bản tự kiểm điêm đảng viên

ĐẢNG BỘ:XÃ LIÊU TÚ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊU TÚ A
Liêu tú, ngày 18 tháng11 năm 2010
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng Đảng viên
năm 2010)
Họ và tên:
Chức vụ hiện nay: -
Là Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ : Trường Tiểu Học Liêu Tú A, Đảng bộ:Xã liêu tú
I, ĐẢNG VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
1. Tự kiểm điểm( theo 4 tiêu chuẩn của hướng dẩn)
+ Về tư tưởng chính trị:
Là một Đảng viên, công tác trong ngành giáo dục bản thân tôi luôn xác định rõ ràng vai trò tránh
nhiệm và lập trường quan điểm đúng đắn trong nhiệm vụ giáo dục. Luôn tự trau dồi bản thân, kiên định tin
tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Gương mẫu trước quần chúng nhân dân, đồng nghiệp và mọi người. Bằng sự hiểu biết của mình,
vận động tuyên truyền gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện, hưởng ứng các chủ trương, Nghị quyết
của Đảng, Nhà nước đề ra. Kiên quyết chống lại các hành vi sai trái và tác hại đến quan điểm đường lối,
Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn ý thức giữ gìn sự trong sạch trong tổ chức
cơ sở Đảng.
Bản thân luôn tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do các cấp tổ chức.
Luôn tham gia tốt các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cũng
như tiếp tục hưởng ướng các cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục”, “Không để học sinh ngồi nhầm lớp”, “Không vi phạm đạo đức nhà giáo” và phong trào
khác do Bộ Giáo dục – Đào tạo phát động như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, sáng tạo, tự
học, tự rèn”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
+ Về đạo đức lối sống:
- Là một Đảng viên, một giáo viên, bản thân luôn tạo cho mình một lối sống chuẩn mực, thực hiện
nghiêm chỉnh những điều Đảng viên không được làm, kiên quyết với những biểu hiện lãng phí, tham
nhũng, quan liêu. Thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, lối sống giản dị, ngay thẳng, trung thực.
Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; có tinh thần tương thân tương ái; biết lắng nghe, học hỏi và rút
kinh nghiệm. Phát huy tinh thần phê và tự phê
- Thực hiện tốt dân chủ ở trường, địa phương.
- Tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, của học
sinh. Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho học sinh và nhân dân.
- Đối với địa phương, làng xóm nơi cư trú luôn quan tâm, gần gũi, hoà đồng, gương mẫu, sẵn sàng
giúp đỡ mọi người.
Thực hiện tốt các quy định, các hoạt động tại địa phương đề ra.Tham gia đóng góp ý kiến xây
dựng thôn xóm văn hóa.
Nghiêm túc hoàn thành các khoản đóng góp thao qui định của địa phương, của Nhà nước. Vận
động bà con lối xóm cùng tham gia thực hiện các hoạt động của địa phương.
+ Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao:
- Năm học 2010 – 2011 chủ nhiệm lớp 3A1 và kiêm nhiệm Khối trưởng khối 3, bản thân luôn cố
gắng hoàn thành tốt trách nhiệm mà Đảng và đơn vị giao phó. Là một giáo viên, tôi luôn có tinh thần cầu
tiến, phấn đấu không ngừng trong các hoạt động chuyên môn, đoàn thể, trau dồi đạo đức tác phong. Thực
hiện tốt qui chế chuyên môn. Thường xuyên sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi, dự giờ rút kinh nghiệm.
Cùng với nhà trường xây dựng các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn xây dựng trường
chuẩn quốc gia.
Mặt khác bản thân đã không ngừng học tập, học hỏi bạn bè đồng nghiệp về chuyên môn kinh
nghiệm giáo dục HS, kinh nghiệm xử lí các tình huống sư phạm. Đối với học sinh lớp chủ nhiệm quan
tâm, thương yêu, gần gũi học sinh để hiểu hơn tâm lý của các em từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp,
thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh cùng với gia đình uốn nắn giáo dục đạo đức, học tập cho các
em. Bản thân chủ nhiệm lớp đặc thù (đa số là học sinh người dân tộc) nhưng đã xây dựng thành một lớp
bỡnh thng n cui nm kt qu duy trỡ s s l 100%. Cui nm hon thnh tt nhim v dy v hc,
hon thnh tng i tt nhim v giỏo dc hc sinh, hon thnh ch tiờu ca cỏ nhõn.
+ V t chc k lut:
- Bn thõn chp hnh v thc hin tt s phõn cụng ca t chc cng nh ca chớnh quyn . Chp
hnh y nghiờm tỳc ch sinh hot ng v úng ng phớ ỳng quy nh. Thc hin nghiờm tỳc
cỏc ni quy, quy ch ca t chc c s ng, c quan n v.
+ Nhng khuyt im, tn ti v bin phỏp khc phc:
- Bờn cnh nhng u im thỡ bn thõn vn cũn nhng tn ti:
Bn thõn cha úng gúp c nhiu ý kin xõy dng cú hiu qu trong cỏc cuc hp ti n v v
a phng.
ụi lỳc lm vic cha khoa hc. Cũn thiu kinh nghim trong cụng tỏc t trng. H s t chuyờn
mụn cha khoa hc
- Hng khc phc nhng tn ti trờn
Luụn tip thu, lng nghe ý kin ca bn bố, ng nghip, b con li xúm t ú rỳt kinh nghim,
khc phc tn ti khuyt im ca mỡnh, phỏt huy u im ca mỡnh.
Khụng ngng hc tp, hc hi nhng ng chớ t trng khỏc cú kinh nghim hn trong cụng
tỏc t trng. Kp thi kim im nhng tn ti m bn thõn cũn mc phi, cú hng khc phc, sa cha.
- T phõn loi: ng viờn t cỏch hon thnh xut sc nhim v.
NGI KIM IM
( Ký, ghi rừ h tờn)


