃ NINH ĐÔNG

ĐOÀN XÃ NINH ĐÔNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
CĐ: Trường TRẦN QUANG KHẢI
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CHĂM SÓC DI TÍCH LỊCH SỬ ĐÌNH VĂN ĐỊNH VÀ NHÀ BIA
TƯỞNG NIỆM – XÃ NINH ĐÔNG
_ Căn cứ kế hoạch năm học 2010 – 2011của trường THCS Trần Quang Khải với
trọng tâm : “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý – nâng cao chất lượng giáo dục ” và
kế hoạch thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”.
_ Căn cứ nghị quyết đại hội chi đoàn trường THCS Trần Quang Khải năm học 2010–
2011 về việc tiếp tục nhận và chăm sóc di tích lịch sử Đình Văn Định, thôn Văn Định
và Nhà Bia Tưởng Niệm xã Ninh Đông.
Chi đoàn trường THCS Trần Quang Khải đề ra kế hoạch chăm sóc di tích lịch
sử Đình Văn Định, thôn Văn Định và nhà bia Tưởng Niệm xã Ninh Đông với các nội
dung như sau:
I.Mục đích yêu cầu.
_ Giao dục truyền thống cách mạng của địa phương, tự hào và biết ơn sâu sắc công
lao to lớn của cha ông đã hy sinh xương máu của mình trong đấu tranh bảo vệ và xây
dựng tổ quốc.
_ Tìm hiểu về lịch sử văn hóa của nhân dân thôn Văn Định và truyền thống văn hóa
của địa phương.
II.Địa điểm:
1.Đình Văn Định - thôn Văn Định - xã Ninh Đông .
2. Nhà Bia Tưởng Niệm - thôn Văn Định - xã Ninh Đông.
III.Đối tượng: Đoàn viên và Đội viên học sinh của trường THCS Trần Quang Khải .
IV.Kế hoạch.
Tháng Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
9 - Lập kế hoach hoạt động
- Tuyên truyền ý nghĩa di tích Đình Văn Định
Và Nhà Bia Tưởng Niệm xã.
Nam
BT xã đoàn
10 - Tổ chức cho ĐV-HS chăm sóc di tích
- Tham quan di tích Đình Văn Định
và Nhà Bia Tưởng Niệm xã ( lần 1)
Hoàng + 6/1+6/2
HS Khối 6
11 - Tổ chức cho ĐV-HS chăm sóc di tích
- Tham quan di tích Đình Văn Định
và Nhà Bia Tưởng Niệm xã
Hoàng + 8/2 +8/4
HS Khối 8
12 - Nghe báo cáo truyền thống cách mạng địa
phương
- Tổ chức chăm sóc nhà bia Xã Ninh Đông
HS toàn trường
HS Khối 9
1+2 - Tổ chức cho ĐV-HS trồng hoa 02 di tích
- Tham quan di tích Đình Văn Định
và Nhà Bia Tưởng Niệm xã
Thọ + 7/1 +7/2
HS Khối 7
3 - Tổ chức cho ĐV-HS chăm sóc di tích Hoàng + 6/3 + 7/3
4 - Tổ chức cho ĐV-HS chăm sóc di tích
- Tham quan di tích Đình Văn Định
và Nhà Bia Tưởng Niệm xã
HS Khối 9
5 -Sơ kết công tác chăm sóc di tích Nam
6+7+8 - Tổ chức cho ĐV-HS chăm sóc di tích hàng
tháng
Phối hợp đoàn xã
Ninh Đông, ngày 15 tháng 09 năm 2010
Xác nhận của thôn Văn Định Bí thư chi đoàn
Trưởng thôn

Trần Văn Được Trần Anh Nam

Generate time = 0.10870695114136 s. Memory usage = 1.93 MB