thuc hanh quan sat bot bien va thuong bien


Câu 1: Thường biến là gì? Cho ví dụ. Tính chất của
thường biến ra sao?
Câu 2: Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ về mức phản
ứng ở cây trồng.
Câu 3: Trình bày mối quan hệ giữa kiểu gen môi
trường và kiểu hình. Cho ví dụ
SINH HỌC 9


- §ét biÕn gen: những biến đổi trong cấu trúc của gen.

- §ét biÕn cÊu tróc NST : những biến đổi trong cấu trúc của NST.

- §ét biÕn sè l­îng NST:

+ ThÓ dÞ béi: cơ thể mà trong ảong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số
cặp NST bị thay đổi về số lượng.

+ ThÓ ®a béi : cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số lượng NST là bội
số của n (>2n).

§ét biÕn cã thÓ di truyÒn hoÆc kh«ng thÓ di truyÒn.

Chã2 ®Çu
BÝ ng«786kg
§ét biÕn cÊu tróc NST §a Béi thÓ

Tiết 28 : thùc hµnh : nhËn biÕt mét vµi d¹ng ®ét biÕn
II/ NhËn biÕt c¸c thÓ ®ét biÕn:
Cµ chua h×nh mÆt ng­êi
C¸ trª khæng lå: 79 kg
®ét biÕn gen
thÓ ®a béi

Đ

t

b
i
ế
n
:

c
à

c
h
u
a

c
ó

h
ì
n
h

d

n
g

k
ì

l


v
à

h
o
a

c
ú
c

2

m
à
u

Đột biến: xoài và nấm khổng lồ.

B¹ch t¹ng

Bµn tay thiÕu ngãn
®ét biÕn cÊu tróc nst

con c«ng b¹ch t¹ng (®ét biÕn gen)

R¾n hai ®Çu (®ét biÕn sè l­îng NST)


Đột biến: hồng hạc 2 đầu và vẹt đột biến.

Đ

t

b
i
ế
n
:

r
ù
a

2

đ

u
.

Đột biến: Phình tay ở người-1 chứng đột biến gen rất hiếm có tên khoa
học là “macrodactyly”, là nguyên nhân thúc đẩy tế bào và xương ở ngón
chân ngón tay phình to ; trẻ bị đột biến do nhiễm chất độc màu da cam
(phải).


NhiÔm chÊt ®éc ®i«xin (hai bÐ dÝnh th©n)

Đột biến: gà trống 3 chân và gà con 4 chân.

Đột biến: lợn 2 đầu.

Generate time = 0.17848610877991 s. Memory usage = 1.93 MB