Trò chơi ô chữ Lịch sử 7


Để tiêu diệt Nam Tống, vua Mông Cổ quyết định xâm lược nước nào?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Đ Ạ I V I Ệ T
2 N G Ô T L Ư Ơ N G H Ợ P T H A
3 V Ư Ờ N K H Ô N G N H À T R Ố N
4 S Ô N G T H A O
5 B Ắ T G I A M
6 M Ô N G C Ổ
7 B Ị Đ Ộ N G H Ò A N T Ò A N
8 T R Ầ N T H Ủ Đ Ộ
9 Q U Y H Ò A
17
I
G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu hỏi:
Tướng giặc chỉ huy quân Mông Cổ xâm lược nước ta (1258) là ai ? Nhân dân Thăng Long đã thực hiện chủ trương gì để đánh giặc ?Quân Mông Cổ tiến đánh nước ta theo đường nào ? Vua Trần đã có hành động gì với sứ giả Mông Cổ ?Đầu năm 1258, nước ta phải chống lại quân xâm lược ……… ?
Nhân dân ta chủ trương “ Vườn không nhà trống” làm địch rơi vào tình
thế như thế nào ?
“Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của ai ?Quân Mông Cổ trên đường rút chạy bị quân ta chặn đánh ở đâu ?Quân dân nhà Trần đã phản công ở đâu để đánh bại quân Mông Cổ ?

Generate time = 0.082021951675415 s. Memory usage = 1.93 MB