Thực trạng cho vay hộ sản xuất ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Kinh môn - tỉnh hải dương

Thực trạng cho vay hộ sản xuất ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông
thôn Huyện Kinh môn - tỉnh hải dơng
I . Đặc điển tự nhiên kinh tế - xã hội của Huyện kinh môn
1 . Vài nét khái quát về Huyện Kinh Môn
Là một Huyện đồng bằng, trung du, miền núi của Tỉnh Hải Dơng, Kinh Môn
mới đợc tách ra từ Huyện Kim Môn, với tổng dân số là 205.000 ngời, có 40.500 hộ,
90.000 lao động. Huyện đợc phân chia thành 22 xã, Nghề nông chiếm trên 80%, chủ
yếu là trồng cây lúa nớc, kết hợp với trồng cây đặc sản nh cây vải thiều, ... và nuôi cá,
ba ba ... xuất khẩu....
Là một Huyện nằm ở xa trung tâm thành phố Hải Dơng, giáp với các tỉnh
Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng, về giao thông có đờng quốc lộ 5 và quốc lộ 183
bao quanh, có nhiều sông lớn bao quanh lên rất phát triển về giao thông đờng bộ, đờng
thuỷ, do đó Huyện có điều kiện mở rộng phát triển, giao lu văn hóa - kinh tế xã hội ...
Xuất phát là một huyện mới tách đầu năm 1997 của một tỉnh nhỏ cũng vừa tách
từ Tỉnh Hải Hng đầu năm 1997 năm. Cho nên về mặt phát triển kinh tế - xã hội còn
gặp nhiều khó khăn hơn là thuận lợi. Hiện tại tổng thu nhập (GDP) củat huyện còn
thấp: năm 1999 có tổng thu nhập là 685.500 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu ngời
3.000..000 đ/năm .Mức thu nhập này so với vùng đồng bằng bắc bộ là thấp .
Nhng trớc sự nghiệp đổi mới của đất nớc nói chung, của Hải Dơng và Kinh
Môn nói riêng, nhân dân Huyện Kinh Môn tuyệt đối tin tởng vào sự lãnh đạo của
Đảng, quyết tâm thực hiện định hớng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,
hoạt động theo cơ chế thị trờng mà nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra. Coi đây là
một biện pháp quan trọng để giải phóng tiềm năng phát triển lực lợng sản xuất, giải
quyết việc làm và nâng cao hiệu quả kinh tế. Nghị quyết đã khẳng định:
Nông nghiệp là một ngành sản xuất vật chất chủ yếu: " Phát triển nông nghiệp
toàn diện là mặt trận hàng đầu có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình ổn định và phát
triển kinh tế - xã hội của Huyện".
Mấy năm gần đây trong công cuộc đổi mới những chính sách, việc sử dụng
công cụ quản lý đã mang lại hiệu quả đáng kể cho nền kinh tế của huyện nh các chính
sách đối với nông nghiệp, chính sách xóa đói, giảm nghèo ... trong đó chính sách tín
dụng đối với hộ sản xuất đã góp phần quan trọng. Tín dụng cho vay hộ sản xuất đã tạo
ra những khả nang tháo gỡ những ràng buộc đối với sức sản xuất, tạo điều kiện để phát
huy tiềm năng, sáng tạo trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện.
Tóm lại: Huyện Kinh Môn là một huyện còn nghèo so với mặt bằng chung
nông thôn Việt Nam, lại là một Huyện mới tách nên điều kiện về vật chất để phát triển
kinh tế còn thiếu thốn, cơ sở hạ tầng còn kém so với các huyện khác trong tỉnh nói
riêng và so với các tỉnh trong cả nớc khác nói chung. trong công cuộc đổi mới và phát
triển kinh tế của huyện còn gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự phối kết hợp của
các ngành trong huyện và ngành Ngân hàng tập trung đầu t phát triển nông nghiệp,
góp phần thúc đẩy nền kinh tế huyện nhà phát triển theo kịp với các huyện nông thôn
giàu Việt Nam .
2 . Những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của Ngân
hàng nông nghiệp huyện Kinh Môn :
Nh trên đã nêu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Kinh
Môn đợc tách ra từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Kim Môn
đầu năm 1997, tự đặc đểm địa lý môi trờng, dân c, kinh tế .chính trị xã hội của Huyện
Kinh Môn nêu trên, dẫn đến hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Huyện Kinh Môn có những thuận lợi, khó khăn sau :
- Thuận lợi :
Kinh Môn là một huyện nông nghiệp đất đai màu mỡ, điều kiện địa lý đặc biệt
cho phép phát triển nhiều nghành nghề, dân c đông đúc, ngời dân cần chịu khó cần củ
lao động, chủ yếu là bám đất quê chứ ít đi lao động xa để kiếm sống ; Các cấp Đảng
ủy, chính quyền từ huyện cho đến xã thôn đều rất quan tâm và tạo điều kiện cho Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Kinh Môn hoạt động theo đờng lối
chính sách nông nghiệp nông thôn của Đảng Nhà nớc, các chơng trình của quốc gia về
nông nghiệp nông thôn.
Bởi vì giá trị tổng sản luợng nông nghiệp chiếm trên 70 % trong giá trị tổng
sản luợng của huyện cho nên quan tâm đến nông nghiệp là quan tâm đến kinh tế
huyện và việc phát triển nông nghiệp là phát triển kinh tế của Huyện .
