Bai 29-tiet 30: Benh va tat Di truyen o nguoiNg­êi thùc hiÖn : lª v¨n minh
Tr­êng: thcs thÞ trÊn

2.Bài tập : Gen quy định bệnh mù màu là
gen lặn m nằm trên NST giới tính X , người
bình thường không mắc bệnh mù màu mang
gen M .1cặp vợ chồng không mắc bệnh mù màu sinh 1
con trai mắc bệnh mù màu và 1 trai không mắc bệnh
mù màu thì kiểu gen của bố mẹ là :
A. X
M
X
m
x X
M
Y
B. X
M
X
m
x X
m
Y
C. X
M
X
M
x X
M
Y
D. X
M
X
M
x X
m
Y
Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
.
.
1.Đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau
cơ bản ở điểm nào ?

BÖnh di
truyÒn ë
ng­êi
Nữ bệnh Đao
Tay của bệnh nhân Đao
Nam
bệnh
ĐaoII. Một số tật di truyền ở người
Bàn chân mất ngón và dính ngón
Bàn tay mất một số ngónTật khe hở môi - hàm
Bàn tay nhiều ngón

Bàn chân có nhiều ngón
Tật xương chi ngắn
TËt di
truyÒn ë
ng­êi

TËt di
truyÒn ë
ng­êi

Tuaàn 15
Tieát 30
BÀI 29

H·y nªu c¸c nguyªn nh©n g©y ra bÖnh vµ
tËt di truyÒn ë ng­êi?
+ Do tác nhân vật lí và hóa học trong
tự nhiên.
+ Do ô nhiễm môi trường.
+ Do rối loạn qu¸ tr×nh trao đổi chất
nội bào
 Đột biến gen và đột biến NST

Máy bay Mĩ rải chất độc màu da cam ở Việt Nam

Đám mây hình nấm do quả bom nguyên tử ném xuống
Nagasaki, Nhật Bản vào năm 1945.

Khói từ các nhà máyÔ nhiễm nguồn nước
Sử dụng thuốc trừ sâu.


I. Một vài bệnh di truyền ở người
1. Bệnh Đao

Quan sát hình 29.1
§iÓm kh¸c nhau gi÷a bé NST cña bÖnh nh©n §ao vµ bé NST cña
ng­êi b×nh th­êng lµ g×? Nguyªn nh©n cña sù kh¸c nhau nµy? H·y
viÕt c¬ chÕ h×nh thµnh
Thảo luận theo nhóm (2 phút) để trả lời các câu hỏi :

Generate time = 0.27752900123596 s. Memory usage = 1.93 MB