BÀI 17.ĐỊA 9

B ài 17 : Vùng trung du và miền núi bắc bộ
I/ Mục tiêu bài học : Sau bài học, HS cần:
1/ Về kiến thức:
- Biết được vị trí địa lí, gới hạn và ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự
phát triển KT – XH.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên – tiên nhiên và
dân cư- xã hội của vùng
- Những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên, TN-TN, dân
cư-xã hội đối với sự phát triển KT vùng TD&MNBB.
2/ Về kĩ năng:
- Kĩ năng xác định vị trí địa lí
- Kĩ năng nhận xét sự sự phân bố KS, dân cư qua lược đồ, bản
đồ.
- Kĩ năng phân tích các bảng số liệu 17.1; 17.2 sgk
3/ Thái độ: Ủng hộ việc bảo vệ tài nguyên- thiên nhiên đối với vùng
TD&MNBB.
II/ Phương tiện dạy học:
- Bản đồ địa lí tự nhiên VN
- Lược đồ tự nhiên vùng TD&MNBB.
- Bản đồ phân bố dân cư VN.
- Một số tranh ảnh về TD&MNBB.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định tổ chức lớp.
2/ Bài củ.
3/ Bài mới.
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính
Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí và
giới hạn lãnh thổ ( cả lớp)
- HS đọc TT mục I và quan sát H17.1
sgk hãy.
+ Xác định vị trí giới hạn và nêu ý
nghĩa vị trí địa lí của vùng?
- HS trả lời, xác định vị trí trên bản đồ.
- GV chuẩn kiến thức
I/ Vị trí địa lí và giới hạn
lãnh thổ.
- Nằm ở phía bắc đất nước,
chiếm 1/3 diện tích lãnh thổ
cả nước, đường bờ biển kéo
dài
- Ý nghĩa: Dề dàng giao lưu
với nước ngoài và các vùng
trong nước, lãnh thổ giàu
tiềm năng
H động 2: Tìm hiểu điều kiện tự
nhiên và TN-TN ( bàn/nhóm)
- Nghiên cứu TT mục II; H17.1 và
bảng 17.1 sgk, hãy cho biết..
+ Những điểm nổi bật về ĐKTN và tài
nguyên thiên nhiên của vùng?
+ Nêu sự khác biệt về ĐKTN và thế
mạnh KT gữa 2 tiểu vùng ĐB và TB?
+ Những thuận lợi và khó khăn của
ĐKTN; TN-TN đối với sự phát triển
KT-XH vùng TD&MNBB?
+ Xác định các mỏ KS, các dòng sông
lớn trên bản đồ?
- Đại diện nhóm trinh bày, các nhóm
khác nhận xét, bổ sung.
-> GV chuẩn kiến thức.
- Bằng sự hiểu biết của mình, hãy cho
biết.
(+ Thực trạng về tài nguyên thiên
nhiên của vùng hiện nay?
+ Nguyên nhân của thực trạng đó?)
- HS trả lời, lớp nhận xét
-> GV kết luận
II/ Điều kiện tự nhiên và tài
nguyên thiên nhiên.
- Đặc điểm: ĐH cao, cắt xẻ
mạnh, khí hậu có mùa đông
lạnh, , nhiều loại KS, trữ
năng thủy điện dồi dào.
- Thuận lợi: Tài nguyên thiên
nhiên phong phú tạo điều
kiện phát triển đa ngành.
- Khó khăn: ĐH chia cắt,
thời tiết diễn biến thất
thường, KS có trữ lượng nhỏ
và điều kiện khai thác phức
tạp, xói mòn, sạt lở đất, lũ
quét….
H động 3: Tìm hiểu đặc điểm dân
cư- xã hội của vùng, ( cá nhân )
- Dựa vào bản đồ dân cư, H 17.2 và
TT sgk.
+ Hãy nêu sự phân bố dân cư ở vùng
TD&MNBB?
+ Đặc điểm nổi bật về hoạt động KT
của các dân tộc trong miền?
- Căn cứ vào bảng số liệu 17.2 hãy
nhận xét sự chênh lệch về DC-XH
của tiểu vùng ĐB và TB?
- Đặc điểm DC-XH có ảnh hưởng gì
đối với sự phát triển KT-XH của
vùng?
- HS trả lời, lớp nhận xét.
-> GV chuẩn xác kiến thức.
(- Vấn đề đặt ra đối với đời sống dân
cư vùng TD&MNBB là gì?)
- Hãy kể một số công trình, dự án
đang được nhà nước đầu tư, xây
dựng mà em biết?
(- Vì sao vùng TD&MNBB có nhiều
tiềm năng phát triển KT nhưng KT-XH
hiện nay của vùng còn thấp so với cả
nước?)
III/ Đặc điểm dân cư, xã
hội.
- Đặc điểm:
+ Là địa bàn cư trú xen kẻ
của nhiều dân tộc ít người
+ Trình độ dân cư,xã hội có
sự chênh lệch giữa Đông
Bắc và Tây Bắc.
+ Đời sống đồng bào các DT
bước đầu được cải thiện
- Thuận lợi:
+ Đồng bào DT có kinh
nghiệm SX canh tác trên đất
dốc, trồng cây CN, dược liệu,
rau quả cận nhiệt và ôn đới.
+ Đa dạng về văn hóa.
- Khó khăn:
+ Trình độ văn hóa, kỹ thuật
các lao động còn hạn chế.
+ Đời sống người dân còn
nhiều khó khăn
IV/ Củng cố, đánh giá:
1 -Vấn đề đặt ra đối với sự phát triển kinh tế bền vững của vùng
TD&MNBB là gì?
2- Vì sao việc phát triển Kt, nâng cao đời sống các dân tộc Phải đi
đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và TN-TN?
3- Hoàn thành nội dung vào sơ đồ sau
Phiếu học tập số 1
Phiê ́u học tập số2
V/ Hướng dẫn về nhà
- Làm bài tập1,2 và 3 trang 65 trong sgk
- N/C bài tiếp theo, tìm hiểu tình hình phát triển KT ở TD&MNBB.
- Sưu tầm tranh ,ảnh về hoạt động CN, NN, dịch vụ ở TD&MNBB.
Đặc điểm ĐK tự nhiên và TN-TN
………………………………………
………………………………………
………………………………………..
Thuận lợi
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Khó khăn
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Đặc điểm dân cư, xã hội
…………………………………………
…………………………………………
Thuận lợi
…………………………………
…………………………………
….
Khó khăn
…………………………………
…………………………………

Generate time = 0.091794967651367 s. Memory usage = 1.93 MB