Bài 19: Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn

B
B
à
à
i
i
19 :
19 :
2
1.
1.
Ho
Ho


t
t
đ
đ


ng
ng
c
c


a
a
tim
tim
a.
a.


tim
tim
ho
ho


t
t
đ
đ


ng
ng
theo
theo
quy
quy
lu
lu


t
t


t
t


t
t
c
c


ho
ho


c
c
không
không
c
c
ó
ó
g
g
ì
ì


I. QUI LUẬT HOẠT ĐỘNG CỦA TIM VÀ HỆ MẠCH:
I. QUI LUẬT HOẠT ĐỘNG CỦA TIM VÀ HỆ MẠCH:
I. QUI LUẬT
HOẠT ĐỘNG
CỦA TIM VÀ
HỆ MẠCH:
1.
1.
Ho
Ho


t
t
đ
đ


ng
ng
c
c


a
a
tim
tim
3
CẤU TẠO CƠ TIM
4
Kích thích
ngưỡng
Cơ tim?
Kích thích
trên
ngưỡng
Cơ tim?
Kích thích
dưới
ngưỡng
Cơ tim?
-KÝch thÝch d−íi ng−ìng: C¬ tim
kh«ng co
-KÝch thÝch tới ng−ìng: C¬ tim co
tèi ®a
- KÝch thÝch trªn ng−ìng: C¬ tim
kh«ng co m¹nh h¬n
I. QUI LUẬT
HOẠT
ĐỘNG CỦA
TIM VÀ HỆ
MẠCH:
1.
1.
Ho
Ho


t
t
đ
đ


ng
ng
c
c


a
a
tim
tim
a.
a.


tim
tim
ho
ho


t
t
đ
đ


ng
ng
theo
theo
quy
quy
lu
lu


t
t


t
t


t
t
c
c


ho
ho


c
c
không
không
c
c
ó
ó
g
g
ì
ì


5
b. C¬ tim cã kh¶ năng ho¹t ®éng tù
®éng
I. QUI LUẬT
HOẠT
ĐỘNG CỦA
TIM VÀ HỆ
MẠCH:
1.
1.
Ho
Ho


t
t
đ
đ


ng
ng
c
c


a
a
tim
tim
Nguyªn nh©n:
Nót xoang nhÜ
Nót nhÜ thÊt
M¹ng Pu«ckin
Bã Hiss
- do trong thành tim có tậphợpsợi
đặcbiệtgọilàhệ dẫntruyềntim
gồm:
*Nót xoang nhÜ
*Nót nhÜ thÊt
*Bã His
*M¹ng Pu«ckin
6
I. QUI LUT
HOT
NG CA
TIM V H
MCH:
1.
1.
Ho
Ho


t
t
ng
ng
c
c


a
a
tim
tim
b. Cơ tim có khả nng hoạt động tự
động
Nút xoang nhĩ
Nút nhĩ thất
Mạng Puôckin
Bó Hiss
Cơ chế:
Nút xoang nhĩ tự phát nhịp
truyền xung tới:
+ 2 tâm nhĩ tâm nhĩ co
+ nút nhĩ thất Bó Hiss
Mạng Puốckin Tâm thất co
7
I. QUI LUẬT
HOẠT
ĐỘNG
CỦA TIM
VÀ HỆ
MẠCH:
1.
1.
Ho
Ho


t
t
đ
đ


ng
ng
c
c


a
a
tim
tim
c. Tim ho¹t ®éng theo chu k×:
-Lμ sù lÆp ®i lÆp l¹i sù co d·n cña tim
trong 1 thêi gian nhÊt ®Þnh
8


đ
đ


chu
chu
k
k
ì
ì
ho
ho


t
t
đ
đ


ng
ng
c
c


a
a
tim
tim
a)
a)
Đư
Đư


ng
ng
ghi
ghi
ho
ho


t
t
đ
đ


ng
ng
c
c


a
a
tim
tim
b)
b)
Th
Th


i
i
gian
gian
co
co
dãn
dãn
tâm
tâm
nh
nh
ĩ
ĩ
c)
c)
Th
Th


i
i
gian
gian
co
co
dãn
dãn
tâm
tâm
th
th


t
t
1.Co
1.Co
nh
nh
ĩ
ĩ
; 2. Co
; 2. Co
th
th


t
t
;
;
3.Dãn
3.Dãn
chung
chung
; 4.M
; 4.M


t
t
chu
chu
k
k
ì
ì
tim
tim
.
.
2
1
a
3
b
c
0.1s
0.3s 0.4s
0.8s
4
Mçi chu kú tim gåm nh÷ng pha nμo?
thêi gian cña mçi pha?
9

Generate time = 0.10926604270935 s. Memory usage = 1.93 MB