giao an lop 4 ca nam

am nhac 4 tieu hoc thi hoa
Ngµy d¹y: Tiết 1:
Ôn Tập : - «n c¸c bµi h¸t ®· häc
- ký hiƯu ghi nh¹c
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.
- Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc.
- Tạo không khí học tập vui tươi.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập ba bài hát đã học
+ Quốc Ca Việt Nam.
+ Bài Ca Đi Học.
+ Cùng Múa Hát Dưới Trăng.
-Giáo viên cho học sinh hát lại ba bài hát trên dưới
nhiều hình thức để nhớ lại lời ca và giai điệu của
các bài hát.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
1
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
- Giáo viên hỏi học sinh tư thế và tác phong của
người học sinh khi chào cờ phải như thế nào?
- Hỏi học sinh tác giả của ba bài hát trên là ai?
* Hoạt động 2: Ôn tập các ký hiệu ghi nhạc.
- Giáo viên ghi các nốt nhạc (Đô, Rê, Mi, Fa, Sol,
La, Si) lên bảng và hỏi học sinh tên của các nốt
nhạc trên khuông nhạc.
- Giáo viên ghi các âm hình nốt (Tròn, Trắng, Đen,
Móc đơn, Móc đôi) hỏi học sinh tên của các âm
hình nốt.
- Giáo viên cho học sinh nhận xét.
- giáo viên nhận xét.
- Giáo viên cho học sinh tập kẻ khuông nhạc và nốt
nhạc vào vở.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát:Bài Ca Đi Học một
lần trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS trả lời.
+ Nghiêm trang.
+ Không nô đùa.
- HS trả lời.
+ Văn cao
+Phan Trần Bảng
+Hoàng Lân.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS thực hiện
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
- HS ghi nhớ.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
2
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
Ngµy so¹n 03-9-2010
Ngµy d¹y: Trêng chÝnh:07-9
Ph©n trêng:09-9
Tiết 2:
Học Hát Bài: em yªu hoµ b×nh
(Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn)
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Nguyễn Đức Toàn viết.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Em Yêu Hoà Bình
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ
2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của
bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài
hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
3
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
nhòp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
tiết tấu của bài
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của
bài hát
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS trả lời.
+ Bài :Em Yêu Hoà
Bình.
+ Nhạc só: Nguyễn
Đức Toàn
- HS nhận xét
- HS thực hiện
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
4
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
Ngµy d¹y: Tiết 3:
Ôn Tập Bài Hát: em yªu hoµ b×nh
(Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn)
Bµi tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Nguyễn Đức Toàn viết.
- Ôn lại các vò trí các nốt nhạc, và tiết tấu.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Em Yêu Hoà Bình
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Em Yêu Hoà
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
5
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Tập cao độ và tiết tấu:
- Giáo viên kẻ khuông nhạc và ghi các nốt nhạc từ
Đô1 đến Đô2 lên bảng.
- Hỏi học sinh tên của các nốt nhạc được viết trên
bảng.
- Luyện Tiết tấu giaó viên viết tiết tấu lên bảng:
- Hỏi học sinh đoạn tiết tấu có âm hình và ký hiệu
gì?
- Luyện cao độ và tiết tấu:
- Giáo viên đàn giai điệu từ 3 đến 5 âm yêu cầu học
sinh nghe và đọc hoà theo tiếng đàn.
- Cho học sinh xung phong đọc lại.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Bình
+ Nhạc só:
Nguyễn Đức Toàn
- HS nhận xét
- HS chú ý.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
6
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
Ngµy d¹y: Tiết 4
Học Hát Bài : b¹n ¬i l¾ng nghe
(Dân ca: Bana- Lời Tô Ngọc Thanh)
KĨ chun ©m nh¹c
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này là bài Dân Ca Bana, lời bài hát do nhạc só Tô
Ngọc Thanh viết.
- Nghe và kể lại được câu chuyện, giúp học sinh hiểu biết thêm về tác
dụng của âm nhạc.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Bạn Ơi Lắng Nghe
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ
2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của
- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
7
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài
hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo nhòp của bài hát.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay
theo tiết tấu của bài hát.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và bài học kinh
nghiệm của bài hát.
* Hoạt động 3 :Kể chuyện âm nhạc: Tiếng Hát Đào
Thò Huệ
- Giáo viên treo tranh mẫu và kể chuyện cho học
sinh nghe lần thức nhất.
- Giáo viên đặt một vài câu hỏi liên quan để cũng
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS trả lời:
+ Bài :Bạn Ơi Múa
Ca
+ Lời của Nhạc só:
Tô Ngọc Thanh.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe
- HS thảo luận trả
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
8
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
cố nội dung câu chuyện.
- Giáo viên cho học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét.
- Cho học sinh nêu ý nghóa của bài.
- Giáo viên sửa và cũng cố ý nghóa của bài.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
lời .
- HS nhận xét.
- HS thực hiện
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
9
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
Ngµy d¹y: Tiết 5:
Ôn Tập Bài Hát: b¹n ¬i l¾ng nghe
(Dân ca: Bana- Lời Tô Ngọc Thanh)
Giới Thiệu: Âm Hình Nốt Trắng – Bài Tập Tiết Tấu
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Lưu Hữu Phước viết.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Bạn Ơi Lắng Nghe
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Dân
ca Dân Tộc Nào? Lời của bài hát do ai viết?
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Bạn Ơi Lắng
Nghe.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
10
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Bài Tập Tiết Tấu.
- Bài Tập 1:
- Giáo viên viết bài tập lên bảng.
- Giáo viên hỏi học sinh bài tập có những âm hình
nốt gì?
- Giáo viên gõ mẫu quy ước với học sinh và yêu cầu
học sinh gõ lại kết hợp đọc âm hình nốt.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Bài Tập 2:
- Giáo viên viết bài tập lên bảng
- Giáo viên hỏi học sinh bài tập có những âm hình
nốt gì?
- Giáo viên gõ mẫu quy ước với học sinh và yêu cầu
học sinh gõ lại kết hợp đọc âm hình nốt.
- Giáo viên nhận xét:
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
+ Dân ca Thái.
+ Nhạc só:
Tô Ngọc Thanh.
- HS nhận xét
- HS quan sát.
- HS trả lời
- HS thực hiện
- HS nhận xét.
- HS quan sát
- HS trả lời
- HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS chú ý.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
11
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
-HS ghi nhớ.
Ngµy d¹y: Tiết 6:
Tập Đọc Nhạc: t®n sè 1
(Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn)
Giíi thiƯu mét vµi nh¹c cơ d©n téc
I/Mục tiêu:
- Học sinh bước đầu làm quen với phân môn tập đọc nhạc.
- Đọc đúng giai điệu và ghép được lời bài TĐN số 1.
- Nhận biết được hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1: TĐN Số 1: “Son Lá Son”
- Giới thiệu bài TĐN Số 1.
- Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút.
- Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng:

