Mẫu số 06 Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 11 năm 2010
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010
Họ và tên: Lương Đức Lợi.
Sinh ngày 24 tháng 06 năm 1979.
Ngày kết nạp Đảng: 02/09/2010.
Ngày chính thức:
Chức vụ trong Đảng: Đảng viên dự bị.
Chức vụ công tác: Phó phụ trách phòng Tin học.
Là đảng viên thuộc Chi bộ: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.
Đảng bộ: Khối doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
TÔI XIN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NHƯ SAU
A – ƯU ĐIỂM:
1. Về tư tưởng chính trị:
- Luôn kiên định và trung thành đối với đường lối đổi mới của Đảng, muc tiêu
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mac- Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh.
- Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối Nghị quyết của
Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng theo
Nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính
trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, trình độ ngoại ngữ cho phù hợp
với nhu cầu công tác của ngành.
2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:
- Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 01/09/2010
của Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp và các hướng dẫn của Đoàn khối
1
doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Là Bí thư chi đoàn tôi luôn luôn hướng dẫn, giúp đỡ
các đoàn viên thực hiện bằng những việc làm cụ thể như sưu tầm những mẩu
chuyện, chiếu phim tư liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó giúp các
đoàn viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng, tự tìm ra những phương hướng
cụ thể phù hợp với điều kiện, hoạt động chuyên môn của mình. Trước hết đó là việc
thực hiện 4 đức tính mà mỗi con người phải có là “Cần, kiệm, liêm, chính”.
- Có tinh thần cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh
chống tham nhũng lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; luôn giữ gìn
tư cách, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, luôn luôn chấp
hành quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
- Luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính
trị và Điều lệ Đảng.
- Quan hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện
cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, địa phương phục tùng trung
ương.
- Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào do tổ chức đảng, chính
quyền, mặt trận và các đoàn thể phát động; dẫn dắt Đoàn thanh niên bám sát các
hoạt động do Đòan cấp trên phát động, vận dụng vào thực tế chuyên môn tại đơn
vị hoàn thành tốt công tác Đoàn.
3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
3.1 Về nhiệm vụ Phó phụ trách phòng Tin học:
Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao:
- Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện tốt việc quản lý hoạt động công
nghệ thông tin trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.
- Thực hiện đào tạo, tập huấn trình độ tin học, nghiệp vụ liên quan đến tin
học, trong năm 2010 Phòng Tin học đã tập huấn được 02 đợt: Đợt 1 tập huấn
nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm tổ cho toàn thể cán bộ tín dụng, kế toán; Đợt
2 tập huấn chuyên đề Tin học cho 38 cán bộ tín dụng, cán bộ kế toán tại Hội sở tỉnh
và 14 Phòng giao dịch. Tích cực hướng dẫn, tập huấn qua điện thoại, email, diễn
đàn trao đổi.
- Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiết kiệm chi phí như triển khai công văn điện
tử, xây dựng mạng MegaWan phù hợp tránh lãng phí và đề nghị Tập đoàn bưu
chính viễn thông giảm 15% cước đối với doanh nghiệp đặc biệt; được Trung tâm
Công nghệ thông tin ghi nhận tại báo cáo công tác tin học quý I, II năm 2010.
3.2 Về nhiệm vụ Bí thư Đoàn thanh niên
2
- Đưa hoạt động Đoàn thanh niên vào nề nếp, duy trì sinh hoạt định kỳ 1
tháng 1 lần, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”. 100%
đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, được khen thưởng các danh hiệu thi
đua; có sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực; tích cực tham gia các hoạt động thể
thao của đơn vị, thực hiện công trình thanh niên “Ngày hội vay vốn”, phối hợp với
Phòng KHNV tập huấn nghiệp vụ cho vay XKLĐ, GQVL, HSSV cho cán bộ đoàn
21 xã phường trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.
- Năm 2010 Chi đoàn NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đạt danh hiệu Chi đoàn vững
mạnh. Với các tiêu chí hoạt động trên Chi đoàn tiếp tục đề nghị Đoàn khối Doanh
nghiệp công nhận danh hiệu Chi đoàn kiểu mẫu.
3.3 Về thực hiện nghĩa vụ đảng viên nơi cư trú
- Thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với Chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu
thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày
15/6/2000 của Bộ Chính trị.
- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị
xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
4. Về tổ chức kỷ luật:
- Luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; ý
thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của các tổ
chức.
- Luôn thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; thực
hiện các nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể.
B- TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM:
- Tinh thần tự phê bình và phê bình còn chưa cao.
C- ĐẢNG VIÊN TỰ NHẬN LOẠI:
Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm
(Ký tên)
Lương Đức Lợi
3
Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ
1- Ý kiến nhận xét: (Nội dung kết luận của đồng chí chủ trì được chi bộ
thông qua)…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
2- Kết quả biểu quyết của chi bộ:
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
- Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
ĐẢNG ỦY CƠ SỞ QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
Tập thể Đảng ủy xem xét, quyết định: (Đánh giá chất lượng đảng viên;
biểu dương hoặc đề nghị khen thưởng đảng viên xuất sắc hay đề nghị kỷ luật đảng
viên vi phạm, nếu có)
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
T/M ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
4

Generate time = 0.11314415931702 s. Memory usage = 1.93 MB