Bai 31. Trao doi chat

Giáo án sinh 8
Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực
Tuần: 16 - Tiết: 32.
Ngày soạn: . /11/2010
Ngày dạy: . /12/2010
Chơng VI:
Trao đổi chất và năng lợng
Bài : 31
Trao đổi chất
I. Mục tiêu:
- Phân biệt đợc sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trờng với sự trao đổi chất ở
tế bào.
- Trình bày đợc mối liên quan giữa trao đổi chất của cơ thể với trao đổi chất ở
tế bào
II. phơng pháp dạy- học
- Vn ỏp tỡm tũi.
- Trực quan.
- Dạy học nhóm.
III. phơng tiện dạy- học
Bảng phụ:
Hệ cơ quan Vai trò trong sự trao đổi chất
Tiêu hoá Biến đổi thức ăn chất dinh dỡng và thải các chất thừa qua hậu môn
Hô hấp Lấy Oxi và thải Cacbonic
Bài tiết Lọc từ máu chất thải bài tiết qua nớc tiểu
Tuần hoàn Vận chuyển ôxi và chất dinh dỡng tới tế bào và vận chuyển cacbonic tới
phổi, chất thải tới cơ quan bài tiết.
IV. tiến trình dạy học
1. ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
Hoạt động 1
Trao đổi chất giữa cơ thể và môI trờng ngoài
Mục tiêu: HS hiểu đợc trao đổi chất giữa cơ thể và môi trờng là đặc trng cơ bản
của sự sống.
Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung
Tiến hành
- GV yêu cầu HS quan
sát hình 31.1 trả lời câu
hỏi:
- Sự trao đổi chất giữa
- HS quan sát kỹ hình
31.1 cùng kiến thức đã học
nêu đợc biểu hiện.
- Lấy chất cần thiết
vào cơ thể.
Giáo án sinh 8
Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực
cơ thể và môI trờng biểu
hiện nh thế nào?
- GV yêu cầu HS hoàn
thành phiếu học tập.
- GV kẻ phiếu học tập
gọi HS lên làm.
- GV hoàn chỉnh kiến
thức.
- Từ kết quả bảng trên,
GV phân tích vai trò của sự
trao đổi chất:
+ Vật vô sinh phân
huỷ.
+ Sinh vật: Tồn tại,
phát triển trao đổi chất là
đặc trng cơ bản của sự sống.
- Thải CO
2
và chất cặn
bã ra môi trờng
- HS vận dụng hiểu
biết của bản thân làm bài
tập.
- Một vài HS lên làm
bài tập, lớp bổ sung.
Trao đổi chất giữa cơ thể
và môi trờng
ngoài thể
hiện:
- Tiêu hoá: Biến đổi thức ăn
chất dinh dỡng và thải
các chất thừa qua hậu môn.
- Hô hấp: Lấy Oxi và thải
Cacbonic.
- Bài tiết: Lọc từ máu chất
thải bài tiết qua nớc tiểu.
- Tuần hoàn: Vận chuyển
ôxi và chất dinh dỡng tới tế
bào và vận chuyển cacbonic
tới phổi, chất thải tới cơ
quan bài tiết.
Hoạt động 2
Trao đổi chất giữa tế bào và môI trờng trong
Mục tiêu: Hiểu đợc sự trao đổi chất của cơ thể thực chất diễn ra ở tế bào.
Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung
- GV yêu cầu HS đọc
thông tin, quan sát hình
31.2 thảo luận các câu
hỏi:
+ Máu và nớc mô cung
cấp những gì cho tế bào?
+ Hoạt động sống của
tế bào tạo ra những sản
phẩm gì?
+ Các sản phẩm từ tế
bào tạo thải ra đợc đa tới
đâu?
+ Sự trao đổi chất giữa
tế bào và môI trờng trong
biểu hiện nh thế nào?
- GV giúp HS hoàn
thiện kiến thức.
- HS dựa vào hình 31.2
vận dụng kiến thức thảo
luận nhóm thống nhất câu
trả lời.
+ Máu mang oxi và
chất dinh dỡng qua nớc mô
tế bào.
+ Hoạt động của tế
bào tạo ra năng lợng, khí
CO
2
, chất thải.
+ Các sản phẩm đó
qua nớc mô, vào máu
đến hệ hô hấp, bài tiết
thải ra ngoài.
- Đại diện nhóm phát biểu,
các nhóm khác bổ sung.
Trao đổi chất giữa tế bào
và môi trờng
trong:
- Chất dinh dỡng va oxi đợc
tế bào sử dụng cho các hoạt
động sống, đồng thời các
sản phẩm phân huỷ đa đến
các cơ quan thải ra ngoài.
- Sự TĐC ở tế bào thông
qua môi trờng trong.
Hoạt động 3
Giáo án sinh 8
Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực
Mối quan hệ giữa Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi
chất ở cấp độ tế bào
Mục tiêu:
- Phân biệt đợc trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào.
- Trình bày đợc mối quan hệ về sự trao đổi chất ở 2 cấp độ
Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung
- GV yêu cầu HS quan
sát hình 31.2 thảo luận
các câu hỏi:
+ Trao đổi chất ở cấp
độ cơ thể thực hiện nh thế
nào?
+ Trao đổi chất ở cấp
độ tế bào đợc thực hiện nh
thế nào?
+ Nếu trao đổi chất ở
một cấp độ ngừng lại sẽ dẫn
đến hậu quả gì?
- GV yêu cầu HS rút ra
kết luận về mối quan hệ
giữa trao đổi chất ở 2 cấp
độ.
- HS dựa vào kiến thức
ở mục 1 và 2 để trả lời câu
trả lời.
+ Trao đổi chất ở cấp
độ cơ thể: là sự trao đổi
giữa các hệ cơ quan với môi
trờng ngoài để lấy chất dinh
dỡng và oxi cho cơ thể.
+ Trao đổi chất ở cấp
độ tế bào: là sự trao đổi
chất giữa tế bào và môI tr-
ờng bên trong.
+ Nếu trao đổi chất
ngừng thì cơ thể sẽ chết.
- HS tự rút ra kết luận
Trao đổi chất ở hai cấp
độ có liên quan mật thiết
với nhau, đảm bảo cho cơ
thể tồn tại và phát triển.
Iv. Kiểm tra đánh giá.
+ ở cấp độ cơ thể sự trao đổi chất diễn ra nh thế nào?
+ Trao đổi chất ở tế bào có ý nghĩa gì đối với trao đổi chất của cơ thể?
+ Nêu mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở
cấp độ tế bào?
V. Dặn dò.
- Học bài theo nội dung SGK.
- Trả lời câu hỏi 3 vào vở.
- Đọc trớc bài 32
Bổ sung kiến thức sau tiết dạy.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Generate time = 0.11173105239868 s. Memory usage = 1.93 MB