Đề cương ôn tập học kì 1 môn hóa lớp 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
MÔN : HOÁ HỌC 8
I/KIẾN THÚC CẦN NHỚ :
Câu 1 : Nguyên tử là gì ? Trình bày cấu tạo nguyên tử ?Vì sao khối lượng của hạt nhân
được coi là khối lượng của nguyên tử ?
Câu 2: Nguyên tố hoá học là gì ?Có mấy loại nguyên tố hoá học ?Cách biểu diễn nguyên
tố hoá học ?
Câu 3: Nguyên tử khối là gì ?Phân tử khối là gì ?Cách tính phân tử khối ?
Câu 4:Trình bày khái niệm về đơn chất ,hợp chất và phân tử ?
Câu 5: Nêu ý ngiã của công thức hoá học ?
Câu 6 : Hoá trị là gì ?Nêu qui tắc về hoá trị ?
Câu 7: Sự biến đổi của chất xảy ra theo mấy loại hiện tượng ? Đó là những loại hiện
tượng nào ?
Câu 8 :Phản ứng hoá học là gì ?Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết có phản ứng hoá học
xảy ra ?
Câu 9: Nêu nội dung định luật bảo toàn khối lượng ?
II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG :
Câu :1
a. Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử oxi .
b. Nguyên tử Y nhẹ hơn nguyên tử magie 0,5 lần .
c. Nguyên tử Z nặng hơn nguyên tử natri là 17 đvC.
Hãy tính nguyên tử khối của X,Y và Z .Xác định tên các nguyên tố ?kí hiệu hoá học của
nguyên tố đó ?
Câu 2: khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926.10
23
gam
a. 1đvC tương ứng với bao nhiêu gam?
b. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử oxi , sắt, natri ?
Câu 3:Khi đốt cháy một chất trong oxi ,người ta thu được khí cacbonic,nước và khí
nitơ.Như vậy chất đó được tạo nên từ những nguyên tố hoá học nào ?
Câu 4:Lập CTHH của các hợp chất với oxi của các nguyên tố sau : Na , Cu(II), Al,
Si(IV), N(V), S(VI).
Câu 5:Nguyên tố silic được dùng để chế tạo các vi mạch trong máy vi tính .Silic được
điều chế từ cát biển đã làm sạch , đó là hợp chất silicđioxit có công thức SiO
2
. Để thu
được silic cần loại bỏ nguyên tố nào ra khỏi silic đioxit?
Câu 6:Lập phương trình hoá học cho các phản ứng sau :
a. Na + H
2
O NaOH + H
2
b. NaOH + Fe
2
(SO
4
)
3
? + Na
2
SO
4
c. X + Y XY
2
+ X + Y
Câu 7: Khi phân huỷ hoàn toàn 24,5g muối kaliclorat KclO
3
thu được 9,6g khí oxi và
muối kali clorua KCl.
a.Lập phương trình hoá học.
b.Tính khối lượng muối Kali clorua thu được ?
Câu 8:Thành phần chính của đất đèn là can xi cacbua .khi chođất đèn tác dụng với nước
có phản ứng sau:
Canxi cacbua + nước canxi hiđroxit + khí axetilen
Biết rằng khi cho 80kg đất đèn hợp 36kg nước thu được 74kg canxi hiđroxit và 26kg khí
axetilen .
a. Viết cơng thức về khối lượng phản ứng .
b. Tính tỉ lệ % về khối lượng canxi cacbua có trong đất đèn?
Câu 9: Khi nung đá vơi chứa 90% khối lượng canxi cacbonat CaCO
3
thu được 11,2 tấn
canxi oxit CaO và 8,8 tấn khí cacbonic CO
2
.
a.Lập PTHH của phản ứng và viết cơng thức về khối lượng phản ứng ?
b.Tính khối lượng đá vơi đem nung?
Câu 10:Hồn thành phương trình phản ứng sau :
a. K + ? K
2
S
b. Fe
2
O
3
+ ? Al
2
O
3
+ Fe
c. Na + Cl
2
?
d. Cu + AgCl ? Ag
Câu 11:Nung nóng 200g Fe(OH)
3
một thời gian thu đươc 80g Fe
2
O
3
và 27g H
2
O .Hỏi đã
có bao nhiêu % khối lượng Fe(OH)
3
đã bị phân huỷ?
Câu 12: Tính khối lượng ngun tố nitơ trong 30kg kali nitơrat KNO
3
và 20kg N
2
O
5
.
Câu 13:Tính thành phần trăm theo khối lượng của các ngu tố trong hợp chất :Na
2
CO
3
;
Ca(OH)
2
; N
2
O
5
Câu 14:Một hợp chất có thành phần % về khối lượng các ngun tố :70% Fe,30% O
.Hãy xác định cơng thức hố học của hợp chất đó.
