Kế hoạch thi tiếng Anh qua mạng internet

UBND HUYỆN ĐAM RÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
________________________
Số: 16 /KH-PGD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________________________
Đam Rông, ngày 24 tháng 11 năm 2010
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CUỘC THI TIẾNG ANH QUA INTERNET Ở CÁC CỤM
Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc.
Căn cứ Quyết định số: /QĐ-PGD&ĐT ngày 23/11/2010 của Phòng Giáo dục &
Đào tạo huyện Đam Rông V/v: Thành lập ban tổ chức cuộc thi Tiếng Anh qua Internet
dành cho học sinh cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở - Năm học 2010 – 2011. Phòng
Giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai ở các cụm như sau:
1. Cụm Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’rông:
- Thời gian: Sáng ngày 02/12/2010
- Địa điểm: Trường THCS Đạ M’Rông
- Thành phần: + THCS: Các giáo viên dạy môn Tiếng Anh, của trường THCS Đạ
M’Rông, THCS Liêng Trang, THCS Đạ Long.
- Người hướng dẫn: Đ/c: Nguyễn Thị Kim Yến – GV trường THCS Liêng Trang
2. Cụm Đạ Rsal, Liêng Srônh, Rô Men:
- Thời gian: Sáng ngày 02/12/2010.
- Địa điểm: Trường THCS Lê Hồng Phong
- Thành phần: + THCS: Các giáo viên dạy môn Tiếng Anh của trường THCS Lê
Hồng Phong, THCS Rô Men, THCS Liêng Srônh.
- Người hướng dẫn: + Đ/c: Nguyên Thị Thu – GV trường THCS Lê Hồng Phong.
3. Cụm Phi Liêng, Đạ K’Nàng:
- Thời gian: Sáng ngày 02/12/2010.
- Địa điểm: Trường TH Lăng Tô
- Thành phần: + Các giáo viên dạy môn Tiếng Anh của trường THCS Đạ
K’Nàng, TH Lăng Tô, TH Chu Văn An, TH Đạ K Nàng.
- Người hướng dẫn: + Đ/c: Tô Huỳnh Nhựt Sương– GV trường THCS Đạ
K’Nàng
Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc thi Tiếng Anh qua Internet ở các các cụm.
Phòng Giáo dục & Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo cho giáo viên biết
và tham gia đầy đủ, các đồng chí được phân công hướng dẫn ở các cụm phát huy tốt vai
trò tổ chức của mình./-
Nơi nhận:
- Như k/g (t/h);
- Phòng GDTrH Sở GD&ĐT (b/c);
- Website PGD;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Trần Phú Vinh

Generate time = 0.1434919834137 s. Memory usage = 1.93 MB