Bài 5 : Đặc điểm dân cư xã hội Châu Á


Bài 5 : Đặc điểm dân cư xã hội Châu Á
Nhóm 3


1. Một châu lục đông dân nhất thế giới

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

Bảng 5.1.Dân số các châu lục qua một số năm(triệu người)
Châu lục 1950 2000 2002
Tỉ lệ tăng tự
nhiên (%)
năm2002
Châu Á
Châu Âu
Châu Đại Dương
Châu Mĩ
Châu Phi
Toàn thế giới
Việt Nam
1402
547
13
339
221
2522
34,4
3683
729
30,4
829
784
6055,4
78,7
3766 (1)
728 (2)
32
850
839
6215
80,9
1,3
-0,1
1,0
1,4 (3)
2,4
1,3
1,43
1. Một số châu lục đông dân nhất
thế giới

Xem bảng 5.1 nhận xét:

- Số dân châu á so với các châu lục khác?

- Số dân châu á chiếm bao nhiêu % dân số thế
giới? Nêu công thức tính?

1.Một châu lục đông dân nhất thế giới.
-
Châu Á có số dân đông nhất thế giới (chiếm 64% của
thế giới)
- Do nhiều nước Châu Á (Việt Nam, Thái Lan,…) đang
thực hiện chặt chẽ chính sách dân số,do sự phát triển
công nghiệp hóa và đô thị hóa ở các nước
Tên nước Số dân năm
2002
Trung Quốc
Ấn Độ
In đô nê xi a.
Nhật Bản
Việt Nam
1238 triệu
2034 triệu
217 triệu
127,4 triệu
78,7 triệu
?Những nguyên nhân nào mà tỉ lệ dân cư
ở Châu Á Giảm đáng kể, ngang với mức
trung bình năm của thê giới ?

1. Một số châu lục đông dân nhất thế giới
2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc
-Chủ tịch nước Trung Quốc ( Hồ Cẩm Đào) : Chủng tộc Môn-gô-lô-it
Tổng thông Nga :Vladimir Putin ..chủng tộc Ơ-ro-pe-
o-it
Được xếp là 1 trong những người giàu nhất thế giới…Mukesh
Ambani

1.Một Châu Lục đông dân nhất thế giới
2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc
- Dân cư Châu á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn
gô lô it, Ơ rô pê ô it,và một số ít Ôx tra lô it :
+ Ơ-rô-pê-ô-it : phía Tây Châu Á (Tây Nam
Á, Trung Á và Nam Á .
+ Môn-gô-lô-it : Đông Á và Trung tâm châu
á,( 1 phần ở Trung Á, Bắc Á, Đông Á và đông
Nam á.
+ Ox tra lô it : một ít ở khu vực Đông nam
Á
Hình 5.1: Lược đồ phân bố các chủng tộc ở châu á
? Hãy quan sát
và cho biết các
chủng tộc ở
Châu Á chủ
yếu phân bố ở
đâu ?
? Hãy cho Biết
Dân cư châu Á
thuộc chủng
tộc nào

1.Một Châu Lục đông dân nhất thế giới
2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc
- Đạc điểm : Các chủng tộc ở Châu Á sống bình đẳng
với nhau và cùng nhau xậy dựng quê hương đất nước của
mình
3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn .

Tôn giáo Địa điểm ra
đời
Thời điểm ra
đời
Khu vực
phân bố
chính ở C/Á
Ấn Độ giáo
Phật giáo
Ki tô
giáo(thiên
chúa giáo)
Hồi giáo
Ấn Độ
Ấn Độ
TKI của
TKI của
TNKI tcn
TNKI tcn
Ấn Độ
Ấn Độ
Ấn Độ
Ấn Độ
TKVI tcn
TKVI tcn
Đ.N.Á
Đ.N.Á
,Đ.Á
,Đ.Á
Palextin
Palextin
Đầu CN
Đầu CN
Tây Á
Tây Á
Ả rập xê út
Ả rập xê út
TKVII sau
TKVII sau
CN
CN
Nam Á,In
Nam Á,In
đô,Mã lai.
đô,Mã lai.

Generate time = 0.18288612365723 s. Memory usage = 1.93 MB