giao an hoa hoc 8 tiet 27 theo chuan


Tiết 27:Chuyển đổi giữa khối lợng, thể tích và lợng chất
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Sau bài học học sinh biết:
- Công thức chuyển đổi giữa khối lợng, thể tích và lợng chất.
- Biết vận dụng các công thức trên để làm các bài tập chuyển đổi giữa 3 đại lợng trên
2.Kỹ năng:
- Củng số các kỹ năng tính khối lợng mol đồng thời củng cố các khái niệm về mol, về thể
tích mol chất khí về công thức hóa học.
3.Thái độ:- Giáo dục lòng yêu môn học, tính cẩn thận , tỷ mỷ khi làm bài toán hóa học.
II. Chuẩn bị : - HS: Học kỹ các khái niệm về mol.
III. Định h ớng ph ơng pháp: - Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, quan sát thực tế.
IV. Tiến trình dạy học:
A ổ n định tổ chức
B.Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu các khái niệm mol, khối lợng mol
- áp dụng tính khối lợng của 0,5 mol H
2
SO
4
2. Nêu khái niệm thể tích mol của chất khí
- Tính thể tích ở ĐKTC của 0,2 mol H
2

c. Bài mới:
Hoạt động 1:Chuyển đổi giữa lợng chất và khối lợng chất:
Hoại động của GV và HS Nội dung
Quan sát phần bài tập 1 HS vừa làm
? Muốn tính khối lợng khối lợng của
một chất khí khi biết số mol làm thế
nào?
? Nếu có số mol là n, khối lợng là m .
Hãy rút ra biểu thức tính khối lợng?
? Hãy rút ra biểu thức tính lợng chất?
m = n . M

n =
M
m
; M =
n
m
á p dụng :
1. Tính khối lợng của:
a. 0,15 mol Fe
2
O
3
b. 0,75 mol MgO
2. Tính số mol của :
a. 2 g CuO b. 10 g NaOH
Giải:
1. khối lợng của Fe
2
O
3
:
a.
2 3
56.2 16.3 160
Fe O
M g= + =

2 3
0,15.160 24
Fe O
m g
= =

b. . khối lợng của MgO
HS làm bài tập vào vở
GV: goị 2 HS lên bảng làm bài tập
GV sửa sai hoặc bổ sung.
M
MgO
= 24 + 16 = 40g
m
MgO
= 40 . 0,75 = 30g
2. a. M
CuO
= 64 + 16 = 80 g
Số mol của CuO là: n
CuO
= 2: 80 = 0,025 mol
b. M
NaOH

= 23 + 1 + 16 = 40
Số mol của NaOH là:n
NaOH
= 10: 40 = 0,25 mol
Hoạt động 2:Chuyển đổi giữa lợng chất và thể tích chất khí nh thế nào:
HS quan sát phần kiểm tra bài cũ 2
? Muốn tính thể tích của một lợng chất
khí (ĐKTC) ta làm nh thế nào?
GV: Đặt n là số mol
V là thể tích khí
Công thức tính V là gì?
? Rút ra công thức tính n
GV: Gọi 2 HS lên bảng làm bài
GV: sửa sai nếu có

22,4
.22, 4
V
l
V n l n
= =
á p dụng :
1. Tính V đktc của : 1,25 mol SO
2

2. Tính n ở đktc của : 5,6 l H
2

Giải:
1. áp dụng công thức V = n. 22,4
Thể tích của SO
2
ở đktc là: 1,25 . 22,4 = 28l
2.Từ công thức
22,4
.22, 4
V
l
V n l n
= =
Số mol của5,6l H
2
là: 5,6:22,4=0,25 mol
C. Luyện tập - củng cố:
1. Hãy tính m, V
đktc
, số phân tử của a. 0,01 mol CO
2
; b. 0,3 mol H
2
S
2. BTVN: 2, 3, 5

Generate time = 0.12205696105957 s. Memory usage = 1.93 MB