Ôn tập học kỳ 1 toán lớp 11

Trường THPT Phan Châu Trinh
ÔN TẬP HỌC KỲ I - LỚP 11 NĂM HỌC 2010 - 2011
PHẦN I: ĐẠI SỐ
I. Lý thuyết
1. Chương I: Lượng giác
a. Các công thức lượng giác:
- Các hệ thức cơ bản.
- Công thức cộng.
- Công thức nhân đôi.
- Công thức hạ bậc.
- Công thức biến đổi.
- Công thức góc cung liên quan đặc biệt.
- Ghi chú: sinx ± cosx =
)
4
xsin(2
π
±
b. Hàm lượng giác:
- Tìm TXĐ
- Xét tính chẵn lẻ
- Xét tính đơn điệu trên 1 cung
- Tìm GTLN, NN
- Tìm chu kỳ, xét tính tuần hoàn
- Vẽ đồ thị trên [a; b]
c. Phương trình lượng giác
- Công thức nghiệm
- Sáu phương trình đặc biệt
- Phường trình bậc nhất, bậc hai theo 1 hàm lượng giác
- Phường trình bậc nhất đối với sinx và cosx
- Phương trình thuần nhất bậc hai đối vơi sinx và cosx
- Phương trình chia tổng sinx + cosx hoặc hiệu sinx - cosx và tích sinx.cosx
- Phương trình tích
- Phương trình có điều kiện
2. Chương II: Tổ hợp và xác suất
a. Tổ hợp
- Quy tắc cộng, quy tắc nhân
- Hoán vị
- Chỉnh hợp
- Tổ hợp
b. Nhị thức
- Công thức khai triển: (a + b)
n
+ Số hạng tổng quát
+ Số hạng thứ k
- Tính chất của
k
n
C
+
k
n
C
=
kn
n
C

+
k
n
C
+
1k
n
C

=
k
1n
C
+
+
nn
n
1
n
0
n
2C...CC
=+++
c. Xác suất
* Các khái niệm
- Không gian mẫu, số phân tử của không gian mẫu
- Biến cố, các kết quả thuận lợi của biến cố.
- Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập, biến cố xung khắc, biến cố đối.
- Các công thức về xác suất
+ P(A∪B) = P(A) + P(B): Nếu A, B xung khắc
+ P(AB) = P(A) . P(B) : Nếu A, B độc lập
Tổ Toán
Trường THPT Phan Châu Trinh
+ P(
A
) = 1 - P(A)
- Bảng phân bố xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc
* Dạng toán
- Dạng 1: Có không gian mẫu
- Dạng 2: Không có không gian mẫu
II. Bài tập
Bài 1: Tìm TXĐ của a. y =
xsin1
1
xtan

+
b. y =
xcos1
xsin1

+

Bài 2: Tìm GTLN, NN của
a. y =
1xcos1
−−
b. y =
xcos.xsin2x2cos.3

Bài 3: Đơn giản các biểu thức sau
a. y =
1xcosxcos2
x3cosx2cosxcos1
2
−+
+++
b. y =
x2cot
x4sin
2

Bài 4: Giải các phương trình sau
a. 4cos
4
x - cos2x - cos4x = 0
b. 2cosx.(cosx -
2
5
tanx) = 5
Bài 5: a. 2sinx.cos2x - 1 + 2cos2x - sinx = 0
b. 2sinx - 2sin2x - 2cosx - 1 = 0
Bài 6: Giải các phương trình sau:
a. tanx =
xsin1
xcos
+
b. 1 + cotx =
xsin
xcos1
2

Bài 7: Có 5 tem khác nhau và 6 bì khác nhau. Chọn ra 3 tem và 3 bì, mỗi bì dán 1 tem. Hỏi có
bao nhiêu cách?
Bài 8: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiênn gồm 7 chữ số trong đó
chữ số 1 có mặt đúng 3 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần.
Bài 9: Tìm hệ số của x
3
trong khai triển
n
2
x
2
xbiết
79CCC
2n
n
1n
n
n
n
=++
−−
Bài 10: Gieo con xúc sắc cân đối 4 lần, tính xác suất để mặt 6 chấm xuất hiện không quá hai
lần.
Bài 11: Một thùng đựng 4 bi khác nhau gồm 2 đỏ, 2 xanh. Lấy ra từng viên một (lấy ra không
hoàn lại). Gọi X là số lần tối thiểu lấy được hai bi xanh. Lập bảng phân bổ xác suất của
X.
PHẦN II: HÌNH HỌC
I. Lý thuyết
1. Chương I: Phép dời hình - phép đồng dạng trong mặt phẳng
a. Phép dời hình:
- Định nghĩa và tính chất
- Các phép dời hình cụ thể
+ Phép tịnh tiến - Biểu thức tọa độ
+ Phép đối xứng tâm - Biểu thức tọa độ
+ Phép đối xứng trục - Biểu thức tọa độ đối với Đ
Ox
, Đ
Oy
+ Phép quay
- Hình có trục đối xứng, có tâm đối xứng, hai hình bằng nhau - phương pháp chứng
minh hai hình bằng nhau.
b. Phép vị tự - Phép đồng dạng:
- Phép vị tự
Tổ Toán
Trường THPT Phan Châu Trinh
+ Định nghĩa
+ Tính chất
+ Tâm vị tự của hai đường tròn
- Phép đồng dạng
+ Định nghĩa
+ Định lý
- Phương pháp chứng minh hai hình đồng dạng
2. Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
a. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
- Tìm giao tuyến
- Tìm giao điểm
- Chứng minh ba điểm thẳng hàng
- Xác định thiết diện
b. Đường thẳng song song với đường thẳng
- Định lý:

=α∩γ
=γ∩β
=β∩α
c
b
a
=> a // b // c hoặc a, b, c đồng quy
- Hệ quả:=β∩α
β⊂
α⊂
c
b
a
b//a
=> a // b // c
II. Bài tập
Bài 1: Cho ∆ABC, vẽ bên ngoài tam giác các hình vuông ABMN, ACPQ
a. Cm: NC ⊥ BQ
b. Gọi F là ảnh của B qua Đ
A
, E là trung điểm BC. Tìm phép vị tự biến E thành F, A
thành C.
c. Cm: AE ⊥ NQ và AE =
2
1
NQ
Bài 2: Cho ∆ABC nội tiếp đường tròn (O, R), M ∈ (O), M
1
= Đ
A
(M), M
2
= Đ
B
(M
1
), M
3
= Đ
C
(M
2
).
Tìm quỹ tích M
3
.
Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD, AC cắt BD tại I. Gọi H, K, L, J là trung điểm AD, BC, KC,
IC. Cm hai hình thang JLKI và IHDC đồng dạng.
Bài 4: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình bình hành tâm O. M, N trung điểm SB, SD. I
trung điểm OC.
a. Xác định thiết diện của (MNI) và hình chóp
b. Thiết diện chia cạnh SA theo tỉ số nào?
Trường THPT Phan Châu Trinh ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I
Tổ Toán Môn: Toán-Lớp 11-Chương trình nâng cao
Tổ Toán
Trường THPT Phan Châu Trinh
(Thời gian 90 phút)
ĐỀ I
Câu I(4đ):
1. Tìm tập xác định của hàm số: y=
1
t anx+
sinx
y =
.
2. Giải phương trình:
a/
tan( ) ot( 3 ) 0
3 6
x c x
π π
+ + − =
. Từ đó tìm các nghiệm thuộc khoảng
(0,
π
).
b/
2 2
5sin 4sin 2 + 6cos 4 2x x x+ =
.
c/
3 3
cos x + sin x = cos2x
.
Câu II(3đ):
1. Từ các chữ số 1,2,3,4,5, lập được bao nhiêu số tự nhiên thỏa:
a/ Có 3 chữ sao cho các chữ số trong cùng một số khác nhau
b/ Có 3 chữ sốsao cho các chữ số trong cùng một số khác nhau và nhỏ hơn số 235.
2.Một túi đựng 11 bi khác nhau gồm: 4 bi xanh, 7 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. tính xác suất để:
a/ Lấy được 2 bi cùng màu.
b/ Lấy được 2 bi khác màu.
3. Một túi đựng 11 bi khác nhau gồm: 4 bi xanh, 7 bi đỏ. Lấy lần lượt 2 bi, lấy xong viên 1 bỏ
lại túi, tính xác suất:
a/ Cả hai lần lấy, 2 viên bi đều đỏ.
b/ Trong hai lần lấy có ít nhất 1viên bi xanh.
Câu III(1,5đ):
1. Cho đường tròn (C): x
2
+ y
2
+ 4x - 6y - 12=0. Viết phương trình đườn tròn (C') là ảnh của
(C) qua
u
T
r
với
(2; 3)u = −
r
2. Cho hình vuông ABCD tâm O,cạnh bằng
2
. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE=1. Tìm
phép dời hình biến AO thành BE.
Câu IV(1,5đ):
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, O là giao điểm của 2 đường chéo AC
và BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC.
a/ Tìm giao điểm của SO với mp (MNB). Suy ra thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp
(MNB).
b/ Tìm giao điểm E, F của AD, CD với mp(MNB).
c/ Chứng minh rằng E, B, F thẳng hàng.
Trường THPT Phan Châu Trinh ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I
Tổ Toán Môn: Toán-Lớp 11-Chương trình nâng cao
Tổ Toán
Trường THPT Phan Châu Trinh
(Thời gian 90 phút)
ĐỀ II
Câu I(4đ)
1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức y = sin 2x –
3
cos 2x -1.
2. Giải các phương trình lượng giác sau:
a/ 2sin x +
3
= 0.
b/ 4sin
2
x -
3
2
sin2x – cos
2
x = 0.
c/
2
os
2(1 sinx)
sinx+cos(7 +x)
c x
π
= +
.
Câu II(3đ)
1. Trên một kệ sách có 12 cuốn sách khác nhau gồm có 4 quyển tiểu thuyết, 6 quyển truyện
tranh và 2 quyển cổ tích. Lấy 3 quyển từ kệ sách.
a. Tính xác suất để lấy được 3 quyển đôi một khác loại.
b. Tính xác suất để lấy được 3 quyển trong đó có 2 đúng hai quyển cùng một loại.
2. Tìm hệ số của số hạng chứa x
10
trong khai triễn P(x)=
5
3
2
2
3x
x
 

 ÷
 
.
Câu III(1,5đ)Trên đường tròn (O;R) lấy điểm A cố định và điểm B di động. Gọi I là trung
điểm của AB. Tìm tập hợp các điểm K sao cho

OIK đều
Câu IV(1,5 điểm) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M, N lần lượt là
trung điểm của AB, SC.
a. Tìm giao tuyến của (SMN) và (SBD)
b. Tìm giao điểm I của MN và (SBD)
c. Tính tỷ số
MI
MN
Trường THPT Phan Châu Trinh ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I
Tổ Toán Môn: Toán-Lớp 11-Chương trình nâng cao
(Thời gian 90 phút)
ĐỀ III
Câu I(4đ):
Tổ Toán

Generate time = 0.12530899047852 s. Memory usage = 1.94 MB