DE THI HSG LOP 3 (thang 11)

đề thi học sinh giỏi lớp 3 (Tháng 11/2010)
Môn tiếng việt
(Thời gian làm bài 60 phút)
Bài 1:4đ
Cho mt s t sau:
n ung, xe la, sch s, ti ci, ca s, thm tho, non nc, mt h,
xanh non, ti tt, mựa xuõn, học hành, lao động, mt tri
Hóy xp chỳng vo ba nhúm: từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc
điểm, tính chất
Bài 2: 4đ
Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau đây:
a/ Bố mẹ em đều là công nhân.
b/Vì chăm chỉ học tập, bạn Lan đã đạt học sinh giỏi.
Bài 3: 4đ
Với mỗi kiểu câu sau đây, hãy đặt 1 câu tơng ứng nói về việc học tập:
a, Ai làm gì?
b, Ai là gì?
Bài 4: 8 đ
Em hãy viết một bức th ngắn hỏi thăm một ngời bạn thân của em

đề thi học sinh giỏi lớp 3 (Tháng 11/2010)
Môn toán
(Thời gian làm bài 60 phút)
Bài 1: 4đ
Tính giá trị biểu thức:
88: 4 + 236 303 - 56 : 7
27 : 3 x 5 - 5 54 : 6 x 5 + 93
Bài 2: 4đ
Tìm x:
a) 27 : 9 x x = 3 b) 93 - ( x+ 3) = 13
Bài 3: 6đ
Năm nay mẹ tôi 38 tuổi. Sang năm, tuổi anh tôi bằng
3
1
tuổi mẹ tôi. Hỏi
mẹ tôi sinh anh tôi năm mẹ tôi bao nhiêu tuổi?
Bài 4: 6đ
Một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bằng 60
cm. Tính chu vi hình chữ nhật?

Generate time = 0.11282300949097 s. Memory usage = 1.93 MB