bai 26.phong trao khang chienThời gian Sự kiện
1.Ngày 1-8-1858.
2.Ngày 5-6-1862.
3.Ngày 6-6-1884.
4.Ngày 15-7-1885.
5.Năm 1885-1888.
a.Giai đoạn I phong trào Cần vương
b.Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam.
c.Triều đình ký với Pháp hiệp ước Nhâm tuất
d.Hiệp ước Patơnốt.
e.Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần vương.

1. Khëi nghÜa Ba §×nh (1886-1887).
2. Khëi nghÜa B·i SËy (1883-1892).
3. Khëi nghÜa H­¬ng Khª (1885-1895).

Generate time = 0.20305895805359 s. Memory usage = 1.92 MB