í KIN NHN XẫT V KT QU BIU QUYT CA CHI B:
1/ í kin nhn xột: Ni dung kt lun ca /c ch trỡ c chi b thụng qua:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2/ Kt qu biu quyt ca chi b:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
T/M CHI B
Bớ th
(Kớ, ghi rừ h & tờn)
THNG V NG YQUYT NH
kết quả đánh giá chất lợng đảng viên.
Tập thể cấp uỷ xem xét, quyết định: (phõn loại đảng viên; biểu dơng hoặc khen thởng đảng viên
xuất sắc, hay đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm nếu có)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
T/M BAN TH V
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Bản kiểm điểm được lưu trong hồ sơ Đảng viên hàng năm
ĐẢNG BỘ: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: , ngày 11 tháng11 năm 2010

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
(Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2010)
Họ và tên:
Sinh ngày:
Ngày vào Đảng:
Ngày chính thức:
Chức vụ hiện nay: - Chức vụ Đảng: Đảng viên
- Chức vụ chính quyền: Giáo viên
Là Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ :
Đảng bộ:
- Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/TCTW ngày 10/10/2008 của Ban tổ chức Trung ương và
văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Huyện ủy “về đánh giá chất lượng TCCS Đảng, Đảng viên”. Tôi liên hệ
kiểm điểm như sau:
+ Về tư tưởng chính trị:
Là một Đảng viên, công tác trong ngành giáo dục bản thân tôi luôn xác định rõ ràng vai trò
tránh nhiệm và lập trường quan điểm đúng đắn trong nhiệm vụ giáo dục. Luôn tự trau dồi bản
thân, kiên định tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Gương mẫu trước quần chúng nhân dân, đồng nghiệp và mọi người. Bằng sự hiểu biết của
mình, vận động tuyên truyền gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện, hưởng ứng các chủ
trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đề ra. Kiên quyết chống lại các hành vi sai trái và tác hại
đến quan điểm đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn ý thức
giữ gìn sự trong sạch trong tổ chức cơ sở Đảng.
Bản thân luôn tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do các cấp tổ
chức. Luôn tham gia tốt các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”, cũng như tiếp tục hưởng ướng các cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi
cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Không để học sinh ngồi nhầm lớp”, “Không vi phạm đạo
đức nhà giáo” và phong trào khác do Bộ Giáo dục – Đào tạo phát động như: “Mỗi thầy cô giáo là
một tấm gương đạo đức, sáng tạo, tự học, tự rèn”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực”
+ Về đạo đức lối sống:
- Là một Đảng viên, một giáo viên, bản thân luôn tạo cho mình một lối sống chuẩn mực,
thực hiện nghiêm chỉnh những điều Đảng viên không được làm, kiên quyết với những biểu hiện
lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, sống giản dị ngay thẳng, trung
thực.
Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; biết lắng nghe, học hỏi và rút kinh nghiệm. Phát huy tinh
thần phê v à tự phê
- Thực hiện tốt dân chủ ở trường, tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi, tôn trọng và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, của học sinh. Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho học sinh và nhân
dân.
- Đối với địa phương, làng xóm nơi cư trú luôn quan tâm gần gũi, hoà đồng, gương mẫu,
sẵn sàng giúp đỡ mọi người, Thực hiện đầy đủ các quy định, các hoạt động tại địa phương đề ra.
Nghiêm túc hoàn thành các khoản đóng góp thao qui định của địa phương, của Nhà nước.
Vận động bà con lối xóm cùng tham gia thực hiện các hoạt động của địa phương.
+ Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao:
- Năm học 2008 – 2009 tham gia giảng dạy môn Toán 9, tin học 6; kiêm nhiệm phòng máy
vi tính và 2009 – 2010 tham gia giảng dạy môn Toán 9; môn Tin học 7.
Bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm mà Đảng và đơn vị giao phó. Là một
giáo viên, tôi luôn có tinh thần cầu tiến, phấn đấu không ngừng trong các hoạt động chuyên môn,
đoàn thể, trau dồi đạo đức tác phong. Thực hiện tốt qui chế chuyên môn. Thường xuyên sinh hoạt
tổ chuyên môn trao đổi, dự giờ rút kinh nghiệm. Cùng với nhà trường xây dựng các biện pháp để
hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Mặt khác bản thân đã không ngừng học tập, học hỏi bạn bè đồng nghiệp về chuyên môn
kinh nghiệm giáo dục HS, kinh nghiệm xử lí các tình huống sư phạm. Đối với học sinh luôn quan
tâm, thương yêu, gần gũi học sinh để hiểu hơn tâm lý của các em từ đó có biện pháp giáo dục, uốn
nắn phù hợp. Cuối năm học 2008-2009 hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, hoàn thành tương đối
tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh, hoàn thành chỉ tiêu của cá nhân.
* Năm học 2008 – 2009 bản thân đạt được một số thành tích sau:
- Đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh

+ Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Bản thân chấp hành và thực hiện tốt sự phân công của tổ chức cũng như của chính quyền .
Chấp hành đầy đủ nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. Thực hiện
nghiêm túc các nội quy, quy chế của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị.
+ Những khuyết điểm, tồn tại và biện pháp khắc phục:
- Bên cạnh những ưu điểm thì bản thân vẫn còn những tồn tại:
Bản thân chưa đóng góp được nhiều ý kiến xây dựng có hiệu quả trong các cuộc họp tại
đơn vị và địa phương.
- Đôi khi còn rụt rè chưa phát huy hiệu quả tinh thần phê và tự phê.
Đôi lúc làm việc chưa khoa học.
Vẫn còn có học sinh yếu bộ môn.
- Hướng khắc phục những tồn tại trên
Luôn tiếp thu, lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp, bà con lối xóm từ đó rút kinh
nghiệm, khắc phục tồn tại khuyết điểm của mình, phát huy ưu điểm của mình.
Không ngừng học tập, học hỏi để có phương pháp làm việc khoa học hơn, hiệu quả cao
hơn.
Kịp thời kiểm điểm những tồn tại mà bản thân còn mắc phải, có hướng khắc phục, sửa
chữa.
- Tự phân loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
NGƯỜI KIỂM ĐIỂM
( Ký, ghi rõ họ tên)


Hoàng Văn Loan
Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ:
1/ Ý kiến nhận xét: Nội dung kết luận của đ/c chủ trì được chi bộ thông qua:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2/ Kết quả biểu quyết của chi bộ:
-Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
+ Kết quả:………/…………..đ/c
-Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ:
+ Kết quả:………/…………..đ/c
-Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ:
+ Kết quả:………/…………..đ/c
-Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ:
+ Kết quả:…….../… ………..đ/c
T/M CHI BỘ
Bí thư
(Kí, ghi rõ họ & tên)
Ghi chú: Bản kiểm điểm được lưu trong hồ sơ Đảng viên hàng năm
ĐẢNG BỘ: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: THCS
, ngày 11 tháng11 năm 2010

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng Đảng viên năm
Họ và tên:
Sinh ngày:
Ngày vào Đảng:
Ngày chính thức:
Chức vụ hiện nay: -
Là Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ :
Đảng bộ:

Generate time = 0.097422122955322 s. Memory usage = 1.94 MB