KIEM DIEM DANG VIEN

ĐẢNG BỘ XÃ VÂN TRỤC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: THCS VÂN TRỤC
Vân Trục, ngày 11 tháng11 năm 2009

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
(Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2009)
Họ và tên: Nguyễn Trung Nghĩa
Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1979
Ngày vào Đảng: 1/8/2004
Ngày chính thức:1/18/2005
Chức vụ hiện nay:
- Chức vụ Đảng: Đảng viên
- Chức vụ chính quyền: Bí thư chi Đoàn- Tổng phụ trách Đội.
Là Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ : Trường THCS Vân Trục- Đảng bộ Xã Vân Trục-
Huyện Lập Thạch
- Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/TCTW ngày 10/10/2008 của Ban tổ chức Trung
ương và văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Huyện ủy “về đánh giá chất lượng TCCS Đảng, Đảng
viên”. Tôi liên hệ kiểm điểm như sau:
+ Về tư tưởng chính trị:
Là một Đảng viên, công tác trong ngành giáo dục bản thân tôi luôn xác định rõ vai
trò trách nhiệm và lập trường quan điểm đúng đắn trong nhiệm vụ giáo dục. Luôn tự trau
dồi kiến thức, kiên định tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Gương mẫu trước quần chúng nhân dân, đồng nghiệp và mọi người. Bằng sự hiểu
biết của mình, vận động tuyên truyền gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện, hưởng
ứng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đề ra. Kiên quyết chống lại các
hành vi sai trái và tác hại đến quan điểm đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nước. Luôn ý thức giữ gìn sự trong sạch trong tổ chức cơ sở Đảng.
Bản thân luôn tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do
các cấp tổ chức. Luôn tham gia tốt các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cũng như tiếp tục hưởng ướng các cuộc vận động: “Nói
không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Không để học sinh
ngồi nhầm lớp”, “Không vi phạm đạo đức nhà giáo” và phong trào khác do Bộ Giáo dục
-Đào tạo phát động như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, sáng tạo, tự học,
tự rèn”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
+ Về đạo đức lối sống:
1
- Là một Đảng viên, một giáo viên, bản thân luôn tạo cho mình một lối sống chuẩn
mực, thực hiện nghiêm chỉnh những điều Đảng viên không được làm, kiên quyết với
những biểu hiện lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, lối
sống giản dị, ngay thẳng, trung thực.
Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; có tinh thần tương thân tương ái; biết lắng nghe,
học hỏi và rút kinh nghiệm. Phát huy tinh thần phê và tự phê
- Thực hiện tốt dân chủ ở trường, ở địa phương.
- Tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân
dân, của học sinh. Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho học sinh và nhân dân.
- Đối với địa phương, làng xóm nơi cư trú luôn quan tâm, gần gũi, hoà đồng,
gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Thực hiện tốt các quy định, các hoạt động tại địa phương đề ra.
Nghiêm túc hoàn thành các khoản đóng góp thao qui định của địa phương, của Nhà
nước. Vận động bà con lối xóm cùng tham gia thực hiện các hoạt động của địa phương.
+ Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao:
Năm học 2009-2010 bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm mà Đảng và
đơn vị giao phó. Là một giáo viên, tôi luôn có tinh thần cầu tiến, phấn đấu không ngừng
trong các hoạt động chuyên môn, đoàn thể, trau dồi đạo đức tác phong. Thực hiện tốt qui
chế chuyên môn. Thường xuyên sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi, dự giờ rút kinh
nghiệm. Cùng với nhà trường xây dựng các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chuyên
môn xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Mặt khác, không ngừng học tập, học hỏi bạn bè đồng nghiệp về chuyên môn, về
kinh nghiệm giáo dục HS, kinh nghiệm xử lí các tình huống sư phạm.
+ Đối với công tác đoàn thể: Bám sát kế hoạch của nhà trường từ đó lên kế hoạch
hoạt động phù hợp cho công tác Đoàn –Đội. Sinh hoạt Đoàn – Đội thường xuyên (ít nhất
1 lần/ tháng) để học tập, góp ý đưa ra nhiều phương pháp dạy học phù hợp nâng cao hiệu
quả dạy và học.. Theo dõi tốt các hoạt động đoàn thể của chi đoàn, của liên đội
+ Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Bản thân chấp hành và thực hiện tốt sự phân công của tổ chức cũng như của
chính quyền . Chấp hành đầy đủ nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí
đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của tổ chức cơ sở Đảng, cơ
quan đơn vị.
+ Những khuyết điểm, tồn tại và biện pháp khắc phục:
- Bên cạnh những ưu điểm thì bản thân vẫn còn những tồn tại:
Biện pháp giáo dục HS chưa cao do đó vân còn tình trạng HS vi phạm nội quy
trường.
Đôi lúc làm việc chưa khoa học. Còn thiếu kinh nghiệm trong công tác Đoàn thể.
2
- Hướng khắc phục những tồn tại trên
Luôn tiếp thu, lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp, bà con lối xóm từ đó rút
kinh nghiệm, khắc phục tồn tại khuyết điểm của mình, phát huy ưu điểm của mình.
Không ngừng học tập, học hỏi những đồng chí đồng nghiệp khác để có kinh
nghiệm hơn trong công tác. Kịp thời kiểm điểm những tồn tại mà bản thân còn mắc phải,
có hướng khắc phục, sửa chữa.
- Tự phân loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NGƯỜI KIỂM ĐIỂM
( Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trung Nghĩa

3

Generate time = 0.0644850730896 s. Memory usage = 1.93 MB