Ôn luyen ve dau cau


Giáo viên thực hiện:
TR NG THCS xu©n trungƯỜ .
1 0
1 0
1 0
1
0
1
0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1
0
1
0

ngữ văn 8
Tiết 59: Ôn luyện về dấu câu
I/ Tổng kết về dấu câu
Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm
than, dấu phẩy, dấu chấm lửng, dấu
chấm phẩy, dấu gạch ngang, dâu hai
chấm, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép
II/ các lỗi thường gặp
về dấu câu
Ví dụ:
Tác phẩm Lão Hạc làm em vô cùng
xúc động trong xã hội cũ, biết bao
nhiêu người nông dân đã sống nghèo
khổ cơ cực như lão Hạc.
Tác phẩm Lão Hạc làm em vô
cùng xúc động. Trong xã hội cũ, biết
bao nhiêu người nông dân đã sống
nghèo khổ cơ cực như lão Hạc.
1. Thiếu dấu ngắt câu khi
câu đã kết thúc

ngữ văn 8
Tiết 59: Ôn luyện về dấu câu
I/ Tổng kết về dấu câu
II/ các lỗi thường gặp
về dấu câu
1. Thiếu dấu ngắt câu khi
câu đã kết thúc
Ví dụ:
Thời còn trẻ, học ở trường này. Ông
là học sinh xuất sắc nhất.
Thời còn trẻ, học ở trường này,
ông là học sinh xuất sắc nhất.
2. Dùng dấu ngắt câu khi
câu chưa kết thúc
Ví dụ:
Cam quýt bưởi xoài là đặc sản của
vùng này.
CN VN
Cam, quýt, bưởi, xoài là đặc sản
của vùng này.
3. Thiếu dấu thích hợp để
tách các bộ phận của câu
khi cần thiết

ngữ văn 8
Tiết 59: Ôn luyện về dấu câu
I/ Tổng kết về dấu câu
1. Thiếu dấu ngắt câu khi
câu đã kết thúc
2. Dùng dấu ngắt câu khi
câu chưa kết thúc
3. Thiếu dấu thích hợp để
tách các bộ phận của câu
khi cần thiết
II/ các lỗi thường gặp
về dấu câu
Ví dụ:
Quả thật, tôi không biết nên giải
quyết vấn đề này như thế nào và bắt
đầu từ đâu? Anh có thể cho tôi một lời
khuyên không. Đừng bỏ mặc tôi lúc
này.
Quả thật, tôi không biết nên giải
quyết vấn đề này như thế nào và bắt
đầu từ đâu. Anh có thể cho tôi một lời
khuyên không? Đừng bỏ mặc tôi lúc
này.
4. Lẫn lộn công dụng của
các dấu câu
*Ghi nhớ: Sgk

ngữ văn 8
Tiết 59: Ôn luyện về dấu câu
I/ Tổng kết về dấu câu
1. Thiếu dấu ngắt câu khi
câu đã kết thúc
3. Thiếu dấu thích hợp để
tách các bộ phận của câu
khi cần thiết
II/ các lỗi thường gặp
về dấu câu
4. Lẫn lộn công dụng của
các dấu câu
*Ghi nhớ: Sgk
2. Dùng dấu ngắt câu khi
câu chưa kết thúc
Bài tập nhanh: Hãy điền dấu câu
thích hợp vào các trường hợp sau:
- Đêm hôm qua cầu gẫy hãy cẩn
thận
- Hàng loạt vở kịch như Tay người
đàn bà, Giác ngộ, Bên kia sông
Đuống, ra đời.
Đêm hôm qua, cầu gẫy. Hãy cẩn
thận!
Hàng loạt vở kịch như "Tay người
đàn bà", "Giác ngộ", "Bên kia sông
Đuống",... ra đời.

Generate time = 0.10895085334778 s. Memory usage = 1.93 MB