- Giáo viên gõ mẫu và yêu cầu học sinh gõ lại.
- Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại.
- Tp đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu cả
bài.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
12
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
- Giáo viên đọc mẫu từng câu một và cho học sinh
đọc lại, mỗi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần
để thuộc tiết tấu.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài
và ghép lời bài TĐN Số 1.
- Cho các tổ chuẩn bò và cử đại diện lên bảng đọc
lại.
- Giáo viên nhận xét.
* Hoạt động 2: Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc.
- Giáo viên giới thiệu tranh ảnh của bốn loại nhạc
cụ như : “Đàn Nhò, Đàn Tranh, Đàn Tứ, Đàn Tì Bà”
- Giáo viên miêu tả về đặc điểm và cách diễn tấu
của các nhạc cụ nói trên.
- Giáo viên cho học sinh nghe âm thanh thanh của
từng nhạc cụ và dướng dẫn cho học sinh cách nhận
biết từng nhạc cụ.
- Giáo viên cho học sinh chỉ và đọc tên lại các nhạc
cụ vừa được học.
- Giáo viên cho học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh đọc lại bài TĐN vừa học một lần
trước khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện
- HS theo dõi
- HS lắng nghe
- HS chú ý nhận
biết.
- HS thực hiện
- HS nhận xét.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
- HS ghi nhớ.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
13
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
Ngµy d¹y: Tiết 7
Ôn Tập Hai Hát Bài :
- Em yªu hoµ b×nh
- B¹n ¬i l¾ng nghe
Ôn Tập: Bài Tập Đọc Nhạc Số 1
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của hai bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát..
- Đọc đúng cao độ và ráp được lời của bài TĐN số 1.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
14
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Em Yêu Hoà Bình
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Bạn Ơi Lắng Nghe
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Dân
ca Dân Tộc Nào? Lời của bài hát do ai viết?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 3: TĐN Số 2: “Son La Son”
- Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút.
- Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại bài TĐN số 1
kết hợp vổ tay theo tiết tấu của bài TĐN.
- Cho các tổ chuẩn bò và cử đại diện lên bảng đọc
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Em Yêu Hoà
Bình
+ Nhạc só:
Nguyễn Đức Toàn
- HS nhận xét
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Bạn Ơi Lắng
Nghe.
+ Dân ca Thái.
+ Nhạc só:
Tô Ngọc Thanh.
- HS nhận xét
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
15
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y: 4A: 13-10-2009
4B: 15-10-2009
Tiết 8:
Học Hát Bài :trªn ngùa ta phi nhanh
(Nhạc và lời : Phong Nhã)
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Phong Nhã viết.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Trên Ngựa Ta Phi
Nhanh.
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ
- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
16
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của
bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài
hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
nhòp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
tiết tấu của bài
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và bài học kinh
nghiệm của bài hát.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS trả lời.
+ Bài :Trên Ngựa
Ta Phi Nhanh.
+ Nhạc só: Phong
Nhã.
- HS nhận xét
- HS thực hiện
- HS chú ý.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
17
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
-HS ghi nhớ.
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y: 4A: 20-10-2009
4B: 22-10-2009
Tiết 9:
Ôn Tập Bài Hát: trªn ngùa ta phi nhanh
(Nhạc và lời : Phong Nhã)
Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 2
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Phong Nhã viết.
- Đọc và ráp được lời bài TĐN số2
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
18
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Trên Ngựa Ta Phi
Nhanh
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: TĐN Số 2: “Nắng Vàng”
- Giới thiệu bài TĐN Số 2.
- Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút.
- Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng:

