DONG CO DIEN MOT CHIEUPhßng gi¸o dôc - ®µo t¹o ea h leo’
Tr­êng ptdtnt

Kiểm tra bài cũ:
Em hãy phát biểu qui tắc bàn tay trái ?

NN
S
-
+
QUI TẮC BÀN TAY TRÁI
Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay
chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện
thì ngón tay cái choải ra 90
0
chỉ chiều của lực điện từ.

Tiết 31
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
HEÁT GIÔØ
Thực hiện nhóm quan sát mô hình và chỉ ra các
bộ phận chính của động cơ điện một chiều.
I.Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều
1./ Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều.

A
B
C
D
Tiết 31
1./ Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều.
S
N
C
1
C
2
Gồm hai bộ phận chính là:
+ Nam châm tạo ra từ trường (bộ
phận đứng yên) gọi là Stato
+ Khung dây dẫn cho dòng điện chạy
qua
(bộ phận quay) gọi là rôto
+ Ngoài ra để khung dây quay liên tục
còn có bộ góp điện (trong đó có hai
thanh quét C
1
, C
2
)
I.Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều
Hình 28.1

A
B
C
D
A
B
C
D
D
C
B
A
S
N
C
1
C
2
O
O’
1
F
uur
2
F
uur
1
F
uur
2
F
uur
+
-
2./Hoạt động của động cơ điện một chiều
1
F
uur
C
1
Biểu diễn lực
điện từ tác dụng lên
đoạn dây AB và CD
của khung dây dẫn
khi có dòng điện
chạy qua (hình 28.1)
C
2
Dự đoán
xem có hiện
tượng gì xảy ra
với khung dây
dẫn đó
Hình 28.1

S
N
C
1
C
2
O
O’
+
-
2./Hoạt động của động cơ điện một chiều

Tiết 31
1./ Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều.
2./ Hoạt động của động cơ điện một chiều
+Khi đặt khung dây dẫn ABCD trong từ trường và
cho dòng điện chạy qua khung thì dưới tác dụng
của lực điện từ, khung dây sẽ quay.
I.Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều

Generate time = 0.091547012329102 s. Memory usage = 1.93 MB