Câu 15: Lập cơng thức hố học của hợp chất chứa 40% S ,60%O. Biết khối lượng mol
của hợp chất là 80g.
Câu 16: Tính khối lượng canxi clorua thu được khi cho 10gcanxi cacbonat tác dụng với
axit clohiđric dư.
Câu 17: Đốt cháy 2,3gam Na trong bình chứa 0,896lít O
2
(đktc) .Hỏi sau phản ứng chất
nào còn thừa ?Khối lượng bao nhiêu?
Câu 18: Cho d
X/H2
=8,5 và d
X/Y
=0,5 . Hãy tìm khối lượng mol của khí X và khí Y .
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g P trong không khí, thu được 7,1 g
Điphotphopentaoxit (P
2
O
5
).
a.Viết phương trình chữ của phản ứng.
b.Tính khối lượng của oxi đã phản ứng.
Câu 20: Hợp chất A có công thức là: R
2
O. Biết 0,25 mol hợp chất A có khối lượng là
15,5g. Hãy xác đònh công thức của A ?
Câu 21: Hợp chất B ở thể khí có công thức là: XO
2
. Biết khối lượng của 5,6l khí B
(đktc) là 16g. Hãy xác đònh công thức của B.
Câu 22: Hợp chất X có tỉ khối so với khí hidrô là 17. Hãy cho biết 5,6l khí X ở đktc có
khối lượng là bao nhiêu?
Câu 23: Tìm khối lượng Clo cần dùng để tác dụng hết với 2,7g nhôm. Biết sơ đồ phản
ứng như sau:
Al + Cl
2
 AlCl
3

Câu 24: cho khí hiđro qua bột đồng oxit CuO nung nóng thu được đồng và hơi nước .
a.Sau phản ứng thu được 3,2g Cu.hỏi đã dùng hết bao nhiêu gam H
2
?Sinh ra bao nhiêu
gam H
2
O?
b.Dùng định luật bảo toàn khối lượng,tính lượng CuO tham gia phản ứng?
Câu 25: đốt cháy khí axetilen(C
2
H
2
)trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước
.Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 4 lít C
2
H
2
.Các thể
tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 26: nung nóng hỗn hợp gồm 4,48g bột Fe và 3,2g bột S trong ống kín ,sau một thời
gian ngừng nung.Phản ứng đã xảy ra theo sơ đồ :
Fe + S FeS
Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư,dư bao nhiêu gam?
b.Dùng định luật bảo toàn khối lượng,tính lượng CuO tham gia phản ứng?
Câu 25: đốt cháy khí axetilen(C
2
H
2
)trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước
.Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 4 lít C
2
H
2
.Các thể
tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 26: nung nóng hỗn hợp gồm 4,48g bột Fe và 3,2g bột S trong ống kín ,sau một thời
gian ngừng nung.Phản ứng đã xảy ra theo sơ đồ :
Fe + S FeS
Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư,dư bao nhiêu gam?
b.Dùng định luật bảo toàn khối lượng,tính lượng CuO tham gia phản ứng?
Câu 25: đốt cháy khí axetilen(C
2
H
2
)trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước
.Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 4 lít C
2
H
2
.Các thể
tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 26: nung nóng hỗn hợp gồm 4,48g bột Fe và 3,2g bột S trong ống kín ,sau một thời
gian ngừng nung.Phản ứng đã xảy ra theo sơ đồ :
Fe + S FeS
Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư,dư bao nhiêu gam?
b.Dùng định luật bảo toàn khối lượng,tính lượng CuO tham gia phản ứng?
Câu 25: đốt cháy khí axetilen(C
2
H
2
)trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước
.Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 4 lít C
2
H
2
.Các thể
tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 26: nung nóng hỗn hợp gồm 4,48g bột Fe và 3,2g bột S trong ống kín ,sau một thời
gian ngừng nung.Phản ứng đã xảy ra theo sơ đồ :
Fe + S FeS
Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư,dư bao nhiêu gam?
b.Dùng định luật bảo toàn khối lượng,tính lượng CuO tham gia phản ứng?
Câu 25: đốt cháy khí axetilen(C
2
H
2
)trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước
.Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 4 lít C
2
H
2
.Các thể
tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 26: nung nóng hỗn hợp gồm 4,48g bột Fe và 3,2g bột S trong ống kín ,sau một thời
gian ngừng nung.Phản ứng đã xảy ra theo sơ đồ :
Fe + S FeS
Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư,dư bao nhiêu gam?

Generate time = 0.14190220832825 s. Memory usage = 1.93 MB