- Giáo viên gõ mẫu và yêu cầu học sinh gõ lại.
- Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại.
- Tp đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu cả
bài.
- Giáo viên đọc mẫu từng câu một và cho học sinh
đọc lại, mỗi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần
để thuộc tiết tấu.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Trên Ngựa
Ta Phi Nhanh
+ Nhạc só:
Phong Nhã
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
19
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài
và ghép lời bài TĐN Số 2.
- Cho các tổ chuẩn bò và cử đại diện lên bảng đọc
lại.
- Giáo viên nhận xét.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y: 4A: 27-10-2009
4B: 29-10-2009
Tiết 10:
Học Hát Bài: kh¨n quµng th¾m m·i vai em
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
20
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
(Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu)
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Ngô Ngọc Báu viết.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Khăn Quàng Thắm
Mãi Vai Em.
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ
2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của
bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài
hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
21
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
nhòp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo
tiết tấu của bài
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của
bài hát
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS trả lời.
+ Bài :Khăn Quàng
Thắm Mãi Vai Em
+ Nhạc só: Ngô
Ngọc Báu.
- HS nhận xét
- HS thực hiện
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y: 4A: 3-11-2009
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
22
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
4B: 5-11-2009
Tiết 11:
Ôn Tập Bài Hát: kh¨n quµng th¾m m·i vai em
(Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu)
Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 3
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Ngô Ngọc Báu viết.
- Đọc và ráp được lời bài TĐN số3
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Khăn Quàng Thắm
Mãi Vai Em.
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát
dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời
của bài hát do ai viết?
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Khăn Quàng
Thắm Mãi Vai Em.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
23
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca
và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: TĐN Số 3: “Cùng Bước Đều”
- Giới thiệu bài TĐN Số 3.
- Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút.
- Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng:

- Giáo viên gõ mẫu và yêu cầu học sinh gõ lại.
- Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại.
- Tp đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu cả
bài.
- Giáo viên đọc mẫu từng câu một và cho học sinh
đọc lại, mỗi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần
để thuộc tiết tấu.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài
và ghép lời bài TĐN Số 3.
- Cho các tổ chuẩn bò và cử đại diện lên bảng đọc
lại.
- Giáo viên nhận xét.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước
khi kết thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ
học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý
trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
+ Nhạc só: Ngô
Ngọc Báu
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
24
am nhac 4 tieu hoc thi hoa
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y: 4A: 10-11-2009
4B: 12-11-2009
Tiết 12:
Học Hát Bài: cß l¶
(DC Đồng Bằng Bắc Bộ)
I/Mục tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều
giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.
- Biết bài hát này là bài dân ca của vùng Đồng Bằng Bắc Bộ.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Cò Lả.
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu
của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ
2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của
bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài
hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- HS lắng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
Giáo Viên: n«ng v¨n ®oμn - -
25

Generate time = 0.083534955978394 s. Memory usage = 1.97 MB