Đề thi GVDG cấp THCS năm 2010

Họ và tên gv: ..…………………………………….….
Trường Tiểu học và THCS Thống Nhất
ĐỀ THI LÝ THUYẾT GVDG VÒNG TRƯỜNG
Năm học : 2010 -2011
Ngày: 26/11/2010
Thời gian: 90 phút
Giám khảo Số mật mã Số thứ tự
Điểm (bằng số và ghi bằng
chữ)
Giám khảo Số mật mã Số thứ tự
Điểm
Câu: ……..
Câu: ……..
Câu: ……..
I/ Phần thi trắc nghiệm: 7 điểm
Câu 1: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào “Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực” vào năm học nào ?
a. Năm học 2007-2008 b. Năm học 2008-2009
c. Năm học 2009-2010 d. Năm học 2010-2011
Câu 2: Bộ giáo dục và đào tạo hiện nay là ai ?
a. Nguyễn Thiện Nhân b. Phạm Hữu Luận
c. Bành Tiến Long d. Đặng Huỳnh Mai
Câu 3: BGD triển khai nội dung “Hai không” vào năm học nào ?
a. Năm học 2004-2005 b. Năm học 2005-2006
c. Năm học 2006-2007 d. Năm học 2007-2008
Câu 4: Bằng Tốt nghiệp THCS do ai kí ?
a. Đ/c Hiệu trưởng cấp THCS b. Đ/c trưởng phòng giáo dục
c. Đ/c Giám đốc SGD d. Tất cả đều đúng
Câu 5: Bỏ kì thi Tốt nghiệp Tiểu học vào năm học nào ?
a. Năm học 2003-2004 b. Năm học 2004-2005
c. Năm học 2005-2006 d. Năm học 2006-2007
Câu 6: Bỏ kì thi Tốt nghiệp THCS vào năm học nào ?
a. Năm học 2003-2004 b. Năm học 2004-2005
c. Năm học 2005-2006 d. Năm học 2006-2007
Câu 7: Văn bản ban hành “Thanh tra toàn diện nhà trường, thanh tra hoạt động sư phạm
nhà giáo” là:
a. Thông tư 43/2006/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2006
b. Thông tư 43/2007/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2007
c. Quyết định 43/2006/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2006
d. Quyết định 43/2007/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2007
Câu 8: “Thanh tra toàn diện nhà trường, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo” xếp làm
mấy loại ?
a. 5 loại: Tốt, khá-tốt,khá, đạt yêu cầu, chưa đạt yêu cầu
1
b. 5 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu, kém
c. 4 loại: Tốt, khá, đạt yêu cầu, chưa đạt yêu cầu
d. 4 loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình.
Câu 9: Theo điều lệ trường THCS kể các loại sổ sách mà người GVBM phải có:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Câu 10: Hãy cho biết việc phân hạng trường loại I, II, III ở vùng thuận lợi, vùng khó
khăn của cấp Tiểu học và cấp THCS theo Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT ngày 8/12/2005
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Câu 11: Từ năm học nào BGD yêu cầu thực hiện 37 tuần chuyên môn ?
a. Năm học 2005-2006 b. Năm học 2006-2007
c. Năm học 2007-2008 d. Năm học 2008-2009
Câu 12: Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, hiện hành là …….......
………………………………. ngày ….. tháng ….. năm …..
Câu 13: : Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS các thầy (cô) hoàn chỉnh các
câu sau:
+ Hình thức kiểm tra:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
+ Các bài kiểm tra:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
+ Hệ số điểm kiểm tra:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 14: Khối 6 một tuần học bao nhiêu tiết (không tính tiết Vi tính) ?
a. 22 tiết b. 23 tiết
c. 24 tiết d. 25 tiết
Câu 15: Đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, tính đến tháng 10/2010 đại hội lần thứ mấy ?
2
a. VIII b. IX
c. X d. XI
Câu 16: Chủ đề năm học 2008-2009 do BGD phát động là:
a. Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới quản lí tài chính và triển khai phong trào
xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
b. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
c. Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, mỗi thầy cô giáo
là một tấm gương tự học và sáng tạo
d. Tất cả đều đúng.
