Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu 01/NHNo-TP/HĐDVT
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Chi nhánh huyện Cẩm Mỹ Cẩm Mỹ , ngày …….tháng ……năm 2010..
GIẤY ỦY QUYỀN
(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHI LƯƠNG CBCNV TỰ ĐỘNG QUA TÀI KHOẢN)
__________________________________________________________________________________________________
TÊN DOANH NGHIỆP :..................................................................................................................................
NGƯỜI ĐƯỢC CHỦ TÀI KHOẢN UỶ QUYỀN :
HỌ VÀ TÊN : ........................................... .................................... .......................................
SỐ CMTND /HỘ CHIẾU:......................................NGÀY CẤP ........./.........../............ NƠI CẤP..................
CHỨC VỤ :......................................................................................................................................................
ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN :............................................................................FAX..........................................
NỘI DUNG ỦY QUYỀN : Người được ủy quyền sẽ thay chủ tài khoản thực hiện các giao dịch sau :
Giao hồ sơ mở tài khoản và nộp tiền vào tài khoản CBCNV theo danh sách đăng ký tài khoản CBCNV
mới tại Agribank Cẩm Mỹ của doanh nghiệp và nhận các thẻ phát hành tại Agribank Cẩm Mỹ theo giấy
hẹn.
THỜI HẠN ỦY QUYỀN :
- Từ ngày ……./……/………. đến hết ngày ……./……/………..
Chữ ký mẫu
1.
Chữ ký mẫu
2.
Mẫu dấu
CHỦ TÀI KHOẢN – NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………………………………………..

Generate time = 0.066398143768311 s. Memory usage = 1.93 MB