ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ

TRƯỜNG PTDT NộI TRÚ NINH SƠN
Họ và tên :…………………………………… KIỂM TRA: 1 TIẾT
Lớp :…………….. MÔN : TOÁN 6

Điểm: Lời phê của thầy giáo:
ĐỀ SỐ 1
I ) Trắc nghiệm :
Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất:
1) Số nào sau đây chia hết cho 2
A. 35 B. 44 C. 103 D. 21
2 ) ƯCLN của 12 và 24 là :
A 12 B. 24 C. 1 D. 288
3) Số nào sau đây là ước chung của 15 và 9
A. 3 B. 5 C. 9 D. 45
4) Cho A ={ mèo ,gà ,vịt }; B = { mèo ,hổ ,nai },giao của 2 tập hợp A và B là :
A. {mèo} B. {hổ} C.{ nai } D. {vịt}
5) BCNN của 3 và 5 là
A. 15 B. 3 C. 5 D. 1
6) Số 36 là bội của
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
7) Tổng của 21 + 45 chia hết cho
A. 5 B. 3 C. 9 D. 2 và 3
8) ƯCLN của 13 và 19 là
A. 19 B. 13 C. 1 D. 247
9) BCNN của (12, 16, 48) là
A. 12 B. 16 C. 48 D. 192
10) Số 2034
A. Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3
B. Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
C. Chia hết cho cả 3 và 9
D. Không chia hết cho cả 3 và 9
II) Tự luận :
Bài 1)Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 60 , 72 ,30
Bài 2) a.Tìm ƯCLN của 60 và 72
b. Tìm BCNN của 72 ,30,60
Bài 3) Chứng tỏ rằng tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3
BÀI LÀM:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG PTDT NộI TRÚ NINH SƠN
Họ và tên :…………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
L ớp :…………….. MÔN: TOÁN 6

Đề số 2:
I ) Trắc nghiệm :
Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất :
1) BCNN của 3 và 5 là
A. 15 B. 3 C. 5 D. 1
2) Tổng của 21 + 45 chia hết cho
A. 5 B. 3 C. 9 D. 2 và 3
3) BCNN của (12, 16, 48) là
A. 12 B. 16 C. 48 D. 192
4) Cho A = 12 + 15 + 21 + x . Điều kiện của x để A chia hết cho 3 là:
A .x chia hết cho 3 B .x không chia hết cho 3
C. x chia hết cho 5 D.x chia hết cho 7
5) Số nào sau đây chia hết cho 2
A. 35 B. 44 C. 103 D. 21
6 ) ƯCLN của 12 và 24 là :
A. 12 B. 24 C. 1 D. 288
7) Số nào sau đây là ước chung của 15 và 9
A. 3 B. 5 C. 9 D. 45
8) Số 2034
A Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3
B. Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
C. Chia hết cho cả 3 và 9
D. Không chia hết cho cả 3 và 9
9) Cho A ={ mèo ,gà ,vịt }; B = { mèo ,hổ ,nai },giao của 2 tập hợp A và B là :
A. { mèo} B. {hổ} C.{ nai } D. {vịt}
10) Số 36 là bội của
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
11) ƯCLN của 13 và 19 là
A. 19 B. 13 C. 1 D. 2
II) Tự luận :(7 đ)
Bài 1)Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 50 , 75 ,90
Bài 2)a.Tìm ƯCLN của 90 và 75
b. Tìm BCNN của 75 ,50,90
Bài 3) Chứng tỏ rằng tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3
BÀI LÀM:
Điểm: Lời phê của thầy giáo:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………….

Generate time = 0.058566093444824 s. Memory usage = 1.94 MB