bo cua Xi-mong


Uỷ ban nhân dân tỉnh thái nguyên
Trường cao đẳng sư phạm thái nguyên
Ngữ văn 9,tập 2
Bài :Bố của Xi_mông (tiết 151,152)
Sinh viên thưc hiện :Lâm Thị Yến
Lớp :Văn_sử k14
Giảng viên hướng dẫn : Thầy Trần văn Tác

Có ai đó đã nói rằng :Người với người sống
để yêu thương.Câu nói ấy thật là trí lí bởi vì
dù có ở bất cứ nơi nào thì chúng ta sống cũng
cần có tình yêu thương, sự quan tâm, đùm bọc
lẫn nhau. Chú bé Xi_Mông trong teuyện ngắn
Bố của Xi_Mông của nhà văn
Đ.Mô_Pa_Xang cũng vậy.Chú rất cần có
một thứ tình cảm đặc biệt.Đó là tình cảm gì
thì cô và trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong bài
học hôm nay..

TiÕt 151: V¨n B¶n
Bè cña Xi_M«ng
§.M«_Pa_Xang

I.Tim hiÓu chung
1.t¸c gi¶
Em h·y nªu hiÓu biÕt
cña em vÒ nhµ v¨n
§.M«_Pat_X¨ng?

_ Đ.Mô_Pát_Xang (1850_1893) nhà văn Pháp.Thủa
niên thiếu đã từng học ở nhiều trường danh tiếng nhưng
thường giang dở. Ông không ngần ngại tiếp xúc vơi bạn
bè cùng lứa là con của các ngư dân. Pat_Xăng theo con
đường văn chương nhờ có một người mẹ hết mực quan
tâm và một người bạn văn tuyệt vời.
_ Ông sống ít nhưng để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng.
Ông sáng tác nhiều thể loại: Truyện ngắn :Những buổi
tối ở Mê_Đăng(1880),Viên mỡ bò(1880),Nhà chứa
Tenliê (1882),Cô Fifi(1883), Tập truyện Chim rẽ
gà(1884)Tiểu thuyết: Một cuộc đời(1884), Núi
Ô.riôn, tập kí: Giữa nắng

§o¹n trÝch nµy cã xuÊt xø
nh­ thÕ nµo? S¬ l­îc néi
dung cña t¸c phÈm vµ
®o¹n trÝch?
I.T×m hiÓu chung
2.t¸c phÈm

1. Bố của Xi_Mông trích trong
truyện ngắn cùng tên của tác giả.
2. Sơ lược nội dung của tác phẩm và
đoạn trích: Chị B.Lăng_Sốt bị người
đàn ông nọ lừa dối sinh ra Xi_Mông
=>Cậu bé không cha tên Xi_Mông bị
bạn bè xa lánh.Truyện bắt đầu khi
Xi-Mông lúc đó khoảng 7_8 tuổi ,lần
đầu tiên đến trường bị bọn học trò chế
diễu là không có bố.Em buồn bực ra
bờ sông =>muốn tìm đến cái
chết.Đoạn trích giảng kể tiếp những
sự việc tiếp theo

Generate time = 0.078511953353882 s. Memory usage = 1.93 MB