Kiểm tra chương 1 hình học lớp 6

Họ và tên: .........................................................
Lớp:......
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn hình học lớp 6
Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Cho 3 điểm G, H, K thẳng hàng và HG + GK = HK. Trong các khẳng định sau, khẳng
định nào đúng?
A. Điểm G nằm giữa hai điểm H và K B. Điểm H nằm giữa hai điểm G và K
C. Điểm H nằm giữa hai điểm G và K D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Câu 2. Điều kiện để M là trung điểm của đoạn thẳng PQ là:
A. MP = MQ B. MP + MQ = PQ
C. MP = MQ và MP + MQ = PQ D. MP =
PQ
2
Câu 3. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4 cm và ON = 3 cm khi đó:
A. Điểm N nằm giữa hai điểm O và M B. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N
C. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Câu 4. Trong hình 1, hai tia nào sau đây là trùng nhau?
A. MA và MC B. MA và Mx
C. BA và BC

D. AC và BC
Câu 5. Trong hình 1, ba điểm nào sau đây là thẳng hàng?
A. M, A và B B. M, B và C
C. M, A và C D. A, B và C
Câu 6. Trong hình 1, xét các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
A. Điểm A thuộc đoạn thẳng BC B. Đường thẳng BC đi qua điểm A
C. Điểm A thuộc tia BC D. Điểm A không thuộc đường thẳng BC
Câu 7. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Hai đường thẳng song saong là hai đường thẳng không có điểm chung.
b) Nếu AB = 5 cm và CD = 7 cm thì AB > CD.
Phần tự luận (6 điểm)
Câu 8. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?
b) So sánh OA và AB?
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không?
Câu 9. Trên đường thẳng d, lấy hai điểm A và B sao cho AB = 4 cm, lấy điểm C sao cho AC =
1 cm. Tính CB
Câu 10 . Cho 12 điểm phân biệt nằm trên một đường thẳng. Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo
M
B
A
C
x
y z
Hình 1
thành.
----------------------- Hết -----------------------
Họ và tên: .........................................................
Lớp:......
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn hình học lớp 6
Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng và BA + BC = AC. Trong các khẳng định sau, khẳng
định nào đúng?
A. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C B. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C
C. Điểm C nằm giữa hai điểm B và A D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Câu 2. Điều kiện để G là trung điểm của đoạn thẳng MN là:
A. GM = GN B. GM + GN = MN
C. GM = GN và GM + GN = MN D. GM =
MN
2
Câu 3. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 5 cm và ON = 9 cm khi đó:
A. Điểm N nằm giữa hai điểm O và M B. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N
C. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Câu 4. Trong hình 1, hai tia nào sau đây là trùng nhau?
A. MA và MC B. MA và Mz
C. BA và BC

D. AC và BC
Câu 5. Trong hình 1, ba điểm nào sau đây là thẳng hàng?
A. M, A và B B. A, B và C
C. M, A và C D. M, B và C
Câu 6. Trong hình 1, xét các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
A. Điểm B thuộc đoạn thẳng AC B. Đường thẳng AC đi qua điểm B
C. Điểm B thuộc tia CA D. Điểm B không thuộc đường thẳng AC
Câu 7. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng không có điểm chung.
b) Nếu AB = 9 cm và CD = 7 cm thì AB > CD.
Phần tự luận (6 điểm)
Câu 8. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 8cm, OB = 4cm.
a) Điểm B có nằm giữa hai điểm O và A không?
b) So sánh OB và AB?
c) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng OA không?
Câu 9 Trên Trên tia Oy, lấy hai điểm A sao cho OA = 4 cm, lấy điểm B sao cho BC = 1 cm
Tính OC
M
C
B
A
z
y x
Hình 1
Câu 10 Cho 15 điểm phân biệt nằm trên một đường thẳng. Có bao nhiêu đoạn thẳng phân biệt
được tạo thành.
----------------------- Hết -----------------------

Generate time = 0.096880912780762 s. Memory usage = 1.93 MB