HD tích hợp TT HCM trong môn GDCD THCS

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Môn Giáo dục công dân THCS
STT Lớp Tên bài Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Gợi ý nội dung tích hợp
1 6 Tiết kiệm Tấm gương về tiết
kiệm của Bác Hồ
Liên hệ - Bác Hồ luôn sử dụng hợp lý, đúng mức
của cải vật chất
- Sự tiết kiệm trong tiêu dùng của Bác thể
hiện sự quý trọng kết quả lao động của xã
hội .
2 6 Tôn trọng kỷ luật Tấm gương tôn trọng
kỷ luật của Bác Hồ
Liên hệ Dù ở cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ
vẫn luôn tôn trọng nội quy, quy định
chung
3 6 Biết ơn Lòng biết ơn của Bác
Hồ với những người
có công với nước
Lồng ghép bộ phận - Bác xót xa trước các thương binh; kính
cẩn trước vong linh liệt sĩ.
-Bác gương mẫu thực hiện và vận động
nhân dân biết ơn, giúp đỡ thương bệnh
binh, gia đình liệt sĩ.
-Tháng 6/1947, Bác đề nghị Chính phủ
chọn một ngày trong năm là “Ngày
thương binh”. Chính phủ đã lấy ngày
27/7 hàng năm là “Ngày thương binh, liệt
sĩ”.
4 7 Sống giản dị Tấm gương sống giản
dị của Bác Hồ
- Lồng ghép bộ phận
- Liên hệ
- Bác Hồ là Chủ tịch nước nhưng luôn
sống giản dị phù hợp với hoàn cảnh của
đất nước. Sự giản dị đó, không làm tầm
thường con người Bác mà ngược lại làm
cho Bác trở nên trong sáng, cao đẹp hơn.
- Bác giản dị trong lời nói, trong văn
phong (các bài viết), trong cử chỉ, trang
1
phục,…
5 7 Yêu thương con
người
Tấm gương yêu
thương con người của
Bác Hồ
Lồng ghép bộ phận - Bác luôn dành tình yêu thương cho mọi
người.
- Bác quan tâm , chăm sóc từ em nhỏ,
đến người già, người chiến sĩ, người dân
công; cảm thông, giúp đỡ người có hoàn
cảnh khó khăn.
6 7 Đoàn kết, tương trợ Lời dạy của Bác Hồ
về vai trò của đoàn
kết
Lồng ghép bộ phận Đoàn kết là gốc của thành công (qua câu
nói :
Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công)
7 7 Khoan dung Tấm gương khoan
dung của Bác Hồ
Liên hệ Bác thông cảm và tha thứ cho người có
lỗi lầm, biết hối cải.
8 8 Liêm khiết Tấm gương liêm
khiết của Bác Hồ
Liên hệ Cả cuộc đời Bác Hồ luôn sống trong
sạch; không hám danh, lợi; không toan
tính riêng tư cho bản thân, khước từ
những ưu đãi dành cho Chủ tịch nước để
chăm lo cho nhân dân, cho đất nước.
9 8 Giữ chữ tín Tấm gương về giữ
chữ tín của Bác Hồ
Liên hệ Bác Hồ luôn giữ lời hứa với mọi người
và coi trọng lòng tin của mọi người với
mình
10 9 Chí công, vô tư Tấm gương chí công,
vô tư của Bác Hồ
Lồng ghép bộ phận -Trong công việc, Bác Hồ luôn công
bằng, không thiên vị.
-Bác luôn đặt lợi ích chung của đất nước,
của nhân dân lên trên lợi ích bản thân.
11 9 Kế thừa và phát huy
truyền thống tốt đẹp
của dân tộc
Tấm gương kế thừa
và phát huy truyền
thống tốt đẹp của dân
tộc ở Bác Hồ
Lồng ghép bộ phận Bác Hồ không những tiếp nhận truyền
thống đạo đức của dân tộc như: yêu quê
hương đất nước, nhân ái, khoan dung,
nhân nghĩa, cần cù lao động, giản dị, tiết
kiệm, giữ chữ tín, liêm khiết, chí công vô
tư, khiêm tốn… mà còn phát huy truyền
thống đó bằng cách thực hiện tốt các giá
2
trị đạo đức dân tộc nên đã trở thành tấm
gương đạo đức trong sáng, cao đẹp tỏa
sáng để mọi người noi theo.
3
HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Môn Giáo dục công dân THPT
STT
Lớp Tên bài Chủ đề tích hợp Mức độ tích hợp Gợi ý nội dung tích hợp
1 10 Con người là chủ
thể của lịch sử, là
mục tiêu phát triển
của xã hội
Bác Hồ với quan
niệm về sự phát triển
con người
Bác Hồ mong muốn và phấn đấu : …
“sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập,
dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được
học hành”
2 10 Một số phạm trù cơ
bản của đạo đức học
Hạnh phúc của Bác
Hồ
Liên hệ Hạnh phúc lớn nhất của Bác Hồ là đem
lại độc lập, tự do cho đất nước, hạnh
phúc, ấm no cho nhân dân.
3 10 Công dân với cộng
đồng
Tấm gương nhân
nghĩa của Bác Hồ
Liên hệ Bác Hồ là một tấm gương lớn về nhân
nghĩa:
- Bác yêu thương, quan tâm, chăm sóc
mọi người.
- Bác vị tha, không cố chấp với người
lầm lỗi biết hối cải.
- Bác kính trọng, biết ơn những người có
công với nước và biết ơn những người đã
giúp đỡ mình.
4 10 Công dân với sự
nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc
Lòng yêu nước của
Bác Hồ
Liên hệ - Bác Hồ là người có lòng yêu quê
hương, đất nước thiết tha.
- Bác đã cống hiến cả cuộc đời mình vì
đất nước.
4
5 10 Tự hoàn thiện bản
thân
Tấm gương tự hoàn
thiện bản thân của
Bác Hồ
Liên hệ Bác Hồ là một tấm gương lớn về sự kiên
trì phấn đấu tự hoàn thiện bản thân, từ
việc rèn luyện thân thể, học tập đến việc
đặt mục đích và phấn đấu cho mục đích
“ích quốc, lợi dân”.
6 11 Nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa
Bác Hồ thực hiện dân
chủ
Lồng ghép bộ phận Quan điểm và việc làm của Bác:
- Phải dân chủ với dân
- Phải lắng nghe ý kiến của dân.
7 11 Chính sách quốc
phòng và an ninh
Lời dạy của Bác Hồ
về bảo vệ Tổ quốc
Lồng ghép bộ phận Lời dạy của Bác Hồ : “Các Vua Hùng đã
có công dựng nước, Bác cháu ta phải
cùng nhau giữ lấy nước” là lời dăn dạy
mỗi chúng ta về trách nhiệm và nghĩa vụ
bảo vệ Tổ quốc.
8 12 Công dân bình đẳng
trước pháp luật
Bác Hồ thực hiện
pháp luật
Liên hệ Bác Hồ luôn chấp hành đúng quy định
của pháp luật và cho rằng: Chủ tịch nước
cũng không có đặc quyền
5

Generate time = 0.20268702507019 s. Memory usage = 1.93 MB