thau kinh mong tiet 1Thấu kính mỏng
Bài 29

IV
IV
CÔNG DỤNG CỦA THẤU KÍNH
IV
IV
CÁC CÔNG THỨC VỀ THẤU KÍNH
III
III
SỰ TẠO ẢNH BỞI THẤU KÍNH
II
II
KHẢO SÁT THẤU KÍNH HỘI TỤ VÀ THẤU
KÍNH PHÂN KÌ
I
I
THẤU KÍNH. PHÂN LOẠI THẤU KÍNH
THẤU KÍNH MỎNG
THẤU KÍNH MỎNG
THẤU KÍNH MỎNG
THẤU KÍNH MỎNG

I.Thấu
kính.Phân
loại thấu
kính
THẤU KÍNH MỎNG
II.Khảo sát
về thấu kính
hội tụ và
thấu kính
phân kì

I.Thấu kính-Phân loại thấu
kính
1.Định nghĩa
Thấu kính là một khối chất trong suốt(thuỷ
tinh,nhựa…) giới hạn bởi hai mặt cong hoặc
bởi một mặt cong và một mặt phẳng
2.Phân loại
Theo hình dạng,thấu kính gồm hai loại:

Thấu kính lồi (hay thấu kính rìa mỏng)

Thấu kính lõm (hay thấu kính rìa dày)

Generate time = 0.10222291946411 s. Memory usage = 1.92 MB