bai giang GDCD 10 cuc chuan day, tai ngay di cac ban oi

Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản
GV: Hớng dẫn HS đọc phần t liệu tham
khảo trong SGK để hiểu thế nào là KH &
CN.
Chính sách khoa học và công nghệ ?
Vì sao Đảng ta coi khoa học và công nghệ là
"Quốc sách hàng đầu"
Hỏi: Khoa học và công nghệ có vị trí nh thế
nào trong sự phát triển của đất nớc.
Hỏi: Theo em nhiệm vụ trọng tâm của khoa
học và công nghệ là gì ?
DKTL:
Nhiệm vụ của KH&CN
KHvà CN => Giải đáp những
vấn đề lý luận và thực tiễn, dự báo xe thế
phát triển, cung cấp luận cứ khoa học.
Hỏi: Để thực hiện nhiệm vụ trên, nớc ta cần
tập trung vào những phơng hớng và biện
pháp nào ?
Để hiểu sâu hơn về nhiệm vụ, phơng hớng,
biện pháp của KH&CN.
GV yêu cầu học sinh đọc to phần đối với
KH&CN trong văn kiện ĐH của Đảng -
trang 174.
GV: Thế nào là chính sách văn hoá ?
Vị trí của văn bản hoá tong sự phát triển
kinh tế - xã hội của đất nớc?
Tại sao nói văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là
động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã
hội?
HS trả lời.
GV kết luận:
Hỏi: Văn hoá có nhiệm vụ gì ?
2. Chính sách khoa học và công nghệ.
a. Vị trí chính sách khoa học và công
nghệ
- KH và CN đợc Đảng ta xác định là "Quốc
sách hàng đầu", là nền tảng và động lực
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nớc.
b. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ:
Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, KH-CN có
nhiệm vụ cơ ban sau:
Giải đáp kịp thời những lý luận và thực tiễn
do cuộc sống đặt ra, cung cấp luận cứ khoa
học cho các chủ trơng, chính sách của Đảng
và Nhà nớc; Đổi mới nâng cao trình độ công
nghệ; Nâng cao trình độ quản lý...
c. Phơng hớng, biện pháp cơ bản để phát
triển khoa học và công nghệ:
Đổi mới tổ chức, quản lý khoa học và công
nghệ, nhà nớc tăng ngân sách và huy động
các nguồn lực khác để đi nhanh vào 1 số
lĩnh vực sử dụng công nghệ cao.
- Tạo thị trờng cho khoa học và công nghệ.
- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.
- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.
3) Chính sách văn hoá:
a) Chính sách văn hoá và vị trí của nó:
- Chính sách văn hoá là chủ trơng, biện pháp
của Đảng và Nhà nớc nhằm xây dựng nền
văn hoá tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc,
phát triển con ngời toàn diện, phục vụ đắc
lực yều cầu phát triển đất nớc.
- Văn hoá có vị trí quan trọng, nó vừa là nền
tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu,
vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT -
XH.
b) Nhiệm vụ của văn hoá:
? Nêu những biểu hiện của bản sắc văn hoá
dân tộc Việt Nam ?
- Làm sao phải làm cho chủ nghĩa Mác -
Lênin và t tởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ
đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân ?
- Tại sao phải tiếp thu tinh hoa văn hoá
nhân loại ?
- Tác dụng của nó nh thế nào ?
Sau khi kết luận GV yêu cầu HS đọc thêm
trang Văn kiện ĐH IX của Đảng trang 176.
Nói lên trách nhiệm của bản thân trớc những
vấn đề trên
Lấy 1 vài VD thực tiễn về các hoạt động của
địa phơng trong việc thực hiện các chính
sách.
- Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đạm đà
bản sắc dân tộc, xây dựng con ngời Việt
Nam về t tởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm,
lối sống, xây dựng môi trờng văn hoá lành
mạnh cho sự phát triển xã hội.
c) Phơng hớng, biện pháp cơ bản để xây
nền văn hoá tiên tiến, đạm đà bản sắc dân
tộc .
- Làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và t tởng
Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời
sống tinh thần của nhân dân.
- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền
thống văn hoá của dân tộc.
- Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
- Ngăn chặn sự xâm nhập của văn hoá phẩm
độc hại.
- Nâng cao hiểu biết và mức hởng thụ văn
hoá, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hoá
của nhân dân.
4) Trách nhiệm của công dân đối với
chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học
và công nghệ, văn hoá.
- Tin tởng và chấp hành đúng đắn chủ tr-
ơng, chính sách của Đảng và Nhà nớc.
- Thờng xuyên nâng cao trình độ học vấn,
coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân
loại.
- Ra sức trau dồi phẩm chất, đạo đức chiếm
lĩnh tri thức KHKT hiện đại.
- Có quan hệ tốt đẹp với mọi ngời xung
quanh, biết phê phán những thói h tật xấu
trong xã hội.
4) Củng cố:
- GV hệ thống hoá bài giảng bằng bảng phụ sau mỗi tiết dạy
5) Dặn dò:
- Làm bài tập SGK, học bài theo vở ghi và SGK
- Chuan bi trớc bài 15.
Bài 15. chính sách quốc phòng - an ninh
- Tuần thứ:
- Tiết thứ:
I- Mục tiêu bài giảng:
1) Kiến thức:
- Vai trò, nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong tình hình hiện nay.
- Phơng hớng, biện pháp tăng cờng tiềm lực quốc phòng và an ninh.
2) Kỹ năng:
- Phân tích đợc mối quan hệ giữa quốc phòng và an ninh trong việc bảo vệ Tổ quốc.
3) Thái độ, hành vi:
Xác định đợc trách nhiệm của HS đối với việc thực hiện chính sách quốc phòng và an
ninh của Đảng và Nhà nớc ta.
II. chuẩn bị:
- GV: giáo án, SGK, SGV, tham khảo tài liệu liên quan...
- HS: SGK và đọc trớc ở nhà.
Iii. kiến thức trọng tâm:
- Nhiệmu vụ của quốc phòng và an ninh .
- Phơng hớng cơ bản tăng cờng QP và AN.
IV- tiến trình bài giảng:
1) Tổ chức lớp:
2) Kiểm tra bài cũ: Nêu nhiệm vụ của văn hoá?
3) Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản
GV: Hớng dẫn HS thảo luận những câu hỏi
sau để tìm hiểu về chính sách quốc phòng -
an ninh.
- Em hiểu Chính sách quốc phòng - an ninh
nh thế nào ?
- Vì sao trong tình hình hiện nay, chúng ta
phải tăng cờng quốc phòng - an ninh?
- Quốc phòng và an ninh có vai trò nh thế
nào ?
HS: Thảo luận, trả lời các câu hỏi.
GV: Kết luận phân tích thêm.
Lấy 1 số dẫn chứng về các sự kiện ở Hàm
Yên - Tuyên Quang; vụ Nguyễn Văn Lý ở
Huế, Khơ me; Tây Nguyên ...
1) Chính sách quốc phòng và an ninh, vai
trò của nó.
- Chính sách quốc phòng và an ninh là các
chủ trơng, biện pháp của Đảng và Nhà nớc
nhằm tăng cờng quốc phòng giữ vững an
ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
- Ngày nay chúng ta đang sống trong hoà
bình nhng không đợc lơi lỏng nhiệm vụ bảo
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN bởi
các thế lực vẫn đang thực hiện âm mu "diễn
biến hoà bình" vì vậy:
- Vai trò của quốc phòng và an ninh vô cùng
quan trọng, đó là: Trực tiếp giữ gìn và bảo
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
2) Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh.
GV: Theo em các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
bao gồm những nội dung gì ?
HS trả lời: Gọi 1 - 2 HS
GV: Kết luận.
Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ to lớn, đòi hỏi
cần phải thấy rằng: Tăng cờng quốc phòng,
giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh
thổ là nhiệm vụ thờng xuyên của Đảng, Nhà
nớc và của toàn dân. Nhng trong đó Quân
đội nhân dân và Công an nhân dân là lực l-
ợng nòng cốt.
GV: Hớng dẫn HS nghiên cứu tài liệu văn
kiện Đại hội Đảng IX (trang 181)
HS: Đọc văn kiện.
GV: Kết luận ý cơ bản.
* Yêu cầu HS liên hệ bản thân dựa vào nội
dung trong SGK
Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của quốc phòng -
an ninh rất rộng lớn song có các nhiệm vụ
cơ bản sau:
- Bảo vệ vững chắc độc lập - chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an
ninh quốc gia, trật tự an toàn XH và nền văn
hoá.
- Bảo vệ Đảng, Nhà nớc, nhân dân và chế độ
XHCN.
- Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc
gia dân tộc.
3) Ph ơng h ớng, biện pháp cơ bản nhằm
tăng c ờng quốc phòng va an ninh.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại
đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị dới
sự lãnh đạo của Đảng.
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại.
- Kết hợp quốc phòng với an ninh.
- Kết hợp kinh tế với quốc phòng với an
ninh.
- Xây dựng Quân đội nhân dân với Công an
nhân dân.
- Thờng xuyên tăng cờng sự lãnh đạo tuyệt
đối, trực tiếp của Đảng đối với quốc phòng
và an ninh.
4) Trách nhiệm của công dân đối với
chính sách quốc phòng và an ninh.
4) Củng cố:
GV gợi ý để HS tự liên hệ về tình hình thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh ở địa
phơng mình
5) Dặn dò:
- Làm bài tập SGK và học bài
- Soạn trớc bài 16.
Bài 16. chính sách đối Ngoại

I- Mục tiêu bài giảng:
1) Kiến thức:
Hiểu đợc:
- Vai trò, nhiệm vụ nguyên tắc và những phơng hớng, biện pháp cơ bản để thực hiện
chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nớc ta.
2) Kỹ năng:
Vận dụng đợc chính sách đối ngoại trong hoạt động của mình
3) Thái độ, hành vi:
Tin tởng vào chính sách đối ngoại có thái độ đúng đắn trớc những diễn biến của tình
hình thế giới.
II. chuẩn bị:
- GV: giáo án, SGK, SGV, tham khảo tài liệu liên quan...
- HS: SGK và đọc trớc ở nhà.
Iii. kiến thức trọng tâm:
- Nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại .
- Phơng hớng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại.
IV- tiến trình bài giảng:
1) Tổ chức lớp:
2) Kiểm tra bài cũ: Em có suy nghĩ gì về tầm quan trọng của chính sách quốc phong và an
ninh?
3) Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản
GV: Theo em, chính sách đối ngoại là gì ?
HS: Gọi 1, 2 HS trả lời.
GV: Kết luận, giảng giải
- Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay,
chính sách đối ngoại có vai trò nh thế nào ?
- Với vai trò quan trọng nh vậy, nhiệm vụ
của chính sách đối ngoại ở nớc ta hiện nay
nh thế nào ?
1) Chính sách đối ngoại và vai trò của nó.
Chính sách đối ngoại là các chủ trơng, biện
pháp của Đảng và Nhà nớc trong quan hệ
với các nớc khác nhau hay các tổ chức quốc
tế nhằm phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, góp phần thúc đẩy sự
nghiệp phát triển của nhân loại.
- Chính sách đối ngoại có vai trò quan trọng
trong việc góp phần tạo ra các điều kiện
thuận lợi để phát triển đất nớc, nâng cao vị
trí nớc ta trên trờng quốc tế.
2) Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại:
- Tiếp tục giữ vững môi trờng hoà bình và
tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển

Generate time = 0.063822984695435 s. Memory usage = 1.94 MB