chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo)


Phòng giáo dục - đào tạo tiền hải
Phòng giáo dục - đào tạo tiền hải
Giáo viên: Bùi Thị
Suối

Thø t­ ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 2010
To¸n :
397 : 56
288 : 24
§Æt tÝnh råi tÝnh
KiÓm tra bµi cò
469 : 67
288 24
48
24
12
0
7
397 56
392
48
0

Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2010
Toán :
Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo )
a) 8192 : 64 = ?
8192
64
4
6
17 9
2
8
12
512
8
2
0
1
-81 chia 64 được 1, viết 1 ;
1 nhân 4 bằng 4, viết 4 ;
1 nhân 6 bằng 6, viết 6 ;
81 trừ 64 bằng 17, viết 17.
-Hạ 9, được 179 ; 179 chia 64 được 2, viết 2.
2 nhân 4 bằng 8, viết 8 ;
2 nhân 6 bằng 12, viết 12 ;
179 trừ 128 bằng 51, viết 51.
-Hạ 2, được 512 ;512 chia 64 được 8, viết 8.
8 nhân 4 bằng 32, viết 2 nhớ 3 ;
8 nhân 6 bằng 48, thêm 3 bằng 51,viết 51 ;
512 trừ 512 bằng 0, viết 0.
51
8192 : 64 = 128
Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

Thø t­ ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 2010
To¸n :
Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo )
b) 1154 : 62 = ?
115 4 62
1
26
53 4
8
6
38
49
1154 : 62 = 18 (d­ 38)
a) 8192 : 64 = ?
- 115 chia 62 được 1, viết 1
1 nhân 2 bằng 2, viết 2;
1 nhân 6 bằng 6, viết 6;
115 trừ 62 bằng 53, viết 53.
- Hạ 4, được 534; 534 chia 62
được 8, viết 8;
8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1;
8 nhân 6 bằng 48, thêm 1 bằng
49, viết 49;
534 trừ 496 bằng 38 , viết 38
Chia theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i:

Thø t­ ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 2010
To¸n :
Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo )
Bµi 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh:
4674 : 82 2488: 35
5781 : 47 9146 : 72
a) 8192 : 64 = ?
8192
64
64
179
128
128
512
512
0
b ) 1154 : 62 = ?
1154
62
62
534
496
18
0
8192 : 64 = 128
1154 : 62 = 18 (d­ 38)

Generate time = 0.034470081329346 s. Memory usage = 1.93 MB