HĐNGLL 6 tháng 12

Trờng THCS Tà Long Hoạt động ngoài giờ
lên lớp 6
Tit 7 Ngy son: ...../...../......
CH IM THNG 12
Ung nc nh ngun
A/ Mc tiờu: Giỳp HS
Hiu ý ngha ngy thnh lp Quõn i nhõn dõn Vit Nam v ngy Quc phũng
ton dõn(22/12) cng nh v p ca truyn thng cỏch mng, s kin v vang Bit
n cỏc th h cha anh ó anh dng chin u, hy sinh vỡ quờ hng, t nc. Bit
gi gỡn v bo v cỏc truyn thng tt p ca quờ hng,ca cỏc th h cha anh.
B/ Ni dung v k hoach hot ng trong thỏng:
Hot ng 1: Hi vui Hc Tp
1/ Mc tiờu: Giỳp HS
- ễn tp, cng c, b sung v m rng kin thc ó hc trờn lp, cựng trao
i kinh nghim v phng phỏp hc tp tt. Gõy hng thỳ hc tp. Rốn luyn tỏc
phong chng chc, t duy mch lc, sỏng to, trớ thụng minh.
2/ Ni dung v hỡnh thc hot ng:
- Cõu hi ụn tp mt s mụn hc(cú la chn, ngn gn, sỳc tớch v thit
thc)
- Cỏc bi toỏn vui, cõu khoa hc . . Trao i kinh nghim, phng phỏp
hc tp.
- Thi tr li cõu hi, cõu liờn quan n tri thc c hc trờn lp, vn ngh.
3/ Chun b hot ng:
- Cõu hi, ỏp ỏn cc mụn hc, bi toỏn vui. Bn qui c v thang chm im.
- Giỏo viờn ch nhim, giỏo viờn b mụn giỳp chun b cõu hi, bi toỏn vui .
.. Phõn cụng hc sinh khỏ, gii trỡnh by kinh nghim, phng phỏp hc.
4/ Hot ng:
- Tuyờn b lý do, gii thiu thy, cụ, i biu n d. Gii thiu ban giỏm
kho.
- Ngi dn chng trỡnh(Lp trng) nờu cõu hi, cõu , hc sinh sung
phong tr li, b sung. Ban c vn, giỏo viờn ỏnh giỏ, gii thớch thc mc.
Hot ng 2: Truyn thng Cỏch mng quờ hng
1/ Mc tiờu: Giỳp HS:
Hiu nhng nt c bn v truyờng thng cỏch mng, truyn thng bo v v xõy
dng quờ hng mỡnh. Cú ý thc t ho v quờ hng, t nc. Bit gi gỡn v phỏt
huy truyn thng tt p ú.

Bùi Thị Hiền
Trêng THCS Tµ Long Ho¹t ®éng ngoµi giê
lªn líp 6
2/ Nội dung và hình thức hoạt động:
- Bài viết về truyền thống kiên cường, buất khuất trong đấu tranh cách mạng,
chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương. Những đổi mới của địa phương hiện nay
- Sư tầm, tìm hiểu và trình bày ở lớp “Truyền thống cách mạng quê hương” qua
lời kể của ông, bà, đài, báo …
3/ Chuẩn bị hoạt động:
- Sưu tầm các tư liệu “Kon Tum-Đất nước-con người” , tranh ảnh …
- GVCN yêu cầu nội dung hoạt động.Cho HS sưu tầm về tài liệu về truyền thống
cách mạng của quê hương. Tập hợp, phân loại.
4/ Tiến trình hoạt động:
- Hất tập thể “Màu áo chú bộ đội” - Nguyễn Văn Tý. Tuyên bố lý do, giới
thiệu đại biểu. Báo cáo kết quả tìm hiểu truyền thống cách mạng quê hương em.

Bïi ThÞ HiÒn

Generate time = 0.10645294189453 s. Memory usage = 1.93 MB