Câu 17: Câu 15: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
do Bộ chính trị phát động năm nào ?
a. 2006 b. 2007
c. 2008 d. 2009
Câu 18: Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thêm giờ đối với nhà giáo:
a. Thông tư 40/2008/TTLT ngày 9/9/2008
b. Thông tư 50/2008/TTLT ngày 9/9/2008
c. Thông tư 60/2008/TTLT ngày 9/9/2008
d. Thông tư 70/2008/TTLT ngày 9/9/2008
Câu 19: SGD quy định dạy tự chọn trong năm học số tiết/lớp là bao nhiêu ?
a. 60 tiết/lớp/năm b. 70 tiết/lớp/năm
c. 80 tiết/lớp/năm d. Tất cả đều đúng.
Câu 20: Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành năm nào ?
a. Năm 2006 b. Năm 2007
c. Năm 2008 d. Năm 2009
Câu 21: Hãy cho biết những nội dung xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ?
a. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa
phương, giúp các em tự tin trong học tập. Đưa trò chơi dân gian hoặc hoạt động
vui chơi tích cực khác vào trường học.
b. Tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi, lành mạnh. Rèn luyện kỹ năng sống cho
học sinh. Xây dựng trường lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn
c. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn
hóa cách mạng ở địa phương.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 22: Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” giai đoạn kéo
dài:
a. Giai đoạn 2005-2010
b. Giai đoạn 2006-2011
c. Giai đoạn 2007-2012
d. Giai đoạn 2008-2013
Câu 23: Tính đến tháng 10/2010 huyện Tân Hồng có bao nhiêu trường chuẩn ?
a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
Câu 24: Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục” do ai phát động ?
a. Do Thủ tướng chính phủ (Chỉ thị số: 33/2006/CT-TTg)
b. Do Bộ trưởng BGD (QĐ số: 33/2006/QĐ-BGDĐT)
3
c. Do Quốc hội (Nghị quyết số: 33/2006/NQ.QH)
d. Tất cả đều đúng.
Câu 25: Nội dung của Hai không là: …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 26: Chế độ 2 tiết/tuần chức danh BTCĐ giáo viên bị cắt từ năm học nào ?
a. Năm học 2006-2007
b. Năm học 2007-2008
c. Năm học 2008-2009
d. Tất cả đều sai.
Câu 27: Hãy kể có mấy hình thức khen thưởng, mấy hình thức kỉ luật:
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Câu 28: GVCN phải có:
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
4
Câu 11: Hãy cho biết hệ số chức vụ:
Trường Tiểu học:
Hiệu trưởng trường loại I: …………….
Hiệu trưởng trường loại II: …………….
Hiệu trưởng trường loại III: …………….
Phó Hiệu trưởng trường loại I: …………….
Phó Hiệu trưởng trường loại II: …………….
Phó Hiệu trưởng trường loại III: …………….
Khối trưởng chuyên môn: ……………………….
Trường THCS
Hiệu trưởng trường loại I: …………….
Hiệu trưởng trường loại II: …………….
Hiệu trưởng trường loại III: …………….
Phó Hiệu trưởng trường loại I: …………….
Phó Hiệu trưởng trường loại II: …………….
Phó Hiệu trưởng trường loại III: …………….
Tổ trưởng chuyên môn: ……………………….
Đáp án:
Câu 1: b
Câu 2: b
Câu 3: b
Câu 4: a
Câu 5: b
Câu 6: c
Câu 7: a
Câu 8: a
Câu 9:
Câu 10:
Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Câu 14: b
Câu 15: b
Câu 16: d
Câu 17: a
Câu 18: b
Câu 19: b
Câu 20: c
Câu 21: d
Câu 22: d
Câu 23:
Câu 24: a
Câu 25:
Câu 26: b
5

Generate time = 0.074486017227173 s. Memory usage = 1.94 MB