KH Tổ chức giao lưu Tiếng Việt của chúng em

UBND huyện Sơn Động
Phòng giáo dục & đào tạo
Số: 266 /PGD&ĐT-TH
V/v Tổ chức giao lu "Tiếng Việt của
chúng em"cho HS dân tộc thiểu số
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Động, ngày 27 tháng 11 năm 2010
Kính gửi: Hiệu trởng trờng Tiểu học, PTCS trong huyện
Thực hiện công văn số 1435/SGD&ĐT- GDTH ngày 22/11/2010 của Sở GD&ĐT
Bắc Giang về việc tổ chức giao lu "Tiếng Việt của chúng em" cho học sinh dân tộc thiểu
số, phòng GD&ĐT huyện Sơn Động triển khai kế hoạch tổ chức giao lu Tiếng Việt của
chúng em cho học sinh dân tộc thiểu số huyện Sơn Động năm học 2010-2011 nh sau:
1) Mục đích yêu cầu:
- Phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh dân tộc thiểu số cấp Tiểu học,
nhằm nâng cao kĩ năng sử dụng Tiếng Việt và tình yêu Tiếng Việt của học sinh.
- Đảm bảo tính thiết thực, có chất lợng, phù hợp với điều kiện của từng trờng.
- Động viên, khuyến khích học sinh dân tộc thiểu số học tốt môn Tiếng Việt
2) Đối tợng tham gia
Tất cả học sinh là ngời dân tộc thiểu số đang học tại các trờng Tiểu học.
3) Nội dung thi:
- Căn cứ vào chơng trình môn Tiếng Việt ở cấp tiểu học, các trờng, soạn thảo các nội
dung để học sinh thể hiện 4 kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết thông qua các phần thi giao lu
nh: Chào hỏi, viết chữ đẹp, kiến thức, năng khiếu tiếng việt (đọc thơ, kể chuyện, hát)
- Khuyến khích các hình thức thể hiện nội dung giao lu mang đậm bản sắc văn hoá
các dân tộc thiểu số.
- Tổ chức giao lu ở từng lớp để chọn học sinh khối lớp giao lu cấp trờng;
- Quy định nội dung giao lu cấp trờng gồm 4 thể loại sau:
+ Hát;
+ Thi văn hay, viết chữ đẹp ( nh Hội thi văn hay, viết chữ đẹp năm học 2009-2010);
+ Kể chuyện;
+ Đọc thơ;
- Các trờng tổ chức giao lu theo khối lớp ( mỗi học sinh tham gia giao lu cả 04 thể
loại); từ khối lớp 1 đến khối lớp 5.
4) Hình thức tổ chức
* Tổ chức giao lu cấp trờng:
- Tổ chức giao lu theo từng khối lớp chọn học sinh xuất sắc để trờng khen thởng;
- Thời gian: Các trờng ( tự sắp xếp) tổ chức trong một buổi sáng và bố trí cho học
sinh toàn trờng đến cổ vũ, động viên; xong trớc ngày 08/12/2010.
- Thành lập Ban giám khảo, soạn thảo các nội dung yêu cầu của từng thể loại, biểu
chấm điểm, tổ chức giao lu, chấm điểm ở các khối lớp của toàn trờng;
- Tổ chức bố trí đa đón học sinh đến trờng giao lu đảm bảo an toàn tuyệt đối;
- Nhà trờng lựa chọn những học sinh tiêu biểu xuất sắc để khen thởng, động viên

kịp thời.
- Các trờng gửi đăng ký thời gian tổ chức giao lu cấp trờng về bộ phận chuyên môn
Tiểu học phòng GD&ĐT ( hộp th Tổ tiểu học) trớc 01 ngày tổ chức giao lu; báo cáo kết
quả tổ chức về Phòng GD&ĐT trớc ngày 09/12/2010) theo mẫu sau:
*Báo cáo kết quả giao lu:
+ Trờng tiểu học
+ Tổng số học sinh toàn trờng:
+ Tổng số học sinh dân tộc thiểu số:
+ Số học sinh tham gia giao lu: .
Trong đó:
Lớp 1:
Lớp 2:
Lớp 3:
Lớp 4:
Lớp 5:
* Nội dung giao lu: .
* Nhận xét, đánh giá về chơng trình giao lu: .
Hiệu trởng
(ký tên , đóng dấu)
5) Hớng dẫn trang trí và nội dung buổi giao lu:
- Trang trí:
Trờng.....................
Giao lu Tiếng Việt của chúng em
Ngày tháng 12 năm 2010

- Chơng trình:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Khai mạc
- Thông báo thể lệ giao lu
- Tiến hành giao lu
- Công bố kết quả và bế mạc.
Nhận đợc công văn này, phòng GD&ĐT Sơn Động yêu cầu Hiệu trởng trờng Tiểu
học, PTCS chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt buổi giao lu; trong quá trình thực hiện
có gì vớng mắc báo cáo kịp thời về phòng GD&ĐT ( Bộ phận Tiểu học) để giải quyết.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng (để chỉ đạo);
- Nh kính gửi (để thực hiện);
- Lu VT, TH.
Kt. trởng phòng
Phó trởng phòng
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Đễ

Generate time = 0.1091890335083 s. Memory usage = 1.93 MB