+ Là huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp và trồng cây đặc sản việc buôn bán
và làm các ngành nghề phụ chiếm một tỷ trọng nhỏ nên vốn vay ngân hàng chủ yếu là
đầu t cho việc sản xuất nông nghiệp và trồng cây đặc sản, nuôi ba ba, cá...
+ Những năm gần đây thiên tai ít gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp ở khu
vực .
+ Tổng kết công tác cho vay vốn đối với hộ nông dân qua nhiều năm cho thấy
việc vay vốn đến hộ sản xuất để phất triển sản xuất nông nghiệp là việc làm phù hợp
với đờng lối phát triển kinh tế của Đảng , Nhà nớc , không những thế đồng vốn của
Nhân hàng nông nghiệp còn đến với hộ sản xuất kịp thời đúng mục đích ,đúng đối t-
ợng , do vậy hiệu quả sử dụng vốn cũng mang lại cao , ngời dân phấn khởi , tin tởng
nên trong những năm qua việc vay trả sòng phẳng , tỉ lệ quá hạn và khó đòi so với tổng
d nợ rất thấp ( cha đến 1%) .
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Kim Môn cũ nay là
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Kinh Môn đã có uy tín , ảnh
hởng không những trong khách hàng của huyện mà còn đối với cả khách hàng ở các
Huyện lân cận . Đó là một thuận lợi lớn nhất trong kinh doanh ngân hàng .
+ Luật Ngân hàng Nhà nớc và Luật các tổ chức tín dụng ra đời đã tạo điều kiện
cho hoạt động Ngân hàng đợc mở rộng về đối tợng và quy mô . Cùng với một loạt các
quyết định , Nghị quyết của chính phủ nh Quyết định số 67 , Nghị quyết số 09, bên
cạnh đó là các công văn của NHNN và NHNo&PTNT nh CV số 320 của NHNN , CV
số 322 của NHNo&PTNT...
- Khó khăn :
+ Là một huyện kinh tế còn nghèo nàn , sản xuất chủ yếu là nông nghiệp và
trồng cây đặc sản , không có nhiều nghành nghề đa dạng nh các địa phơng khác , khả
năng tích luỹ của ngời dân còn thấp cho nên riêng trong công tác huy động vốn đã gặp
khó khăn, nguồn huy động cha đáp ứng với nhu cầu vay vốn của dân, còn phải sử dụng
vốn vay của các tổ chức tín dụng khác, vốn cấp trên.
Qua tìm hiểu và trên cơ sở số liệu thống kê trong những năm gần đây (từ 1998
đến nay) nhu cầu về vốn của nông dân rất lớn (vốn ngắn hạn cần khoảng 70 %, vốn
trung, dài hạn khoảng 30 %) nhng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Huyện Kinh Môn cha đáp ứng đợc nhu cầuvốn cho hộ sản xuất về cả tổng số và cơ cấu
vốn. năm 1999 - 2000 do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tiềm tệ khu vực, do sự đổ bể
của một số doanh nghiệp, do tốc độ phát triển kinh tế bị giảm sút (4%), Do chính sách
nông sản phẩm đối với nông dân của Nhà nớc cha thỏa đáng ... không tạo điều kiện
cho ngời nông dân mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề (giảm đầu t).
Từ đó cũng làm ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông
nghiệp. (có thời kỳ đọng vốn) .
+ Trên địa bàn Huyện Kinh Môn còn tồn tại nhiều chủ thể tham gia đàu t tín
dụng cho kinh tế hộ. Ngoài các Qũy tín dụng nhân dân, hoạt động theo giấy phép của
Ngân hàng Nhà nớc thì hình thức tín dụng nặng lãi vẫn còn tồn tại và hoạt động không
chính thức tạo ra tình hình phức tạp trên thị trờng tín dụng nông thôn .
+ Thu nhập của ngời nông dân Huyện Kinh Môn chủ yếu là từ cây lúa, cây vải,
chăn nuôi và các nghành nghề phụ khi nông nhàn.
* . Thu nhập từ cây lúa chiếm khoảng 60 % tổng thu nhập.
* . Thu nhập từ cây đặc sản chiếm 10 % tổng thu nhập .
* . Thu nhập từ chăn nuôi chiếm gần 25 % tổng thu nhập.
* . Thu nhập từ ngành nghề khác chiếm 5 % tổng thu nhập.
Là một huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp, mà sản xuất nông nghiệp mang
tính thời vụ, phụ thuộc vào thiên nhiên nên bị ảnh hởng thiên tai dẫn đến có những rủi
ro không lờng trớc đợc. Từ đó phát sinh việc giãn nợ hoặc cho vay bù đắp và nợ quá
hạn.
+ Cơ cấu vốn đầu t so với cơ cấu kinh tế huyện còn những bất hợp lý.Việc
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp còn chậm, do nhiều yếu tố đó là: Tâm
lý, vốn trung, dài hạn còn hạn chế cha đáp ứng đợc nhu cầu đầu t trung, dài hạn của
nông dân.
+ Hai năm gần đây Nhà nớc thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng mới chỉ thuận
lợi cho công tác nguồn vốn, nhng gây khó khăn đầu ra của Ngân hàng.
+ Môi trờng pháp luật, kinh tế, chính trị cha hoàn toàn tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Đó là các bộ luật cha đồng bộ vẫn còn kẽ hở bất
lợi cho kinh doanh Ngân hàng .

Generate time = 0.08272910118103 s. Memory usage = 1.94 MB