Quyet dinh thanh lap to thu vien 2011

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHỤNG HIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường : THCS Tây Đô Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số : /QĐ Phương Bình, ngày … tháng 0..năm 20….
QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂY ĐÔ
V/v : Thành lập tổ công tác thư viện trường học năm học : …………..
Căn cứ quyết đònh bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS Tây Đô, huyện Phụng Hiệp của
UBND huyện Phụng Hiệp (hoặc ) hoặc quyết đònh của Phòng GD Phụng Hiệp số…582………/QĐ.
Ký ngày…..tháng…… năm ………..
Căn cứ vào quyết đònh 01/QĐ.BGD & ĐT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, ký ngày 02
tháng 01 năm 2003 và Quyết đònh 01/QĐ/2004 ký ngày 29 tháng 01 năm 2004 về sữa đổi bổ
sung một số điều khoản của Quyết đònh 01/ QĐ. 2003 về các tiêu chuẩn công nhận thư viện
hoàn chỉnh của Bộ GD & ĐT.
Căn cứ vào kế hoạch năm học : ……………..
Xét đề nghò của bộ phận thư viện nhà trường
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập tổ công tác thư viện trường THCS Tây Đô , gồm các ông bà có
tên sau:
Trưởng ban: ( Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng chuyên môn )
1/
Phó trưởng ban: ( Giáo viên phụ trách thư viện )
2/
Các uỷ viên: (CT Công đoàn + tổ trưởng + Đoàn TN +Đội TN + Đại diện hội PHHS
+một số học sinh tiêu biểu có năng khiếu về tuyên truyền giới thiệu sách )
Điều 2 : Tổ công tác thư viện có nhiệm vụ tổ chức phân công cho mỗi tổ viên chủ động
thực hiện những nhiệm vụ của thư viện ( xem trang 6 của sổ tay thư viện ). Tổ công tác thư
viện bắt đầu làm việc từ ngày……………...
Điều 3 : Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết đònh thi
hành.
HIỆU TRƯỞNG

Generate time = 0.067004203796387 s. Memory usage = 1.93 MB