mau ho so chuyen dang chinh thuc

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị
Kính gửi




 !"#$%&'(%")*

+,""'(%%")*

"-'(".,'/0(012 3/04&5,56"
'7,'/6#8,8 
Ưu điểm




Khuyết điểm


Biện pháp khắc phục:


695":,;,<#0,'"=-"<>)*?@/
)("("5&"5&0$,>"9,'"=-"
?-&5,56"A'7,'/?-,,
'A";
.BC/DE
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(ký và ghi rõ họ tên)
1
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN NHẬN XÉT NGƯỜI GIÚP ĐỠ
Đảng viên dự bị
Kính gửi


+,""'(%%")*

, !")*&F"(27"/G&,3,'
26)>&5,50,'"=-"
?)("('H)*I'5,<";$";,'26)> 
Ưu điểm








Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:



A"$'H".'#$&5,5";,'26)>/,<>
)*?@/,<>"9,J"=0,'
"=-"
?">0"0 H"'<K9?@";1
.BC/DE
ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(ký và ghi rõ họ tên)
2
ĐẢNG BỘ HUYỆN LỤC NAM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TrườngTHPT Cẩm Lý

Cẩm Lý,ngày .....tháng....năm 20....

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ NƠI LÀM VIỆC VÀ CHI UỶ NƠI CƯ CHÚ ĐỐI VỚI
ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ
"-9?@";,%2""L"-""=0>M?N**"&%'N,%(
";")*'"'"" 0G,A'H,'26)>

L"-",(8'"
LA,J"=
"" 0G
":,J
"=
)*L!&C#$9?@,: 
Những ưu, khuyết điểm chính:
( Về phẩm chất chính trị,đạo đức, lối sống,năng lực công tác, quan hệ quần chúng)







OA,J"=0(,%2""L"-""=0>M?N*'"'0("
" 0G,<>)*?@"9,'26)>
0,'"=-",J"=/
0(LA,J"=, !"PC#$Q,%RS
OA#,J"=Q"$RS'HC2(

TU+VWX
BÍ THƯ
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
3
YZ[\+W]^B_`U
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CB TRƯỜNG THPT CẨM LÝ
************************
OAT[
Cẩm Lý,ngày .....tháng....năm 20....
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
"-<a/<*bc
DEc)*0 K+d.BC,Ne&,8?@/,<
>"9,'26)>0
,'"=-"
LA,'";)*,'/0(,:"=-",J"=/
26)>,J"=
:f,'/0(,:"=-",J"=/26)>,J"=
bgf,'/0(,:"=-",J"=/26)>,J"=
BC2('gf
;01*>,J"="-"'7
 #C*>,J"=
 O#h)("('(9/)*A5#$9'<,'26
)> 
Những ưu, khuyết điểm chính:
( Về phẩm chất chính trị,đạo đức, lối sống,năng lực công tác, quan hệ quần chúng,
thực hiện nhiệm vụ cua đảng viên)







A"$'H,>";,<'<".,'/A,'
"=-""9,'26)>
,'"=-",J"=Q,%RS('HLA,'
"=-"cA,'"=-"#,T"QRS'HC
2(

)*0 K+d.BC)("(+B7"?@/,<>"
9,'26)>0,'"=
-"";*b

TU+V[\
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4
[+iZjk
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
0 K+d.BC
********************************
Số: ............NQ/CĐCS
Cẩm Lý, ngày.... tháng.... năm 20........
Y
́
KIÊ
́
N NHÂ
̣
N XE
́
T CU
̉
A CÔNG ĐOA
̀
N CƠ SƠ
̉


̀
đa
̉
ng viên dư
̣
bi
̣
Kính gửi

M"- V<*Ob'<<%";)"5&
",("F
l
?h
m
,('",(
n
'2
l
)
l

Mo@>$";,("
p
0 
n
+dF
p
B
m
M[5&,("0 K
e&95,('":
Những ưu khuyết điểm chính:
( Về phẩm chất chính trị,đạo đức, lối sống,năng lực công tác, quan hệ quần chúng)






A"$'H".''#$&5,5";,'26)>
,(
n

n
0 
n
,<>")*/,
p
)
l

l
?h?@"F
l
,J
"=0
p

n
,
p
'"q
m

m
"
p

l
O
p
b
l


bH6";,T"Q,%RS('HLA'["5&
/A#,T"'HC2(
G?((">0"'<I*20

TU
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
5

Generate time = 0.26771807670593 s. Memory usage = 1.97 MB