Bai 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa


Nguyễn ThÞ ChÝnh.
HuyÖn Tam N«ng
Sinh Häc 8

CHƯƠNG 5: TIÊU HÓA

Ăn là g×?
Thức ăn có vai trò như thế nào
đối với cơ thể sống?
Trong thức ăn bao gồm những
loại chất nào?

Thức ăn của con người rất phong phú và đa dạng.
Vậy những cơ quan nào đảm nhiệm chức năng
biến đổi các loại thức ăn đó thành các chất dinh
dưỡng cung cấp cho cơ thể? Bài hôm nay sẽ giúp
các em trả lời câu hỏi trên.

TiÕt 26
B ià 24: TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ
QUAN TIÊU HÓA
CHƯƠNG 5: TIÊU HÓA

MỤC TIÊU
- Hs biết được các nhóm chất trong thức ăn,các
hoạt động trong quá trình tiêu hoá.
- Hiểu được vai trò của tiêu hoávới cơ thể người
- Xác định được trên hình vẽ và mô hình các cơ
quan của hệ tiêu hoá ở người
-Rèn kỹ năng quan sát tranh,sơ dồ phát hiện kiến
thức.
- Tư duy tổng hợp lôgic. Hoạt động nhóm.
1/Kiến thức:
1/Kiến thức:
2/ Kỹ năng:
- Giáo dục ý thức bảo vệ tiêu hoá
3/ Thái độ:

TiÕt
26 -
Bµi
24
Tiªu ho¸ vµ c¸c c¬ quan
tiªu ho¸
Ch­¬ng V: Tiªu ho¸

Tiết 26 - Bài 24
Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá
I. Thức ăn và sự tiêu hoá
Nghiên cứu thông tin SGK
tr. 78, quan sát hình 24.1
thảo luận nhóm trả lời các
câu hỏi sau:
1. Thức ăn hàng ngày ta ăn
thuộc những loại chất gì?
2. Các chất nào trong thức ăn
không bị biến đổi về mặt hoá
học trong quá trình tiêu hóa?
3. Các chất nào được biến đổi về
mặt hoá học trong quá trình
tiêu hoá?
Cỏc cht trong
thc n
Cỏc cht
hu c
Gluxit
Lipit
Protờin
Axit
nucleic
Vitamin
Cỏc cht
vụ c
Mui
khoỏng
nc
Cỏc cht
hp th c
ng n
Axit bộo &
glyxờrin
Axit amin
Cỏc thnh phn
ca nuclờotic
vitamin
Mui khoỏng
nc
Vitamin
Muối
khoáng
Nước
Hot ng
tiờu hoỏ
hot
ng
hp
th
Hình 24-1. Sơ đồ khái quát về thức ăn và các hoạt động chủ yếu
của quá trình tiêu hoá.
Kết luận

- Thức ăn gồm chất hữu cơ
và chất vô cơ.
- Chất không bị biến đổi về mặt
hoá học : Nước , muối khoáng,
vitamin.
Cỏc cht
hu c
Cỏc cht
vụ c
- Chất bị biến đổi về mặt hoá
học: Gluxit, lipit, Prôtêin,
axit nuclêic.
Gluxit
Lipit
Protêin
Axit
nucleic

Cỏc cht trong thc n
Cỏc cht
hu c
Gluxit
Lipit
Protờin
Axit
nucleic
Vitamin
Cỏc cht
vụ c
Mui
khoỏng
nc
Cỏc cht
hp th c
ng n
Axit bộo & glyxờrin
Axit amin
Cỏc thnh phn ca
nuclờotic
vitamin
Mui khoỏng
nc
Hot ng
tiờu hoỏ
hot
ng
hp
th
Tiết 26 - Bài 24
Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá
I. Thức ăn và sự tiêu hoá
Hình 24-1. Sơ đồ khái quát về thức ăn và các hoạt động chủ yếu
của quá trình tiêu hoá.
Tiếp tục quan sát H 24-
1, 2 trả lời các câu hỏi:
4. Quá trình tiêu hoá
gồm những hoạt động
nào? Hoạt động tiêu
hoá gồm những hoạt
động nào?
5. Vai trò của quá
trình tiêu hoá thức
ăn?
Trả lời
Ăn
Tiêu hoá thức ăn
Hấp thụ chất
dinh dưỡng
Thải phân
Biến đổi lý học
Biến đổi
hoá học
Tiết dịch tiêu hoá
Đẩy các chất trong ống tiêu hoá
Hình 24 2. Sơ đồ về tiêu hóa thức ăn
n
y thc n vo ng tiờu húa
Tiờu húa thc n
Hp th
cht dinh
dng
Thi
Phõn
Bin i lớ hc
Tit dch tiờu húa
Bin i
húa hc

Quá trình tiêu hoá gồm: Hoạt động tiêu hoá và
hoạt động hấp thụ.

Hoạt động tiêu hóa:
- Nhờ quá trình tiêu hoá mà thức
ăn được biến đổi --> chất dinh dư
ỡng và thải cặn bã.

Generate time = 0.068177938461304 s. Memory usage = 1.93 MB